Now showing items 39-58 of 138

   Subject
   Embedded zařízení,Internet věcí,indukční sensor,Raspberry Pi 3,programovací jazyk,Python,zabezpečení,OpenSSL,webový server,OpenWRT/LEDE [1]
   estimace,ML,pohyb,accelerometr,gyroskop [1]
   estimation,ML,motion,accelerometer,gyroscope [1]
   filmový zvuk, subjektivní poslechové testy, metoda párového srovnávání, Kendallův koeficient shody, ANOVA [1]
   Floquet-Bloch theory,transfer matrix,locally periodic structure,Bloch function,transmission coefficient,binary photonic crystal [1]
   Floquetova teorie,matice přenosu,lokálně periodická struktura,Blochova funkce,koeficient transmise,binární fotonický krystal [1]
   FPGA,Ethernet,intergace,VHDL,Spartan-3E,Internet [1]
   FPGA,Ethernet,rozhraní,VHDL,Spartan-3E,Internet [1]
   Graf,Laplaceova matice,Lineární konsenzus,Aktualizace s rušením,Odhad parametru [1]
   gramofonová deska, rozpoznání a určení zvuku, MIRtoolbox, Matlab, poškození zvuku, databáze [1]
   gramofonové desky, impulsní šum, click, autoregrese,vlnková transformace,Matlab [1]
   gramophone recording, recognition and identification of sound, MIRtoolbox, Matlab, sound defects, database [1]
   gramophone records, impulse noise, click, autoregression, wavelet transform, Matlab [1]
   Graph,Laplacian,Linear average consensus algorithm,Noisy updates,Estimation [1]
   H.265, HEVC, libde265, MATLAB, deblokační filtr, objektivní analýza kvality [1]
   HDR displej, Displej, HDR, MATLAB, LCD, Projektor, Zpracování obrazu [2]
   hodnocení kvality zvuku,PEMO Q,Matlab,implementace,verifikace,funkční analýza,OOP,DAB+,restaurace zvuku [1]
   hodnocení obrazové kvality,digitální fotoaparáty,mobilní telefony,CPIQ,Matlab [1]
   HRTF, binaural microphones, audio synthesis, drumkit, subjective listening test [1]
   HRTF, binaurální mikrofony, audio syntéza, bicí souprava,poslechové subjektivní testy [1]