Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 119

    • Numerical Modelling of Duolam Timber Elements Strengthened with GFRP Laminates 

      Autor: Ramos Ramos David; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Sógel Kristian
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      V rámci sanace konstrukcí jestvujících dřevěných stropů a střech je vhodné uvážit možnost aplikace tradičních ale také moderních stavebních materiálů a technologii. Primárním problémem, který ovlivňuje chování historických ...
    • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

      Autor: Kung Carol; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Kwiecień Arkadiusz
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
    • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

      Autor: Gálvez González Francisco; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Patzák Bořek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
      VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
    • Computational Modeling of the Arch Stone Bridge in Rabštejn, Czech Republic 

      Autor: Kosykh Aleksandra; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      Výpočetní modelování obloukového kamenného mostu v Rabštejně Kamenný obloukový most v Rabštejně je jedna z nejstarších staveb svého druhu v České republice. Most byl pravděpodobně postaven ve 14. století a svou funkci plní ...
    • Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Prague 

      Autor: Morimoto Matthew; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kuklík Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
      Dřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na ...
    • Modeling and Analysis of Plywood Shell Structures 

      Autor: Troci Andi; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Šejnoha Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu ...
    • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

      Autor: Petrou Margarita; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
    • Nonlinear numerical evaluation of the bearing capacity and the structure stability of the St. Jacob Church from the Broumov Group of Churches 

      Autor: Scacco Jacopo; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Novák Drahomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou analýzu, aby byla zachována jeho jedinečnost. Kostel ...
    • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

      Autor: jain Lavina; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Paulos Nunes Cristiana Lara
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...
    • Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations 

      Autor: Ramesh Meera; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Janda Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
      Kombinace roubení a hrázdění u stavení Lužického typu je typické pro oblast severních Čech. Výstavba probíhala na základě intuitivních či rodových znalostí, a proto je zajímavým předmětem studia z pohledu dneška. Tato práce ...
    • Lapped Scarf Joint with Inclined Faces and Wooden Dowels Intended for Tensile Loads: Analysis and Design 

      Autor: Bishara Suzy; Vedoucí práce: Kunecký Jiří; Oponent práce: Sebera Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      ílem práce je navrhnout lapovaná plát se šikmými plochami, které by bylo vhodné použití pro opravy dřevěné trámy. Nová část paprsku by se k staré intaktní části nosníku. Spoj bude mít šikmé plochy a bude držen pohromadě ...
    • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

      Autor: Bañasco Sánchez Pablo; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kott Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
    • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

      Autor: Deryushkin Artem; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Ryjáček Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
      Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
    • Vliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitu 

      Autor: Šulc Stanislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Šmilauer Vít
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
      Práce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho ...
    • Nonlinear numerical evaluation of the wall bearing capacity and the structure stability of the St. Ann Church from the Broumov Group of Churches 

      Autor: Gajjar Pratik; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Novák Drahomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Česká republika se honosí bohatou historickou minulostí, s kterou je spjato architektonické dědictví, jež ve svém důsledku tuto bohatou historii symbolizuje. Mezi všemi architektonickými styly pak barokní architektura hraje ...
    • The analysis of the timber roofs of the Loreta in Prague 

      Autor: Nela Bledian; Vedoucí práce: Bláha Jiří; Oponent práce: Krušinský Peter
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Pražská Loreta je pozoruhodnou kulturní památkou, významným barokním poutním místem s podmanivou historií. Za hlavním průčelím, které je velkolepým dílem slavných Dientzenhoferů, je skryto nádvoří s kopii Svaté chýše, ...
    • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

      Autor: Shaikh Nigar; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
      Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
    • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

      Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
    • Plazmatická modifikace mikrovláknité výztuže za účelem zlepšení soudržnosti s cementovou matricí obsahující betonový recyklát 

      Autor: Ďureje Jakub; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Litoš Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
      Teoretická část diplomové práce obsahuje informace z odborných zdrojů týkající se současného stavu problematiky plazmaticky modifikovaných vláken obsažených v cementových kompozitních materiálech. V experimentální části ...
    • Mikromechanické hodnocení dentinu a skloviny s ohledem na mechanické vlastnosti umělých materiálů užívaných ve stomatochirurgii. 

      Autor: Hájková Petra; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu dentinu a skloviny, zejména oblasti, které dosud nebyly dostatečně popsány. Analýza je prováděna metodou nanoindentace, která umožňuje podrobné zkoumání mikrostruktury zubních ...