Show simple item record

Appartment House with Commercial Spaces - Strucutral Designdc.contributor.advisorVašková Jitka
dc.contributor.authorEva Pankova
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:48Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:48Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-880323820205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83551
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na optimalizace konstrukčního systému a návrh vybraných konstrukčních prvku bytového domu s komerčními prostory. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů a řezu. Také popis změn optimalizujících původní řešení objektu. Statická část se zabývá výpočtem zatíženi působícího na konstrukci objektu, které je následně použito jako jeden ze vstupních parametrů pro návrh konstrukčních prvku. Předběžným statickým výpočtem jsou navrženy dimenze jednotlivých nosných prvků. Další kapitoly jsou zaměřeny na varianty řešení schodiště a schodišťového prostoru a podrobný výpočet vybrané varianty. A také na návrh dalších konstrukčních prvku V přílohách jsou obsaženy schémata tvaru a výztuže pro nadimenzované prvky. Další součástí diplomové práce je konstrukční, která se zabývá návrhem střešní konstrukce objektu, a geotechnika, která je věnovaná návrhu zajištěni stavební jamy. Jednotlivé části jsou doplněny přílohy znázorňující zvolené řešení.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the optimization of the structural system and the design of selected structural elements of a residential building with commercial spaces. The basis for this work is the project documentation of documentation for building permission. In the introductory part a description of the building, including floor plans and section .Also a description of the changes optimizing the original object solution. The static part deals with the calculation of the load acting on the structure of the object, which is then used as one of the input parameters for the design of structural elements. Preliminary static calculations are designed for dimensions of individual supporting elements. Next chapters are focused on variants of staircase and detailed calculation of selected variant. And also on the design of other structural elements.Shapes and reinforcement schemes for dimensioned elements are included in the attachments. Another part of the diploma thesis is a design of building structures, which deals with the design of the roof structure of the building, and geotechnics, which is dedicated to the design of securing the construction pit. The individual parts are supplemented with attachments showing the selected solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectzatíženicze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectschéma tvarucze
dc.subjectschéma výztužecze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectstropní deskacze
dc.subjectsloupcze
dc.subjectschodištěcze
dc.subjectprefabrikátcze
dc.subjectodvodněnícze
dc.subjectpaženícze
dc.subjectapartment houseeng
dc.subjectconstructioneng
dc.subjectloadeng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectshape schemeeng
dc.subjectreinforcement schemeeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectceiling slabeng
dc.subjectpillareng
dc.subjectstaircaseeng
dc.subjectprefabricatedeng
dc.subjectdrainageeng
dc.subjectsheetingeng
dc.titleNávrh konstrukce bytového domu s komerčními prostorycze
dc.titleAppartment House with Commercial Spaces - Strucutral Designeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSochůrek Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record