Now showing items 1-20 of 416

  • Možnosti a efektivita záchranných činností složek integrovaného záchranného systému na vodě, se zaměřením na řeku Vltavu 

   Author: Kubík Vojtěch; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Práce je rozdělena do dvou částí, kdenás v teoretické části seznamuje s hydrologií vod, nebezpečnými místy a možnými příčinami nebezpečí nařece Vltavě. Dále seznamuje sezáchrannými složkami a jejich činností na vodě. ...
  • Možnosti použití obecní policie při plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

   Author: Grňová Tereza; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Diplomovápráce směřuje k zmapování nových možností využití obecní policie jako jedné zezákladníchsložek Integrovaného záchranného systémuk řešení krizových situací. Jedním zhlavních úkolů strážníků obecní policie je ...
  • Možnosti zefektivnění činnosti příslušníků Policie České republiky v oblasti první pomoci 

   Author: Václavíková Beáta; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Diplomová prácese věnuje problematice poskytování přednemocniční neodkladné péče příslušníky Policie České republiky a absolventy policejních škol. První část shrnuje údaje o historii a vývoji poskytování první pomoci ...
  • Možnosti eliminace požárního rizika v domově pro seniory 

   Author: Grígelová Zdeňka; Supervisor: Černý Vadimír; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Hlavním cílem práce je eliminovat požární riziko vdomově pro seniory, kterého jedosaženo posouzením stavu požární bezpečnosti objektu a navržením vhodných opatření pro zvýšení požární bezpečnosti. Práce je rozdělena do ...
  • Evakuace obyvatelstva při krizových situacích nevojenského charakteru 

   Author: Hurtová Jana; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Navrátil Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Diplomová práce na témaEvakuace obyvatelstva při krizových situacích nevojenského charakteru je zaměřena napřipravenost orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických osob, podnikajících fyzických osoba obyvatelstva ...
  • Bezpečnostní opatření pražského metra sloužící k ochraně cestujících se zaměřením na ochranu proti teroristickým útokům 

   Author: Březinová Hana; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-19)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. Teoretická část pojednává o základních pojmech, jako je terorismus, teroristický útok, podzemní dráha apod. Nastiňuje historii teroristických útoků ve světě a ...
  • Poskytování psychosociální intervenční péče členům pomáhajících profesí 

   Author: Škábová Zlata; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Předloženádiplomová práce se zabývá problematikou poskytování psychosociální péče členům pomáhajících profesí, tedy zdravotnickým záchranářům, policistům a členům hasičského záchranného sboru. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Analýza krizové připravenosti města Neratovice na povodně 

   Author: Kokošková Kateřina; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Diplomová práce se zabývá krizovou připraveností města Neratovice na povodně. Za cíl si klade zanalyzovat efektivitu krizového řízení města Neratovice v případě povodní, zhodnotit znalosti občanů města ohledně krizových ...
  • Úkoly a postavení jednotek sborů dobrovolných hasičů při evakuaci obyvatelstva za krizových situací nevojenského charakteru 

   Author: Malimánková Jana; Supervisor: Hrivnák Ján; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Obsahem diplomové práce je problematika plnění úkolů ochrany obyvatelstva v oblasti evakuace jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. V teoretické části práce je nastíněn historický vývoj ochrany obyvatelstva na území ...
  • Použití AČR během povodňových záchranných a likvidačních prací v rámci IZS v letech 2002 - 2014 

   Author: Staněk Martin; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce byla zaměřena na použití Armády České republiky při řešení povodňových krizových situací mezi lety 2002 až 2014. Cílem práce bylo posouzení možností AČR kprovádění záchranných a likvidačních prací připovodních ...
  • Možnosti detekce, diagnózy a terapie otrav přírodními toxiny za mimořádných situací 

   Author: Bayushkina Ekaterina; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce se zabývá speciální problematikou toxinů ve vztahu kmimořádným situacím. Text obsahuje základní charakteristiku skupiny významných toxinůsdůrazem na jejich diagnózu, terapii a detekci. Analyzuje rozsah ...
  • Informování obyvatelstva o zásadách chování při vzniku mimořádných událostí 

   Author: Procházková Zuzana; Supervisor: Hendrych Adam; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce na téma ?Informování obyvatelstva o zásadách chování přivzniku mimořádných událostí?popisuje současný stav varování obyvatelstva vČeské republice. Věnuje se podrobněji jednotnému systému varování a vyrozumění, ...
  • Analýza připravenosti zdravotnické záchranné služby na události spojené s působením CBRNE látek 

   Author: Kucharič Milan; Supervisor: Vidunová Jana; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce se věnuje problematice připravenosti zdravotnických záchranných služeb v ČRna mimořádné události. Zejména na událostispojenéspůsobenímchemických, biologických, radiologických, nukleárních a explozivních ...
  • Využití nanotechnologií v ochraně před účinky toxických látek 

   Author: Vobecká Kateřina; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nanomateriálů a jejich potenciálního využití vochraně před otravnýmilátkami. Vdiplomové práci je popsána základní legislativa týkající se problematiky, jsou popsány ...
  • Bezpečnost a potenciální rizika nanomateriálů a nanotechnologií 

   Author: Komárková Klára; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Nanotechnologie a nanomateriály se vposledních letech řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví. Začínají se prolínat do všech oborů lidské činnosti. Významné uplatnění našly vmedicíně, kde díky své velikosti jsou ...
  • Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením 

   Author: Říha Roman; Supervisor: Vymětal Štěpán; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Pochopení psychologické stránkymimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením je zcela zásadní pro jejich cílené a úspěšné zvládání. Zasažení, zachránci ale i ostatní veřejnostmá ...
  • Vliv a dopady centralizace na činnost operačních středisek základních složek IZS 

   Author: Vavrová Lenka; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy dopadů centralizace na činnost operačních a informačních středisek Hasičského záchrannéhosboru. Je popsán vývoj operačních středisek, jejich současná organizace a systémy ...
  • Význam a úloha cvičení orgánů krizového řízení, se zaměřením na integrovaný záchranný systém 

   Author: Potočková Šárka; Supervisor: Jonák Jaroslav; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá cvičenímorgánů krizového řízení, se zaměřením na složky integrovaného záchranného systému. Cílem práce je přinést ucelený pohled na tuto problematiku. Vteoretické části jsou uvedenyzákladní pojmy ...
  • Součinnost složek IZS při dopravních nehodách 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá problematikouintegrovanéhozáchrannéhosystémuasoučinností jehosložekpři zásazíchu dopravních nehod. Je zde uvedena základní legislativa, vývoj asoučasný stav, právní úprava jednotlivých složeka ...
  • Úloha starostů obcí, jako vrcholných představitelů samosprávy na obecní úrovni, při plnění úkolů zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situací 

   Author: Mužíková Soňa; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Navrátil Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce se zabývá úlohou starostůobcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnoučást. Vteoretické části je využita odborná literatura a legislativa. Vtéto ...