Now showing items 1-20 of 27

  • Aktivizující metody ve výuce a jejich využití na odborných předmětech 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce. Práce popisuje jejich rozdělení dle různých autorů a věnuje se metodám ve výuce odborných předmětů. Součástí bakalářské práce je empirické šetření využívání ...
  • Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu) 

   Author: Anna Literová; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Bakalářská práce „Asociální chování u dnešní mládeže (se zaměřením na šikanu)“ je zaměřena na problematiku šikany ve středních školách. Tato bakalářská práce má za úkol v teoretické části přiblížit problematiku asociálního ...
  • Autorita manažera a možnosti jejího rozvíjení 

   Author: Ondřej Bělunek; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Otázka efektivně vedeného pracovního týmu je po mnoho let bezpochyby široce rozsáhlým tématem k výzkumu na sociálně ekonomickém poli a také v souvislé oblasti psychosociální. Je to nejen otázka osobnosti manažera a jeho ...
  • Autorita učitele a možnosti jejího rozvíjení 

   Author: Rendlová Zora; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Daná bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu autorita učitele a charakterizuje specifiku au-tority učitele s ohledem na středoškolské studenty. Autorita učitele je významnou součásti jeho sociální kompetence. Práce je ...
  • Autorita učitele na odborné škole z pohledu žáka 

   Author: Čapoun Martin; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na autoritu učitele z pohledu žáka na střední odborné škole a střední technické škole. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je obsahové vymezení pojmu ...
  • Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností 

   Author: Jaroslav Holásek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby Vojenské policie. Cílem práce ...
  • Drogová závislost u studentů středních odborných škol a možnosti její prevence 

   Author: Kadlec Jan; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových látkách a jejich ...
  • Funkce automobilového trenažéru při výcviku žáků autoškoly 

   Author: Navrátil Ladislav; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Práce ukazuje na význam kvalitně koncipované dopravní výchovy při prudkém nárůstu dopravy a dopravní nehodovosti nezkušených řidičů. Za hodnotnou přípravu řidičů považujeme takovou výchovu, která zahrnuje i výcvik na ...
  • Komunikační model na střední škole elektrotechniky a strojírenství s podporou informačních systémů 

   Author: Hendrich Roman; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Kriminalita mládeže a výchova 

   Author: Jan Klimeš; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato práce pojednává o sociálně negativních projevech chování současné mládeže a okolních vlivech, které na ni působí. V první části práce byla provedena analýza současné literatury a informačních médií, které se touto ...
  • Modernizace a aktualizace učiva ve výuce ICT v maturitních oborech 

   Author: Štěpánek Zdeněk; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Pedagogická komunikace se zaměřením na výuku informačních techologií 

   Author: Ivan Kovařík; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se věnuje pedagogické komunikaci ve výuce informačních tech-nologií se zaměřením na využití učebních otázek v práci lektora vzdělávání dospělých. Cílem práce je na základě předložených případových studií ...
  • Podpora žáka se sluchovým postižením ve výuce 

   Author: Tomáš Hambálek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Bakalářská práce se podrobně zabývá podpůrnými opatřeními pro žáky se sluchovým postižením, jakožto prostředku pro umožnění inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v českém školském systému. Na základě teoretické ...
  • Profesní vzdělávání v technických oborech očima účastníků školení 

   Author: Kučerová Andrea; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá názory a postoji účastníků školení v oboru stavebně klempířském na celoživotní vzdělávání. Poukazuje na nutnost dalšího profesního vzdělávání v technických oborech. V empirické části se ...
  • Projevy sociálně negativního jednání adolescentní mládeže 

   Author: Fencl Aleš; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce, jež má téma Projevy sociálně negativního jednání adolescentní mládeže, se zabývá problematikou záškoláctví středoškolské mládeže v České republice, jako jednoho z projevů sociálně negativního jednání. ...
  • Příprava učitele na vyučování technických předmětů 

   Author: Kaňuk Vladimír; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce se zabývá přípravou učitele na vyučování technických předmětů. Pohlíží na ni z různých hledisek. V první teoretické části se věnuje poznávacímu procesu, a rozebírá jednotlivé složky přípravy, jako je didaktická analýza ...
  • Rétorické dovednosti učitele střední školy 

   Author: Michal Šírek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit ucelený přehled rétorických dovedností, které jsou zásadní právě pro učitele středních škol. V teoretické části jsou popsány jednotlivé dovednosti, jejich možnosti užití a též přehled ...
  • Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu 

   Author: Erben Miroslav; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků ...
  • Sociální kompetence učitele na SOŠ 

   Author: Koukola Lukáš; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o sociálních kompetencích učitele na střední odborné škole, a to jak na poli teoretickém, tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti sociálních kompetencí učitele, ...
  • Sociální síť jako nástroj kyberšikany u středoškolské mládeže 

   Author: Klauz Hans; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá primárně fenoménem sociálních sítí, které se v současnosti staly jedním z nástrojů kyberšikany. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější termíny, jako je šikana nebo kyberšikana. Dále jsou zde ...