News

Bachelor Theses - 14115

Recently added

Now showing items 1-20 of 40

  • Stanovení radionuklidové čistoty vybraných medicinálních nuklidů pomocí extrakční chromatografie na papíře. 

   Author: Klaudia Bátorová; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Seifert Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Táto práca sa zameriava na separácie vybraných medicinálnych rádionuklidov za účelom stanovenia rádionuklidovej čistoty, pomocou diglykolamidov impregnovaných na chromatografickom papieri. Teoretická časť je venovaná ...
  • Chemické metody detekce singletového kyslíku 

   Author: Kristýna Havlinová; Supervisor: Pelikánová Iveta Terezie; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a ...
  • Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty 

   Author: Jan Král; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu vstrikování za horka. ...
  • Studium dlouhodobé stability kompozitů pro separaci 68Ge/68Ga 

   Author: Kristýna Kroftová; Supervisor: Fialová Kateřina; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Bakalářská práce byla zaměřena na studium sorbentů pro konstrukci 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a na jeho dlouhodobou chemickou stabilitu. V úvodní části byla provedena literární rešerše, ve které byla popsána ...
  • Vlastnosti extrakčních systémů pro separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidů 

   Author: Ondřej Holas; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Ve vyhořelém jaderném palivu se nachází mnoho radiotoxických prvků a část z nich má dlouhý poločas přeměny. To je příčinou dlouhodobého nebezpečí při jeho ukládání. Možností, jak toto nebezpečí eliminovat, je přepracování ...
  • Recyklace dekontaminačních médií 

   Author: Burešová Marta; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Šrank Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu je dlouhodobě aktuální téma. Přítomné radioaktivní materiály a kontaminovaná zařízení se dále zpracovávají působením různých metod a dekontaminačních činidel pro snížení ...
  • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

   Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
  • Ultrastopová analýza štěpných i aktivačních produktů 

   Author: Bilous Maryana; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Mizera Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Přírodní zastoupení štěpných a aktivačních produktů je velmi nízké, ovšem jejich koncentrace v životním prostředí významně vzrůstá v důsledku lidské jaderné činnosti. Stanovení některých těchto nuklidů s velmi dlouhým ...
  • Modifikace povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul pomocí Grignardovy reakce 

   Author: Skálová Marie; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá modifikací povrchu křemíku kovalentním navázáním organických molekul. Teoretická část se zabývá popisem obecných a polovodičových vlastností křemíku, rozdílů povrchů Si(100) a Si(111) a výroby křemíkového ...
  • Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů 

   Author: Müllerová Eliška; Supervisor: Bárta Jan; Opponent: Janoušková Pavelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové ...
  • Syntéza a luminiscenční vlastnosti kvantových teček 

   Author: Grapa Matěj; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Pejchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem předložené práce je rešerše vlastností kvantových teček a možností jejich syntézy. Pro experimentální studii byly na základě závěrů rešerše zvoleny dva systémy matrice – kvantová tečka: yttritohlinitý granát – oxid ...
  • Postradiační reakce biomolekul 

   Author: Sedmidubská Barbora; Supervisor: Davídková Marie; Opponent: Múčka Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Motivací této práce je lépe porozumět chemických procesům v buňce bezprostredně po jejím ozáření, kdy vzniká velké množství iontu a sekundárních elektronu. Ty dále interagují s molekulami v bunce. Primární složkou živých ...
  • Příprava anorganických materiálů v nevodných prostředcích 

   Author: Suchá Adéla; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Bláha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V teoretické části jsou shrnuty základní charakteristiky procesu syntézy se zaměřením na metody syntézy nanočástic s úzkou distribucí velikosti částic (metoda vstříkování za horka a metoda ohřevu). Poté jsem se zaměřila ...
  • Teranostické nosiče radionuklidů 

   Author: Shashkova Elena; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Wimmer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá syntézou komplexů steroidních ligandů s přechodnými kovy, které by mohli najít uplatnění jako teranostické nosiče radionuklidů. Teoretická část obsahuje krátký přehled způsobů přípravy derivátů ...
  • Studium koroze konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Urbanová Kamila; Supervisor: Dobrev David; Opponent: Plaček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na korozi konstrukčních materiálů v prostředí úložiště vyhořelého jaderného paliva. V experimentech byly použity vzorky z uhlíkové oceli (ČSN 11321) o délce ...
  • Difúze radionuklidů materiály bariér 

   Author: Patočka Aleš; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Palágyi Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce popisuje a ověřuje chování radionuklidu 85Sr při sorpčních a difúzních experimentech. Pro sorpční experimenty byla použita metoda míchaného reaktoru (batch). Difúzní experiment probíhal heterogenní bariérou ...
  • Kinetické aspekty separace aktinoidů v mikrofluidních systémech 

   Author: Vodehnal Ondřej; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Seifert Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato práce se zabývá zkoumáním kinetických aspektů separace aktinoidů (konkrétně Eu a Am). Tyto aspekty/parametry je nutné znát k vývoji účinných velkoobjemových separačních zařízení, která by zpracovávala použité jaderné ...
  • Separace minoritních aktinoidů a lanthanoidů s využitím N-donorových činidel 

   Author: Šebesta Jan; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Vaňura Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-04)
   Ozářené jaderné palivo z lehko-vodních reaktorů je složeno především z uranu, stabilních štěpných produktů a štěpných produktů s krátkými poločasy rozpadu (> 98,5 %), ~ 1 % připadá na plutonium a ~ 0,1 % na minoritní ...
  • Vliv matrice na stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence 

   Author: Hupka Ivan; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Drtinová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Příprava nanomateriálů pro fotodynamickou terapii 

   Author: Popovich Kseniya; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Havlák Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)