Now showing items 1-20 of 217

  • Aktivní střelec - případová studie ze zahraničí 

   Author: Hubrová Barbora; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky aktivního střelce, konkrétně rozbor protiprávního jednání Anderse Breivika. Tato práce má za úkol osvětlit otázky týkající se aktivních střelců. V několika částech je ...
  • Analýza a evaluace možností ochrany základních škol v Plzeňském kraji v případě útoku aktivního střelce ve škole 

   Author: Šírková Michaela; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současné úrovně připravenosti základních škol v Plzeňském kraji na útok aktivního střelce v daných školských zařízeních. Výsledkem je navržení konkrétních opatření, která ...
  • Analýza a evaluace systému dotací pro jednotky PO SDH obcí v Karlovarském kraji 

   Author: Kasal Martin; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na integrovaný záchranný systém v České republice. Představeny jsou složky systému a jeho podstata. Práce se zaměřuje na jednotky požární ochrany, popisuje jejich rozdělení podle ...
  • Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS 

   Author: Šírek Martin; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Šeblová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného systému krizové připravenosti vybraných poskytovatelů lůžkových zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji, kterých se týká péče o zraněné pacienty (figuranty) při cvičení ...
  • Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu 

   Author: Šnajdar Michael; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce je představit problematiku traumatologických plánů nemocnic se zaměřením na jejich zpracování, legislativu a aktivaci, a dále urgentních příjmů, přičemž poukazuje na to, jak se tyto dvě odvětví vzájemně ...
  • Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť vybraných armád v míru i boji 

   Author: Krištof Radek; Supervisor: Žďára Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato diplomová práce analyzuje a srovnává postavení a úkoly praporních obvazišť pěti armád NATO v míru a v boji. Práce je prakticky orientovaným výzkumem současného stavu praporních obvazišť v České republice, na Slovensku, ...
  • Analýza a komparace softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí 

   Author: Klvaňová Lenka; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předkládána diplomová práce se věnuje analýze a komparaci softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí. Pro dobrou orientaci v dané oblasti se první část práce zabývá stručnou charakteristikou problematiky a ...
  • Analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému 

   Author: Žampachová Lada; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem této práce je analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Teoretická část popisuje zdravotnictví jako subsystém bezpečnostního ...
  • Analýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictví 

   Author: Boháč Matyáš; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Chocholouš Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních ...
  • Analýza bezpečnosti a ochrany objektu administrativní budovy v Praze 

   Author: Kavková Veronika; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti a ochrany administrativní budovy v Praze. Výstupy z provedených analýz byly použity pro následná doporučení pro posílení bezpečnosti objektu. Čerpané informace byly převážně z domácích ...
  • Analýza bezpečnostní hrozby islamistického terorismu v Evropě 

   Author: Potůčková Radka; Supervisor: Strnad Štěpán; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je přiblížen islamistický terorismus a jeho aktuální projevy ...
  • Analýza dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací 

   Author: Hamplová Pavla; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt Obsahem této diplomové práce je problematika dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v operačním řízení. Téma je v současnosti velmi aktuální, zejména z důvodu dopadů dopravních nehod ...
  • Analýza efektivity a možností metodických cvičení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji. 

   Author: Kounovský Ondřej; Supervisor: Cmorej Patrik Christian; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Úkolem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku IZS a metodických cvičení s hromadným postižením zdraví. V teoretické části jsou charakterizovány základní informace o IZS a o Vzdělávacím a výcvikovém ...
  • Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek 

   Author: Dostálová Pavla; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek. Operátoři jsou pod neustálým tlakem, ať už jde o čas nebo o komunikaci s často vystresovanými lidmi, kteří zažívají neobvyklou ...
  • Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení 

   Author: Kopřiva Lubomír; Supervisor: Zelinka Jan; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Diplomová práce ,,Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení" popisuje přínos a využitelnost geoinformačních technologií pro potřeby krizového managementu. Teoretická část diplomové práce se věnuje vztahu mezi geografií ...
  • Analýza komunikačních dovedností členů složek IZS v rámci hromadného neštěstí 

   Author: Čistecká Veronika; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Zobina Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem diplomové práce je Analýza komunikačních dovedností členů složek IZS v rámci hromadného neštěstí. Práce je zaměřená především na komunikaci při poskytování pomoci příslušníkům odlišných národností vyskytujících se ...
  • Analýza krizové připravenosti města Neratovice na povodně 

   Author: Kokošková Kateřina; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Diplomová práce se zabývá krizovou připraveností města Neratovice na povodně. Za cíl si klade zanalyzovat efektivitu krizového řízení města Neratovice v případě povodní, zhodnotit znalosti občanů města ohledně krizových ...
  • Analýza míst dekontaminace při radiační havárii v jaderné elektrárně Temelín 

   Author: Nový Petr; Supervisor: Navrátil Karel; Opponent: Kadlec Linhartová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se uceleně zabývá problematikou dekontaminace osob a techniky a dalších souvisejících činností v předem rekognoskovaných místech dekontaminace, která by byla vybudována v případě radiační havárie v jaderné ...
  • Analýza možnosti použití sil a prostředků k řešení migrační vlny velkého rozsahu v rámci České republiky 

   Author: Kolářík Jiří; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení současných sil a prostředků využitelných pro bezpečnostní opatření při krizové situaci migrační vlna velkého rozsahu a navržení konkrétních opatření, které povedou k jejich zefektivnění. ...
  • Analýza možností a způsobů evakuace Uherskohradišťské nemocnice 

   Author: Slovák Jiří; Supervisor: Hrdý Jan; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Obsahem diplomové práce je analýza možností a způsobů evakuace Uherskohradišťské nemocnice a.s. s hlavním zaměřením na zvládnutí evakuace převážně za pomoci pouze zaměstnanců Uherskohradišťské nemocnice a.s. Teoretická ...