Now showing items 1-20 of 251

  • Návrh řízení motoru e-kompresoru pro použití v automobilovém průmyslu. 

   Author: Michal Kopiar; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jung Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce představuje studii o návrhu a implementaci prototypu vysokonapěťového měniče pro e-kompresory elektrických vozidel (EV), s důrazem na pokročilou výkonovou elektroniku, řídící algoritmy a robustní hardwarový ...
  • Optická vlákna s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24 GHz-28 GHz 

   Author: Jan Faltín; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem využití vláken s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24-28 GHz a jejich porovnáním s konvenčními jednovidovými vlákny G.652 a G.655 z hlediska linearity přenosu. ...
  • Ultrazvukový programovatelný výkonový generátor využívající spínače z karbidu křemíku 

   Author: Stanislav Štarman; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce popisuje princip a využití ultrazvukových generátorů. Jsou uvedena možná zapojení vstupního usměrňovače, PFC obvodu, měniče napětí a koncového stupně, ze kterých se generátor skládá. Dále jsou porovnány technologie ...
  • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

   Author: Kryštof Smitka; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Formánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce modelu potravinářského výrobního procesu rmutování, který je součástí výroby piva. V práci je popsán postup výroby piva následovaný detailním popisem rmutovacího ...
  • Studium antiferomagnetických vrstev 

   Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá oblastí spintroniky se zaměřením na principy, materiály a funkční mechanismy spintronických zařízení. Teoretická analýza tvoří základ pro porozumění potenciálu antiferomagnetického materiálu CuMnAs pro ...
  • Harmonický transpondér s možností RF identifikace 

   Author: Giorgi Aptsiauri; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   V této práci je navržen koncept harmonického transpondéru využívající třípásmovou patch anténu se Schottkyho diodouse schopností RF identifikace pracující na frekvencích f1, f2 = 2f1, a f3 = f2 + ∆f . K vytvoření unikátního ...
  • Návrh autonomního senzorového uzlu pro monitorování okolního prostředí s možností napájení pomocí energie z okolí 

   Author: Kryštof Keil; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu senzorového uzlu k měření parametrů okolního prostředí. Dalšími jeho funkcemi je možnost odesílání dat pro vzdálený monitoring a získávání energie z okolí (energy harvesting), díky ...
  • Charakterizace tenkých oxidových vrstev 

   Author: Patrik Hlavatý; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Hospodková Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cílem práce je předložit teoretické poznatky o růstu a charakterizaci tenkých vrstev, zejména oxidů kovů a polokovů, včetně jejich aplikací v elektronice. Součástí teoretické části je porovnání různých metod růstu s ...
  • Přípravek na měření indukčnosti a saturačního proudu cívky spínaného zdroje 

   Author: Petr Krýda; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením indukčnosti a saturačního proudu cívek. V práci je navržen a realizován přípravek, který slouží k provoznímu měření cívek pro spínané zdroje impulsní metodou. Přípravek využívá vytvořený ...
  • Návrh a implementace základního 8bitového mikrokontroleru v FPGA poli 

   Author: Josef Šebánek; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce má za cíl vytvořit jednoduchý mikrokontroler s využitím kitu Nexys 4 založeného na technologii FPGA. V první části se seznamujeme s obecnými principy mikrokontrolerů a technologií FPGA. V praktické části popisujeme ...
  • Laboratorní měřicí přístroj s mikrořadičem STM32G031 pro výukové účely 

   Author: Jan Bittman; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Berlinger Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Náplní této diplomové práce je navrhnout, a s použitím mikrokontroléru STM32G031 realizovat, univerzální laboratorní měřící přístroj pro výuku základů elektroniky. Přístroj obsahuje funkce tříkanálového osciloskopu, voltmetru ...
  • Návrh DPS a řídicího systému automatizovaného ovládání zdroje vvn 

   Author: František Štefanec; Supervisor: Hlaváček Jan; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami měření velmi vysokého napětí, návrhem schémat, plošných spojů a firmware pro automatizovaný měřicí systém ovládatelný pomocí osobního počítače, konstrukcí zmíněného systému a ověřením ...
  • Zpracování signálu mikrokontrolérem s využitím metod strojového učení 

   Author: Michael Funderák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá klasifikací a lokalizací zdroje zvuku pomocí mikrokontroléru STM32F411RE. Zvuk je zaznamenán čtyřmi mikrofony SPH0645lm4h. Lokalizace zdroje zvuku používá zobecněnou křížovou korelaci s fázovou ...
  • Měření vlastností optických vláken a kabelů vystavených účinkům gama záření 

   Author: Marek Zikmund; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Optická vlákna jsou v současnosti používána pro přenos dat na velké vzdálenosti. Na optická vlákna však působí vlivy okolního prostředí, které mohou negativně ovlivnit přenosové vlastnosti optických vláken. V extrémních ...
  • Návrh a implementace výukového mikrokontroléru založeného na zásobníkovém procesoru 

   Author: Viktor Bohuněk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem tzv. soft-core mikrokontroléru postaveného na zásobníkovém procesoru. V teoretické části jsou tyto procesory představeny a definovány a jsou rozebrány vybrané existující projekty zásobníkových ...
  • Aktivní měřič spotřeby elektrické energie 

   Author: Tomáš Havel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem napěťového regulatoru s nastavitelným výstupním napětím a integrovným měřičem spotřeby, jenž je schopný detekovat rychlé a malé fluktuace odebíraného elektrického proudu. Součástí práce je ...
  • Návrh vyčítacího systému pro křemíkové fotonásobiče 

   Author: Antonín Zeman; Supervisor: Jirsa Jakub; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj vyčítacího systému pro křemíkové fotonásobiče. Na začátku této práce bude prozkoumán princip činnosti křemíkových fotonásobičů spolu s představením jejich ekvivalentního elektrického ...
  • Zařízení ovládající maticově uspořádané LED 

   Author: Ondřej Janovský; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato diplomová práce se věnuje modelovému návrhu DC/DC měniče typu Boost-Buck pro LED maticový světlomet. Zabývá se také řízením světlometu pomocí obvodů Matrix Manger typu TPS92662A1. Práce nastiňuje princip funkce systému, ...
  • Vývoj termokamery s radiometrickým modulem FLIR 500-0763-01 pro účely zabezpečovací techniky 

   Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou realizace termokamery s radiometrickým modulem FLIR Lepton 2.5 pro účely zabezpečovací techniky. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI 

   Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této práce je navrhnutí systému, který bude generovat napěťové pulzy s variabilní rychlostí přeběhu. Ten bude použit k ověření vlastností izolovaných analogově-digitálních převodníků. Tento systém bude sloužit k ...