Now showing items 140-159 of 330

  • Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Měchenice 

   Author: Kuchař Zdeněk; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce, se v teoretické části zabývá pasportem veřejného osvětlení (VO), generelem VO, který popisuje norma ČSN EN 13 201-1 a rušivým světlem, jako souhrn nepříznivých vlivů, které vyvolává umělé veřejné osvětlení. ...
  • Porovnání české a německé výpočtové metodiky hluku v podmínkách intravilánu 

   Author: Zimola Dominik; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Porovnání hlukové zátěže při různé dopravní intenzitě v ulici Myslbekova 

   Author: Richtrová Jana; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Posílení významu železnice v dopravní obsluze regionu Rokycanska 

   Author: Purkart Pavel; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Beneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá posílením významu železniční dopravy na Rokycansku. Cílem práce je nejprve analýza přepravních proudů v oblasti. Těžištěm práce je návrh organizačních opatření v železniční a autobusové ...
  • Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55 

   Author: Barcal Václav; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této Diplomové práce "Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55" je zhodnotit rizika jednotlivých tras spojení. Nejdříve si tedy rozebereme řešené území a jeho okolí. Následně se ...
  • Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem 

   Author: Charvát Roman; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce "Posouzení možností pro nové železniční spojení Prahy s Chomutovem" je celková analýza současného stavu spojení Prahy s Chomutovem a odhad potenciálu nového železničního spojení. Na tomto ...
  • Posouzení norem pro rozhledové poměry z hlediska bezpečnosti provozu 

   Author: Slavětinská Lucie; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Ondovčák Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce ,,Posouzení norem pro rozhledové poměry z hlediska bezpečnosti provozu" je zanalyzovat české a zahraniční normy zabývající se stanovením rozhledových poměrů na pozemních komunikacích. Dále je ...
  • Posouzení vedení rychlostní silnice R35 v úseku Liberec - hranice ČR/PL 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově 

   Author: Stupková Alena; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově" je analyzovat současný stav využívání kapacity dopravních prostředků PID na Spořilově a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Posouzení výstavby dálnice D-3 z hlediska bezpečnosti silničního provozu 

   Author: Majer Petr; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Škvor Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Posouzení změny okružní křižovatky za křižovatku řízenou SSZ 

   Author: Suchánek Jan; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je posouzení kvality dopravy na okružní křižovatce a její navrhované změny na průsečnou křižovatku se SSZ. Posouzení vychází z dat získaných z mikroskopických simulačních modelů. Byly vytvořeny ...
  • Posouzení zrušení zast. Nová Ves nad Nisou 

   Author: Šleisová Hana; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce zkoumá lokalitu v Libereckém kraji, přesněji oblast mezi Jabloncem nad Nisou a obcí Nová Ves nad Nisou. Cílem této práce je zhodnocení dopravní obsluhy Nové Vsi a jejího okolí. V práci je provedena rozsáhlá ...
  • Použití makroskopických dopravních modelů pro návrh systému veřejné dopravy 

   Author: Ducheček Jaromír; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Heinišová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Predikce dopravních charakteristik v intravilánu za pomoci dat z GPS jednotek 

   Author: Jandík Petr; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Farooq Bilal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Současné rozšíření GPS technologií do každodenního života může být využito mnoha způsoby. Jedním z nich je i monitorování aktuálních dopravních charakteristik. Vozidla s GPS jednotkami na palubě totiž mohou být chápána ...
  • Preference autobusů MHD v podmínkách ČR 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

   Author: Bursík David; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: FIlip Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
  • Prognóza dopravy a následná opatření v případě zprovoznění MÚK Písnice na SOKP 

   Author: Matoušková Tereza; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce " Prognóza dopravy a následné opatření v případě zprovoznění MÚK Písnice na SOKP" je analýza současných přepravních vztahů v oblastech městských čtvrtí Praha - Libuš, Praha - Kunratice a Praha 12 ...
  • Projekt okružní křižovatky na silnici III/2524 v Chomutově 

   Author: Hoffmann Martin; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: David Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze 

   Author: Dudík Daniel; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze" je na základě zjištěných podkladů vytvořit návrh vedení Severovýchodní cyklomagistrály ve vhodné trase.
  • Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni 

   Author: Hlaváč Štěpán; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Moravec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni" je zpracování dokumentace v projektovém stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). V souvislosti s koncepční úpravou obratiště je návrh rekonstrukce ...