Now showing items 1-20 of 65

  • Charakterizace kyslíkových senzorů pro řízení kyslíku v okruhu s taveninou olova 

   Author: Barbora Bulvová; Supervisor: Košek Lukáš; Opponent: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   V rychlých reaktorech chlazených těžkými tekutými kovy je koncentrace kyslíku v chladivu klíčový parametr pro jadernou bezpečnost i pro řízení životnosti komponent. Kyslíkový senzor je důležitou součástí korozních zkoušek ...
  • Chemické metody detekce singletového kyslíku 

   Author: Kristýna Havlinová; Supervisor: Pelikánová Iveta Terezie; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a ...
  • Difúze europia v materiálech bariér úložišť 

   Author: Aneta Čejková; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Práce se zabývá difúzí europia bariérami úložišť radioaktivního odpadu. V teoretické části jsou shrnuty metodiky a vyhodnocování difúzních experimentů, kterými se laboratoř KJCH FJFI v rámci českého programu ukládání zabývá. ...
  • Difúze radionuklidů materiály bariér 

   Author: Patočka Aleš; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Palágyi Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce popisuje a ověřuje chování radionuklidu 85Sr při sorpčních a difúzních experimentech. Pro sorpční experimenty byla použita metoda míchaného reaktoru (batch). Difúzní experiment probíhal heterogenní bariérou ...
  • Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem 

   Author: Rosendorf Tomáš; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Vinšová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Elektrochemické řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů 

   Author: Jakub Sochor; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Straka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Výzkum transaktinoidů se v poslední době nezaměřuje již pouze na problematiku jejich syntézy a produkce, ale stále více i na analýzu jejich chemických charakteristik. Mezi hlavní patří oxidační čísla, díky jejichž znalosti ...
  • Elektrochemické sledování systému Fe-UO2 v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Bělohlávek Tomáš; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Extrakce molybdenu z odpadů pocházejících z palivového cyklu s využitím iontových kapalin 

   Author: Michal Ficel; Supervisor: Semelová Miroslava; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Izotopy molybdénu sú prítomné v kvapalných odpadoch pochádzajúcich z palivového cyklu ako produkty štiepenia uránu 235U. Vzhľadom k polčasu rozpadu predstavuje izotop molybdénu 93Mo jeden z dôležitých nuklidov z hľadiska ...
  • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

   Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
  • Fotochemické odstraňování vybraných toxických kovů z vodných roztoků 

   Author: Procházková Lenka; Supervisor: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kinetické aspekty separace aktinoidů v mikrofluidních systémech 

   Author: Vodehnal Ondřej; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Seifert Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce se zabývá zkoumáním kinetických aspektů separace aktinoidů (konkrétně Eu a Am). Tyto aspekty/parametry je nutné znát k vývoji účinných velkoobjemových separačních zařízení, která by zpracovávala použité jaderné ...
  • Kontinuální extrakce a detekce homologů transaktinoidů 

   Author: Lucie Šifnerová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Transaktinoidy jsou umělé prvky, které vznikají prostřednictvím jaderných reakcí, které mají obvykle velmi nízké výtěžky. Vzhledem k jejich krátkým poločasům přeměny je studium jejich chování náročné nejen z experimentálního, ...
  • Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce 

   Author: Skálová Marie; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového ...
  • Modifikace radiační citlivosti mikroorganismů 

   Author: Červenák Jaroslav; Supervisor: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

   Author: Alice Bulíková; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
  • Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů 

   Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Janoušková Pavelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové ...
  • Postradiační reakce biomolekul 

   Author: Sedmidubská Barbora; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Motivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých ...
  • Přímá radiační a fotochemická příprava ZnO 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Čuba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Příprava anorganických materiálů v nevodných prostředcích 

   Author: Suchá Adéla; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V teoretické části jsou shrnuty základní charakteristiky procesu syntézy se zaměřením na metody syntézy nanočástic s úzkou distribucí velikosti částic (metoda vstříkování za horka a metoda ohřevu). Poté jsem se zaměřila ...
  • Příprava biologicky degradabilních esterů triterpenických kyselin 

   Author: Mičolová Petra; Supervisor: Vlk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)