Now showing items 1-20 of 282

  • 2D lokalizace BLE modulů založená na měření úhlu příchodu signálu 

   Author: Matěj Vtípil; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Práce se zabývá metodikou lokalizace v rovině (2D) založené na měření úhlů příchodu signálu (AoA) pomocí technologie Bluetooth 5.1. Pro odhad polohy jsou implementovány iterativní algoritmy (Newton-Raphson, Steepest descent ...
  • Přenášení výpočtů na hranu sítě v prostředí s dynamickými změnami kvality rádiového kanálu 

   Author: Adam Jeník; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce je zaměřena na problém přenášení výpočetně náročných úloh z uživatelských zařízení na server umístěný na hraně sítě. Předpokládáme scénář, kdy mají uživatelská zařízení omezený přísun energie (například mobilní ...
  • Program pro symbolickou analýzu lineárních elektrických obvodů 

   Author: Matyáš Vašek; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   První část této práce shrnuje dostupný CAS (Computer Algebra System) software využitelný pro symbolickou analýzu lineárních obvodů a představuje přehled teorie, vhodných metod a nástrojů pro realizaci symbolického simulátoru ...
  • Program pro symbolickou analýzu idealizovaných SC a SI obvodů 

   Author: Filip Špimr; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá teoretickým popisem obvodů se spínanými kapacitory a proudy a implementací symbolické analýzy těchto obvodů v jazyce python. Je v ní popsána metoda vhodná pro ruční výpočet i metody pro implementaci ...
  • Systém pro automatizaci domácnosti 

   Author: Václav Bernášek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření systému pro snímání, ukládání a následné zobrazení naměřených dat. Uživatel je schopen nejenom data zobrazit, ale i změnit parametry měřené místnosti, a to konkrétně ovládání světla. ...
  • Dálkoměrné signály pro radiolokaci uvnitř budov – analýza, simulace a experimentální ověření 

   Author: Daniel Skopec; Supervisor: Svatoň Jiří; Opponent: Rečka Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá signály potenciálně vhodnými pro radiolokaci uvnitř budov. Nejprve jsou rozebrány vlastnosti použitých signálů (posloupnosti maximální délky a posloupnosti Frank-Zadoff-Chu), dále na čem závisí přesnost ...
  • Pivní kotel s automatickým řízením 

   Author: Dominik Roman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou pivného kotla s automatickým riadením, ktorý umožňuje domácim pivovarníkom dosiahnuť konzistentné výsledky pri varení piva. Systém sa skladá z viacerých komponentov, ...
  • 3D skener se strukturovaným světlem 

   Author: Šimon Ebrle; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce má za cíl informovat o moderních metodách 3D skenování, jejich rozdílech a využití. První část se zabývá rozdíly mezi pasivními a aktivními metodami a jejich uplatněním a možnou realizací. Druhá část se zabývá ...
  • Moduly pro rádiový přenos s krátkým dosahem 

   Author: Marek Číp; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce vznikla jako reakce na ukončování provozu rozhlasových stanic na středních vlnách v České republice. Nejpodstatnějším impulsem bylo zrušení celoplošného vysílání Českého rozhlasu v tomto pásmu na konci roku 2021. ...
  • Kondenzátorový mikrofon s dělenou pevnou elektrodou 

   Author: David Ringsmuth; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Hruška Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce zkoumá vliv směru příchozí vlny budícího tlaku na tvar výchylky membrány kondenzátorového mikrofonu s dělenou pevnou elektrodou. V první části je vytvořen numerický model ve výpočetním softwaru COMSOL Multiphysics, ...
  • Návrh systému hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Vojtěch Žák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Závorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá hydroponickým pěstováním rostlin, jeho dopadům na životní prostředí a společnost. Cílem práce je zanalyzovat výhody a nevýhody různých typů hydroponických systémů a následně navrhnout a implementovat vlastní ...
  • Metody klasifikace stavebního odpadu 

   Author: Lukáš Javorský; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Nentvich Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá problematikou stavebních a demoličních odpadů a možnostmi jejich klasifikace. V rámci práce bylo sestrojeno ultrazvukové zařízení, které slouží k rozpoznaní jednotlivých SDO. Byla provedena série měření, ...
  • Zpracování audio signálu pro optický přenos 

   Author: Jiří Nývlt; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá návrhem, realizací a testováním hardwaru pro analogové zpracování a digitalizaci audio signálu pro následný optický přenos. Nejprve jsou v teoretické části vysvětleny základní principy analogového zpracování ...
  • Hodnocení kvality obrazu v systémech pro imerzivní reprodukci obrazu 

   Author: Adam Pinsker; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Šimka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce bylo vytvoření automatizovaného nástroje, který slouží jako platforma pro analýzu dat ze subjektivního testování kvality obrazu ve virtuální realitě. Porovnání s objektivními metrikami je implementováno s ...
  • Systém pro bezkontaktní kontroly v orientačních sportech 

   Author: Josef Nagy; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Práce se zabývá návrhem systému pro bezkontaktní kontroly v orientačních sportech. Nejprve byl proveden rozbor a volba použitých technologií. Zde jsou za nejvhodnější zvoleny technologie Bluetooth low energy pro komunikaci ...
  • Kondenzátorový mikrofon se Sigma-Delta převodem 

   Author: Antonín Gazda; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce zkoumá možnost realizace akustického měniče provádějícího přímou analogově digitální konverzi a hodnotí jeho funkčnost. K dosažení tohoto cíle je do smyčky Sigma-Delta zapojen experimentální kondenzátorový ...
  • Asistenční pomůcka pro seniory 

   Author: Matěj Foukal; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací IoT systému pro pomoc seniorům v~samostatném fungování v~domácnosti. Cílem práce je navrhnout systém IoT, který bude snadno rozšiřitelný o~o~nová zařízení a postavení ...
  • Automatizace skleníku 

   Author: Matyáš Babka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na automatizaci skleníku pomocí kapénkové závlahy, která umožňuje individuální zálivku pro každou rostlinu a úsporu vody. Systém se skládá ze dvou nádrží, čtyř mikrokontrolerů, senzorů pro monitorování ...
  • Hodnocení kvality ambisonických mikrofonů 

   Author: Filip Cendelín; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky pro testování ambisonických mikrofonů. Navržená metodika se věnuje primárně nahrávací části, v níž je přizpůsobena podmínkám katedry radioelektroniky FEL ČVUT. Je rozdělena do ...
  • Pájení vlnou – studie procesních parametrů 

   Author: Petr Beneš; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice strojního pájení vlnou. Jsou zde popsány především chyby, které se u této metody pájení mohou vyskytnout, vliv průchozího průměru prokovení otvorů desek plošných spojů i parametrů ...