Now showing items 59-78 of 230

   Subject
   Electronic musical instruments, sound synthesis, analogue/digital, signal modulation, graphical interface of application, tablets in musical production, subtractive synthesis [1]
   Electronic musical instruments,sound studio,audio chain,measuring workplace,synthesis of audio signals,electronic music creation,audio recording,sound postproduction [1]
   Elektronické hudební nástroje, zvuková syntéza, analog/digital, modulace signálu, grafické prostředí aplikace, tablet v hudební produkci, subtraktivní syntéza [1]
   Elektronické hudební nástroje,zvukové studio,audiořetězec,měřicí pracoviště,syntéza audiosignálů,elektronická hudební tvorba,nahrávání zvuku,zvuková postprodukce [1]
   Embedded device,Internet of Things,Inductive sensor,Raspberry Pi 3,programming language,Python,security,OpenSSL,web server,OpenWRT/LEDE [1]
   Embedded zařízení,Internet věcí,indukční sensor,Raspberry Pi 3,programovací jazyk,Python,zabezpečení,OpenSSL,webový server,OpenWRT/LEDE [1]
   estimace,ML,pohyb,accelerometr,gyroskop [1]
   estimation,ML,motion,accelerometer,gyroscope [1]
   filmový zvuk, subjektivní poslechové testy, metoda párového srovnávání, Kendallův koeficient shody, ANOVA [1]
   Floquet-Bloch theory,transfer matrix,locally periodic structure,Bloch function,transmission coefficient,binary photonic crystal [1]
   Floquetova teorie,matice přenosu,lokálně periodická struktura,Blochova funkce,koeficient transmise,binární fotonický krystal [1]
   FPGA,Ethernet,intergace,VHDL,Spartan-3E,Internet [1]
   FPGA,Ethernet,rozhraní,VHDL,Spartan-3E,Internet [1]
   Game based on Arduino [1]
   GMM [1]
   Graf,Laplaceova matice,Lineární konsenzus,Aktualizace s rušením,Odhad parametru [1]
   gramofonová deska, rozpoznání a určení zvuku, MIRtoolbox, Matlab, poškození zvuku, databáze [1]
   gramofonové desky, impulsní šum, click, autoregrese,vlnková transformace,Matlab [1]
   gramophone recording, recognition and identification of sound, MIRtoolbox, Matlab, sound defects, database [1]
   gramophone records, impulse noise, click, autoregression, wavelet transform, Matlab [1]