Zobrazují se záznamy 1-20 z 45

   Klíčové slovo
   a posteriori error estimate, Darcy?s Law, numerical solution, partial differential equation, porous media flow, Sobolev space [1]
   Acoustic emission, Christoffel symbols, dierential geometry, geodesic curves, Newton-Raphson method [1]
   Akustická emise, Christoffelovy symboly, diferenciální geometrie, geodetická křivka, metoda Newton-Raphson. [1]
   aposteriorní odhad chyby, Darcyho zákon, numerické řešení, parciální diferenciální rovnice, proudění v porézním prostředí, Sobolevův prostor [1]
   approximation of distribution, matrix decomposition, renal scintigraphy, Variational Bayes method [1]
   aproximácia rozdelenia, maticová dekompozícia, scintigrafia ľadvín, Variačná Bayesova metóda [1]
   Artifical neuron networks, classification, meta-learning, rule extraction [1]
   balancovaná dvojková soustava, číselné soustavy, Fibonacciho a Tribonacciho posloupnost, redundance [1]
   BASH, CERN, CGI, COMPASS, DAQ, Dygraphs, EasyUI, JavaScript, MySQL, PHP, Python [1]
   Bayesian estimation, deliberation effort, Markov decision process, Ultimatum game [1]
   Bayesian statistics, hyperspectral images, remote sensing, Variational Bayes theorem [1]
   Bayesian structure estimation, linear model, probability, real data [1]
   bayesovská statistika, dálkový průzkum Země, hyperspektrální fotografie, Variační Bayesův teorém [1]
   bayesovské odhadování struktury, lineární model, pravděpodobnost, reálná data [1]
   Bayesovské odhadování, Markovský rozhodovací proces, rozvažování, Ultimatum game [1]
   binary signed digit representations, Fibonacci and Tribonacci sequence, numeration system, redundance [1]
   BLSTM, DNS, klasifikace síťových dat, neuronová síť [1]
   BLSTM, DNS, network traffic classification, neural network [1]
   Boltzmann transport equation, Hagen?Poiseuille flow, Hermite polynomials, kinetic theory [1]
   Boltzmannova transportní rovnice, Hagenovo?Poisuilleho proudění, Hermiteovy polynomy, kinetická teorie, Lattice?Boltzmannova metoda, tok tekutiny okolo překážek, 2D simulace proud ění tekutiny [1]