Zobrazují se záznamy 33-52 z 54

   Klíčové slovo
   rammed earth,mechanical behavior,plasticity [1]
   Recycled concrete, cement mortar, destructive and non?destructive testing, mechanical and thermophysical properties, foamed concrete, lightweight concrete, foaming agent, cement, bulk, density, compressive strength, bending strength. [1]
   Recycled concrete,superplasticizer,solidification accelerator,mechanical properties,concrete masonry,filler,binder replacement [1]
   Recyklovaný beton, cementová malta, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a termofyzikální vlastnosti, pěnobeton, lehčený beton, pěnotvorná přísada, cement, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu. [1]
   Recyklovaný beton,superplastifikátor,urychlovač tuhnutí,mechanické vlastnosti,betonové zdivo,plnivo,náhrada pojiva [1]
   Salt Crystallization test,durability,sodium sulfate,building stone,salt weathering simulation [1]
   sádra, sádrokarton, sádrokartonová deska, napětí, čtyřbodová ohybová zkouška, pracovní diagram,protipožární sádrokartonová deska [1]
   sklovina,dentin,nanoindentace,mikromechanické vlastnosti,lomová houževnatosti,zubní výplně [1]
   Slag, cement, mortar, material characteristics [1]
   smrk,mikrostruktura dřeva,mikromechanická homogenizace,mechanické vlastnosti,součinitel difuze vodní páry,součinitel teplotní vodivosti [1]
   Spruce,Wood microstructure,Micromechanical homogenization,Mechanical properties,Moisture diffusion coefficient,Coefficient of thermal conductivity [1]
   stone masonry,historical heritage,Finite Element Method,restoration techniques,construction stages [1]
   Struska, cement, malta, materiálové parametry [1]
   Topologická optimalizace příhradových konstrukcí, Modulárně-topologická optimalizace, Optimalizace skladebného plánu, Dvouúrovňová optimalizace, Wangovo dláždění, Neperiodické mikrostruktury, Matematické programování, Meta-heuristika, Metoda konečných prvků [1]
   Trabecular, Titanium, Dental Implant, Numerical Model, 3D Printing [1]
   Trabekulární, titan, dentální implantát, numerický model, 3D tisk [1]
   Truss Topology Optimization, Modular-Topology Optimization, Assembly Plan Optimization, Bilevel Optimization, Wang tiles, Non-Periodic Microstructures, Mathematical Programming, Meta-Heuristics, Finite Element Method [1]
   Vápencová moučka,odpadní materiály,cementový kompozit,mikrovlákna,PVA vlákna,resonanční metoda,mechanické vlastnosti,smrštění [1]
   Vláknobeton,polymerová makro-vlákna,polyethylentereftalát,polypropylen,nízkoteplotní plazma,povrchové vlastnosti,plazmatická úprava,mezifázové rozhraní [1]
   zatěžovací modely chodců,modální analýza,odezva konstrukce,vynucené kmitání,vlastní tvar,vlastní frekvence [1]