Now showing items 9-28 of 35

  • Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů 

   Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Janoušková Pavelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové ...
  • Postradiační reakce biomolekul 

   Author: Sedmidubská Barbora; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Motivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých ...
  • Přímá radiační a fotochemická příprava ZnO 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Čuba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Příprava anorganických materiálů v nevodných prostředcích 

   Author: Suchá Adéla; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V teoretické části jsou shrnuty základní charakteristiky procesu syntézy se zaměřením na metody syntézy nanočástic s úzkou distribucí velikosti částic (metoda vstříkování za horka a metoda ohřevu). Poté jsem se zaměřila ...
  • Příprava biologicky degradabilních esterů triterpenických kyselin 

   Author: Mičolová Petra; Supervisor: Vlk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Příprava nano sond pro cílenou terapii 223Ra 

   Author: Málková Eva; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Hrubý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Příprava nanomateriálů pro fotodynamickou terapii 

   Author: Popovich Kseniya; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Havlák Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Radiační příprava nanostříbra v micelárních systémech 

   Author: Wangle Tadeáš; Supervisor: Silber Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Radiační příprava syntetických granátů 

   Author: Vondrášková Apolena; Supervisor: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Recyklace dekontaminačních médií 

   Author: Burešová Marta; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
  • Separace a stanovení transplutoniových prvků 

   Author: Bartl Pavel; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Separace minoritních aktinoidů a lanthanoidů s využitím N-donorových činidel 

   Author: Šebesta Jan; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Vaňura Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Ozářené jaderné palivo z lehko-vodních reaktorů je složeno především z uranu, stabilních štěpných produktů a štěpných produktů s krátkými poločasy rozpadu (> 98,5 %), ~ 1 % připadá na plutonium a ~ 0,1 % na minoritní ...
  • Separace uranu z přírodních vod pro přípravu vzorků pro měření uranu urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (AMS) 

   Author: Raindl Jakub; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Stanovení nízkých aktiv plutonia 

   Author: Fiala Vít; Supervisor: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium extrakčních vlastností BTBP - sloučenin 

   Author: Distler Petr; Supervisor: John Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium forem uranu v přírodních vodách s využitím TRLFS 

   Author: Řibřidová Eva; Supervisor: Zavadilová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Studium koroze konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Dobrev David; Opponent: Plaček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na korozi konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva. V experimentech byly použity vzorky z uhlíkové oceli (ČSN 11321) o délce ...
  • Studium speciace ve vodných roztocích pomocí spektroskopických metod 

   Author: Kuba Jakub; Supervisor: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studium vlivu chemické těžby uranu na fukoidové pískovce z lokality Stráž pod Ralskem 

   Author: Pisch Jiří; Supervisor: Kraus Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syntéza a luminiscenční vlastnosti kvantových teček 

   Author: Grapa Matěj; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Pejchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem předložené práce je rešerše vlastností kvantových teček a možností jejich syntézy. Pro experimentální studii byly na základě závěrů rešerše zvoleny dva systémy matrice – kvantová tečka: yttritohlinitý granát – oxid ...