Zobrazují se záznamy 68-87 z 94

   Klíčové slovo
   rammed earth,mechanical behavior,plasticity [1]
   Recycled concrete, cement mortar, destructive and non?destructive testing, mechanical and thermophysical properties, foamed concrete, lightweight concrete, foaming agent, cement, bulk, density, compressive strength, bending strength. [1]
   Recycled concrete,superplasticizer,solidification accelerator,mechanical properties,concrete masonry,filler,binder replacement [1]
   Recyklovaný beton, cementová malta, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a termofyzikální vlastnosti, pěnobeton, lehčený beton, pěnotvorná přísada, cement, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu. [1]
   Recyklovaný beton,superplastifikátor,urychlovač tuhnutí,mechanické vlastnosti,betonové zdivo,plnivo,náhrada pojiva [1]
   Salt Crystallization test,durability,sodium sulfate,building stone,salt weathering simulation [1]
   sádra, sádrokarton, sádrokartonová deska, napětí, čtyřbodová ohybová zkouška, pracovní diagram,protipožární sádrokartonová deska [1]
   Seismic load,Eurocode 8,Eigenvalue analysis,Equivalent static modal forces analysis,Response spectrum analysis,Dynamic time-history analysis,Nonlinear static analysis,Time-history curve,Pushover analysis,Reinforced concrete frame [1]
   Seismické zatížení,Eurokód 8,Výpočet vlastního kmitání,Metoda příčných sil,Metoda pomocí spektra odezvy,Dynamický výpočet časového průběhu odezvy,Metoda statického přitěžování,Akcelerogram,Pushover analýza,Železobetonový rám [1]
   shallow shells,hyperbolic-paraboloid,plywood,FEM analysi [1]
   sklovina,dentin,nanoindentace,mikromechanické vlastnosti,lomová houževnatosti,zubní výplně [1]
   Slag, cement, mortar, material characteristics [1]
   smrk,mikrostruktura dřeva,mikromechanická homogenizace,mechanické vlastnosti,součinitel difuze vodní páry,součinitel teplotní vodivosti [1]
   Soil-structure Interaction,Nonlinear analysis,Wall Bearing Capacity,Micromodeling [1]
   Spruce,Wood microstructure,Micromechanical homogenization,Mechanical properties,Moisture diffusion coefficient,Coefficient of thermal conductivity [1]
   stone masonry,historical heritage,Finite Element Method,restoration techniques,construction stages [1]
   Struska, cement, malta, materiálové parametry [1]
   Topologická optimalizace příhradových konstrukcí, Modulárně-topologická optimalizace, Optimalizace skladebného plánu, Dvouúrovňová optimalizace, Wangovo dláždění, Neperiodické mikrostruktury, Matematické programování, Meta-heuristika, Metoda konečných prvků [1]
   Trabecular, Titanium, Dental Implant, Numerical Model, 3D Printing [1]
   Trabekulární, titan, dentální implantát, numerický model, 3D tisk [1]