Now showing items 1-20 of 312

  • Aktivní střelec - případová studie ze zahraničí 

   Author: Hubrová Barbora; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky aktivního střelce, konkrétně rozbor protiprávního jednání Anderse Breivika. Tato práce má za úkol osvětlit otázky týkající se aktivních střelců. V několika částech je ...
  • Analýza a evaluace možností ochrany základních škol v Plzeňském kraji v případě útoku aktivního střelce ve škole 

   Author: Šírková Michaela; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současné úrovně připravenosti základních škol v Plzeňském kraji na útok aktivního střelce v daných školských zařízeních. Výsledkem je navržení konkrétních opatření, která ...
  • Analýza a evaluace systému dotací pro jednotky PO SDH obcí v Karlovarském kraji 

   Author: Kasal Martin; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na integrovaný záchranný systém v České republice. Představeny jsou složky systému a jeho podstata. Práce se zaměřuje na jednotky požární ochrany, popisuje jejich rozdělení podle ...
  • Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS 

   Author: Šírek Martin; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Šeblová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného systému krizové připravenosti vybraných poskytovatelů lůžkových zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji, kterých se týká péče o zraněné pacienty (figuranty) při cvičení ...
  • Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu 

   Author: Šnajdar Michael; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce je představit problematiku traumatologických plánů nemocnic se zaměřením na jejich zpracování, legislativu a aktivaci, a dále urgentních příjmů, přičemž poukazuje na to, jak se tyto dvě odvětví vzájemně ...
  • Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť vybraných armád v míru i boji 

   Author: Krištof Radek; Supervisor: Žďára Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato diplomová práce analyzuje a srovnává postavení a úkoly praporních obvazišť pěti armád NATO v míru a v boji. Práce je prakticky orientovaným výzkumem současného stavu praporních obvazišť v České republice, na Slovensku, ...
  • Analýza a komparace softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí 

   Author: Klvaňová Lenka; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předkládána diplomová práce se věnuje analýze a komparaci softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí. Pro dobrou orientaci v dané oblasti se první část práce zabývá stručnou charakteristikou problematiky a ...
  • Analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému 

   Author: Žampachová Lada; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem této práce je analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Teoretická část popisuje zdravotnictví jako subsystém bezpečnostního ...
  • Analýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictví 

   Author: Boháč Matyáš; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Chocholouš Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních ...
  • Analýza a modelace evakuace domova pro seniory 

   Author: Tomáš Petreček; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V diplomové práci je řešena problematika spojená s evakuací osob z domovů pro seniory. Pro řešení problematiky bylo vybráno zařízení s velkou koncentrací osob s omezenou schopností pohybu. Teoretická část diplomové práce ...
  • Analýza bezpečnosti a ochrany objektu administrativní budovy v Praze 

   Author: Kavková Veronika; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti a ochrany administrativní budovy v Praze. Výstupy z provedených analýz byly použity pro následná doporučení pro posílení bezpečnosti objektu. Čerpané informace byly převážně z domácích ...
  • Analýza bezpečnostní hrozby islamistického terorismu v Evropě 

   Author: Potůčková Radka; Supervisor: Strnad Štěpán; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je přiblížen islamistický terorismus a jeho aktuální projevy ...
  • Analýza činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 

   Author: Tomáš Korych; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Jedlička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 v období let 2018 až 2021. V teoretické části práce je definováno onemocnění ...
  • Analýza činností zdravotnických záchranných služeb v České republice v době pandemického nouzového stavu 

   Author: Lukáš Šíma; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Cmorej Patrik Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Práce se zabývá analýzou činností zdravotnických záchranných služeb v České republice v době pandemického nouzového stavu. Popisuje poznatky o pandemii Covid-19 jak na poli teoretickém, tak přímo od subjektů, které se s ...
  • Analýza dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací 

   Author: Hamplová Pavla; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt Obsahem této diplomové práce je problematika dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v operačním řízení. Téma je v současnosti velmi aktuální, zejména z důvodu dopadů dopravních nehod ...
  • Analýza dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín 

   Author: Lukáš Jelšík; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce je věnována analýze dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy doprava a ...
  • Analýza efektivity a možností metodických cvičení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji. 

   Author: Kounovský Ondřej; Supervisor: Cmorej Patrik Christian; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Úkolem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku IZS a metodických cvičení s hromadným postižením zdraví. V teoretické části jsou charakterizovány základní informace o IZS a o Vzdělávacím a výcvikovém ...
  • Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek 

   Author: Dostálová Pavla; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek. Operátoři jsou pod neustálým tlakem, ať už jde o čas nebo o komunikaci s často vystresovanými lidmi, kteří zažívají neobvyklou ...
  • Analýza funkcí a účinnosti systému povodňové ochrany města Ústí nad Labem 

   Author: Lucie Červenková; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Volf Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na systém povodňové připravenosti města Ústí nad Labem. Pro zpracování byla využita data poskytnutá Magistrátem města Ústí nad Labem. Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit analýzu celého ...
  • Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení 

   Author: Kopřiva Lubomír; Supervisor: Zelinka Jan; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Diplomová práce ,,Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení" popisuje přínos a využitelnost geoinformačních technologií pro potřeby krizového managementu. Teoretická část diplomové práce se věnuje vztahu mezi geografií ...