Now showing items 21-40 of 151

  • Návrh automatického dávkovače pro optické senzory 

   Author: Mareš Jiří; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatického dávkovače pro optické senzory. Rešeršní část práce dává přehled o dostupných dávkovačích kapalných biologických vzorků, jejich konstrukci a možnostech využití. Následně se v ...
  • Návrh nemocničního rehabilitačního lůžka pro uplatnění metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

   Author: Vošahlík Karel; Supervisor: Čáp Jiří; Opponent: Tax Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci jsou uvedeny výsledky průzkumu trhu v oblasti nemocničních a rehabilitačních lůžek. Dále jsou popsány nedostatky a závady současných konstrukcí nemocničních lůžek. Hlavním cílem je vlastní návrh ...
  • Modelování vlastností elektromotoru pro elektromobil a jeho řízení fuzzy regulátorem 

   Author: Kramář Petr; Supervisor: Bíla Jiří; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této diplomové práci je řešena úloha řízení elektromotoru pro elektromobil pomocí fuzzy regulátoru. V první, teoretické části, je proveden rozbor současných trendů v pohonech hybridních vozidel (HEV) a elektrických vozidel ...
  • Studie využití neuronových sítí a adaptivního monitorování pro algo-trading 

   Author: Molčík Filip; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   V této práci je provedena studie využití neuronových sítí pro algoritmické obchodování. Je zde představen trh cizích měn FOREX. Jsou zde uvedeny základní postupy využívané pro algoritmické obchodování. Dále je shrnut ...
  • Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře 

   Author: Hadraba Daniel; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Diplomová práce řeší vývoj, konstrukci a používání přístroje pro automatizovanou detekci prodloužení stavebních materiálů v klimatické komoře v závislosti na relativní vlhkosti.
  • Rehabilitační přístroj 

   Author: Vondra Jakub; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Dařbuján Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   První část práce se zabývá seznámením s problematikou zadání, zkoumá možnosti konstrukčních řešení a jejich pro a proti. Druhá část práce se věnuje konkrétnímu návrhu prototypu rehabilitačního přístroje, který byl sestaven ...
  • Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up 

   Author: Timizar Mehdi Badreddine; Supervisor: Fišer Jaromír; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-15)
   Our aim for this project consists in few points, to start, we need to build a mathematical model applicable on the real process and verify the parameters according to the data results, the next step is to test and measure ...
  • Řídicí systém pro kladkový stav se železničním podvozkem 

   Author: Fuksa Radek; Supervisor: Novák Jaroslav; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího SW a HW pro kladkový stav se železničním podvozkem sloužící k výuce a výzkumu na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT v Praze. Pro realizaci ...
  • Pracoviště automatizované kontroly výstupu vibračních kruhových zásobníků 

   Author: Lojík Tomáš; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného systému využívající rozpoznání obrazu pro kontrolu správné funkčnosti vibračního dopravníku.
  • Design and Implementation of Automatic Tests for Siemens PROFINET IO Development Kit 

   Author: Osadcii Alexandr; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Dušek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací automatického testování pro Siemens PROFINET IO Development Kit. Návrh automatického testování je založen na PROFINET komunikačním standartu a na funkcionalitě vývojového ...
  • Pohonná jednotka astronomického dalekohledu 

   Author: Jirsová Miroslava; Supervisor: Zicha Josef; Opponent: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V diplomové práci je popsán návrh pointačního systému speciálního dalekohledu určeného pro fotografování sluneční koróny při úplném zatmění Slunce. Pointační systém má být schopen fungovat ve dvou režimech. Za prvé má umět ...
  • Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku 

   Author: Messas Chahir; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   The pneumatic system is a domain of engineering which uses pressurized air or gas, This master thesis analysis the pneumatic system according to a given facility sketch and pneumatic control system drawing, and discuss the ...
  • 2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačů 

   Author: Poklop Dušan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Práce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače ...
  • Řízení flexibilní mechanické soustavy se zpožděním ve zpětné vazbě 

   Author: Osta David; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je navrhnout řízení laboratorní soustavy skládající se z ak tivně poháněného vozíku s pasivně při-pojeným vozíkem a kyvadelem. Síťová řídící architektura je použita pro přená-šení řídícího a zpětnovazebního ...
  • Ladící nástroj pro predikci dat energetických budov a detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi 

   Author: Fayad Martin; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem a výstupem této práce je návrh a naprogramování aplikace pro predikci dat energetickýcm budov a pro detekci neobvyklých stavů neuronovými sítěmi. Základním požadavkem aplikace je možnost nastavení parametrů neuronové ...
  • Detekce rozměrů přívěsného vozíku pomocí LIDAR senzorů 

   Author: Kuře Matěj; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kozák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí rozměrů přívěsu za vozidlem pomocí LIDAR senzoru. V první části se věnuje možnostem využití kinematických a dynamických modelů v automobilovém průmyslu, po které následuje odvození ...
  • Time delay algorithms for control of rolling mills 

   Author: Okar Mert; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. The final thickness of the strip is measured ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu. 

   Author: Natarajan Arun; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain ...
  • Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua. 

   Author: Rengarajan Surya; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je ...
  • Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu 

   Author: Némethová Dagmar; Supervisor: Zicha Josef; Opponent: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Tato práce se zabývá úpravou konstrukce pohonné jednotky astronomického dalekohledu určeného pro pozorování úplného zatmění Slunce. Dále zkoumá vlastnosti šestipaprskového kloubu, který je součástí konstrukce. Při experimentu ...