Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 164

  • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

   Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
  • Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky 

   Autor: Moldan Václav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a identifikace zvukové nahrávky. Cílem je seznámení s problematikou a implementace programu v prostředí MATLAB, který bude schopen identifikovat gramofonovou desku podle ...
  • Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC 

   Autor: Melechovský Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Pobořil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické klasifikace hudebních žánrů. Cílem je vytvořit algoritmus schopný třídit hudbu dle hudebních žánrů. Audio signál se nejdříve dělí na kratší časové úseky zvané ...
  • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

   Autor: Hach Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hrušovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
  • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

   Autor: Šebek Jiří; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
  • Digitalizace kinematografických filmů 

   Autor: Aubrecht Jan; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Novák Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace starých filmů. Pojednává obecně o způsobu zpracování, archivaci, výhodách i nevýhodách jak starých filmových formátů, tak io dnešní digitální podobě filmů. Popisuji ...
  • Syntezátory pro elektronické hudební nástroje 

   Autor: Liudkevich Denis; Vedoucí práce: Zeman Tomáš; Oponent práce: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na studium vlivu konstrukce EHN (elektronických hudebních nástrojů) na výstupní signál a odhalení cest pro jejich rozvoj s případným návrhem konkrétního nástroje. V 1. kapitole podrobně popíšeme strukturu ...
  • Referenční prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a sluchátka Sennheiser HD 650 

   Autor: Šlegl David; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsobem jak stanovit referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku. Tyto hladiny byly stanoveny pro sluchátka Sennheiser HD 650 na základě provedených měření prahu slyšení pomocí ...
  • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

   Autor: Semanský Marek; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
  • Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

   Autor: Kolmašová Jana; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...
  • Stimulovaný Brillouinův rozptyl jako jev limitující přenosovou kapacitu optických systémů 

   Autor: Horváth Csaba; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Škoda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je zaměřena na studium nelineárních jevů pozorovaných v optických vláknech. V prvních částech jsou popsány základní přenosové vlastnosti optických vláken. Projekt se dále zabývá především studií nelineární optiky. ...
  • Syntéza virtuálního akustického prostoru 

   Autor: Lahoda Ondřej; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá virtuálním akustickým prostorem a jeho syntézou. Nejprve jsou vysvětleny principy lokalizace zvukového zdroje v prostoru. Dále je popsána Head Related Transfer Function, její využití pro ...
  • Algoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAM 

   Autor: Tymeš Pavel; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z ...
  • Úprava akustiky malé místnosti 

   Autor: Berdan Eugeniu; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Žikovský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá akustikou uzavřeného prostoru. Popisuje přístupy prostorové akustiky, faktory, které ovlivňují šíření zvuku v místnosti a shrnuje druhy akustických obkladů, jejich vlastnosti, princip fungování ...
  • Standardizované metody pro hodnocení obrazové kvality digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech 

   Autor: Zizien Adam; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a nastudovat techniky použitelné k měření parametrů digitálních fotoaparátů integrovaných v mobilních telefonech, navrhnout a implementovat softwarové nástroje k jejich měření a ...
  • Metody rekonstrukce 3D modelů 

   Autor: Patočka Václav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je podat informace o vybraných metodách 3D skenování, jejich rozdělení a využití v praxi. Větší část je věnována skenerům na bázi strukturovaného světla, jsou popsány různé způsoby realizace skeneru pomocí ...
  • Přístupový systém 

   Autor: Hyhlík Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Účelem této práce je navrhnout, sestavit v koncepci embedded a naprogramovat systém pro řízení přístupu do domu, místnosti či objektu s použitím RFID technologie. Dále se tato práce zaměřuje na bezpečnost navrženého systemu. ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání laboratorního napájecího zdroje 

   Autor: Jurková Michaela; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android sloužící k ovládání programovatelného laboratorního zdroje Manson HCS-3604-USB. Teoretická část obsahuje popis zdroje a oficiální ...
  • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Autor: Kritskii Vladislav; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...