Now showing items 1-20 of 416

  • Aktivní střelec - případová studie ze zahraničí 

   Author: Hubrová Barbora; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky aktivního střelce, konkrétně rozbor protiprávního jednání Anderse Breivika. Tato práce má za úkol osvětlit otázky týkající se aktivních střelců. V několika částech je ...
  • Analýza a evaluace možností ochrany základních škol v Plzeňském kraji v případě útoku aktivního střelce ve škole 

   Author: Šírková Michaela; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současné úrovně připravenosti základních škol v Plzeňském kraji na útok aktivního střelce v daných školských zařízeních. Výsledkem je navržení konkrétních opatření, která ...
  • Analýza a evaluace systému dotací pro jednotky PO SDH obcí v Karlovarském kraji 

   Author: Kasal Martin; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na integrovaný záchranný systém v České republice. Představeny jsou složky systému a jeho podstata. Práce se zaměřuje na jednotky požární ochrany, popisuje jejich rozdělení podle ...
  • Analýza a evaluace vybraných rizik působících na zasahující příslušníky Hasičského záchranného sboru 

   Author: Václav Krotil; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Abstrakt Obsahem diplomové práce je náhled na problematiku „Analýza a evaluace rizik působících na zasahující příslušníky hasičského záchranného sboru“ (dále jen „HZS“). Práce v teoretické části popisuje druhy nebezpečí, ...
  • Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS 

   Author: Šírek Martin; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Šeblová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného systému krizové připravenosti vybraných poskytovatelů lůžkových zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji, kterých se týká péče o zraněné pacienty (figuranty) při cvičení ...
  • Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu 

   Author: Šnajdar Michael; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce je představit problematiku traumatologických plánů nemocnic se zaměřením na jejich zpracování, legislativu a aktivaci, a dále urgentních příjmů, přičemž poukazuje na to, jak se tyto dvě odvětví vzájemně ...
  • Analýza a komparace postavení a úkolů praporních obvazišť vybraných armád v míru i boji 

   Author: Krištof Radek; Supervisor: Žďára Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato diplomová práce analyzuje a srovnává postavení a úkoly praporních obvazišť pěti armád NATO v míru a v boji. Práce je prakticky orientovaným výzkumem současného stavu praporních obvazišť v České republice, na Slovensku, ...
  • Analýza a komparace softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí 

   Author: Klvaňová Lenka; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předkládána diplomová práce se věnuje analýze a komparaci softwarových nástrojů pro modelování mimořádných událostí. Pro dobrou orientaci v dané oblasti se první část práce zabývá stručnou charakteristikou problematiky a ...
  • Analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému 

   Author: Žampachová Lada; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem této práce je analýza a komparace zapojení vybraných nemocnic Pardubického kraje do cvičení integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Teoretická část popisuje zdravotnictví jako subsystém bezpečnostního ...
  • Analýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictví 

   Author: Boháč Matyáš; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Chocholouš Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních ...
  • Analýza a modelace evakuace domova pro seniory 

   Author: Tomáš Petreček; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V diplomové práci je řešena problematika spojená s evakuací osob z domovů pro seniory. Pro řešení problematiky bylo vybráno zařízení s velkou koncentrací osob s omezenou schopností pohybu. Teoretická část diplomové práce ...
  • Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky na vlakovém nádraží Kladno 

   Author: Eva Taubrová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Rek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou úniku chloru ze železniční cisterny po simulované nehodě na vlakovém nádraží Kladno. Nehoda je modelována pomocí softwarových nástrojů ALOHA a TerEx s následným podrobným vyhodnocením ...
  • Analýza bezpečnosti a ochrany objektu administrativní budovy v Praze 

   Author: Kavková Veronika; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti a ochrany administrativní budovy v Praze. Výstupy z provedených analýz byly použity pro následná doporučení pro posílení bezpečnosti objektu. Čerpané informace byly převážně z domácích ...
  • Analýza bezpečnostní hrozby islamistického terorismu v Evropě 

   Author: Potůčková Radka; Supervisor: Strnad Štěpán; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem diplomové práce je popis islamistického terorismu a islamistických teroristických organizací, které představují hrozbu pro evropské státy. V tomto ohledu je přiblížen islamistický terorismus a jeho aktuální projevy ...
  • Analýza bezpečnostních složek ve vybraných státech EU a jejich komparace s bezpečnostními složkami v Severní Americe 

   Author: Adam Košťál; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Bezpečnostní a zpravodajské složky mají v každém státě nezastupitelnou roli. Za pomocí těchto složek a organizací je stát schopen zavčas reagovat na případnou hrozbu a případný útok odrazit. Bezpečnostní a zpravodajské ...
  • Analýza biohazard týmů v rámci zdravotnických záchranných služeb v České republice 

   Author: Lukáš Háze; Supervisor: Kouba Karel; Opponent: Rusý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Práce objasňuje problematiku biohazard týmů a souvisejících témat. V teoretické části je vymezena základní charakteristika biohazard týmů, včetně jejich zařazení do legislativy a využívaného vybavení. Dále je vysvětlena ...
  • Analýza činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 

   Author: Tomáš Korych; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Jedlička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 v období let 2018 až 2021. V teoretické části práce je definováno onemocnění ...
  • Analýza činností zdravotnických záchranných služeb v České republice v době pandemického nouzového stavu 

   Author: Lukáš Šíma; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Cmorej Patrik Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Práce se zabývá analýzou činností zdravotnických záchranných služeb v České republice v době pandemického nouzového stavu. Popisuje poznatky o pandemii Covid-19 jak na poli teoretickém, tak přímo od subjektů, které se s ...
  • Analýza dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací 

   Author: Hamplová Pavla; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt Obsahem této diplomové práce je problematika dopravní nehodovosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v operačním řízení. Téma je v současnosti velmi aktuální, zejména z důvodu dopadů dopravních nehod ...
  • Analýza dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín 

   Author: Lukáš Jelšík; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce je věnována analýze dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy doprava a ...