Show simple item record

The marketing plan of the selected organization

dc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorHübnerová Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:19:00Z
dc.date.available2017-06-07T16:19:00Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-695600095005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70378
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je nazvána teoretickou a zaměřuje se na shrnutí základních znalostí nezbytných pro tvorbu marketingového plánu. Jedná se především o poznatky z oblasti situačních analýz, strategického marketingu a tvorby marketingového mixu. Druhá část práce je nazvána praktickou a zabývá se tvorbou samotného marketingového plánu pro vybranou organizaci. Byla provedena situační analýza, na jejímž základě byly zmapovány silné a slabé stránky společnosti, ale také příležitosti a hrozby. Dále byla prozkoumána konkurence v daném odvětví. Na základě segmentace a tržního cílení byl zvolen klíčový segment, pro nějž byl sestavován marketingový mix. Cílem práce je na základě získaných dat vytvořit marketingový plán na jeden rok pro vybranou organizaci. Cílem marketingového plánu je modifikace cenové nabídky outsourcingu mezd a zvýšení povědomí o organizaci.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is divided into two parts. The first part is titled as the theory focused on summarizing the basic knowledge which is necessary for creating a marketing plan. Primarily it is about knowledges from situational analysis area such as: strategic marketing and creating marketing mix. The second part is titled as the practical and deals with the creation of actual marketing plan for the selected organization. The situational analysis was conducted on the foundation which was mapped strengths and weaknesses of the selected company and, also an opportunities and threats. Further the competition the competition on the market. Based on the segmentation and market targeting was chosen the key segment for which was compiled the marketing mix. Main goal of the diploma thesis is to create a marketing plan for one year, based on the obtained data for the selected organization. The purpose of the marketing plan is an offer price modification of the payroll outsourcing and increase the brand awareness about the organization.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMarketing, marketingový plán, situační analýza, marketingová strategie, marketingový mix, akční pláncze
dc.subjectThe marketing, the marketing plan, the situation analysis, the marketing strategy, the marketing mix, the action planeng
dc.titleMarketingový plán vybrané organizacecze
dc.titleThe marketing plan of the selected organizationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record