Now showing items 1-20 of 65

  • Získávání vybraných d-prvků při přepracovávání vyhořelého jaderného paliva 

   Author: František Janeček; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Tomaník Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   V jaderných reaktorech je uvolňována energie štěpením některých těžkých jader. Toto štěpení dává vzniknout různým izotopům prvků, z nichž značná část spadá do skupiny d-prvků. Některé z nich představují značné radiační ...
  • Separace a analýza antropogenního a přírodního 129I 

   Author: Edita Červenková; Supervisor: Daňo Martin; Opponent: Pachnerová Brabcová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Táto práca sa zaoberá separáciou a analýzou 129I. Teoretická časť poskytuje prehľad o izotopoch jódu a separačných metódach jódu so zameraním na kvapalné vzorky. Ďalej popisuje analytické možnosti stanovenia 129I s dôrazom ...
  • Charakterizace kyslíkových senzorů pro řízení kyslíku v okruhu s taveninou olova 

   Author: Barbora Bulvová; Supervisor: Košek Lukáš; Opponent: Bárta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   V rychlých reaktorech chlazených těžkými tekutými kovy je koncentrace kyslíku v chladivu klíčový parametr pro jadernou bezpečnost i pro řízení životnosti komponent. Kyslíkový senzor je důležitou součástí korozních zkoušek ...
  • Kontinuální extrakce a detekce homologů transaktinoidů 

   Author: Lucie Šifnerová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Transaktinoidy jsou umělé prvky, které vznikají prostřednictvím jaderných reakcí, které mají obvykle velmi nízké výtěžky. Vzhledem k jejich krátkým poločasům přeměny je studium jejich chování náročné nejen z experimentálního, ...
  • Studium a příprava PSMA s terapeutickými radionuklidy 

   Author: Paulína Pažítková; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Vetrik Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   V úvodnej časti bakalárskej práce bola vykonaná literárna rešerš, v ktorej bola popísaná problematika PSMA, cielenej rádionuklidovej terapie, chemické vlastnosti rádionuklidov 177Lu, 225Ac a 161Tb, ich využitia pre ...
  • Příprava nanoscintilátorů v porézních matricích 

   Author: Ondřej Matějka; Supervisor: Prouzová Procházková Lenka; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   V této práci byly studovány systémy nanoscintilátor-porézní matrice. Podle dostupných publikací byly připraveny a charakterizovány modelové systémy ZnO:Ga, ZnS, ZnO:Ga@Y2O3, ZnO:Ga@ZrO2, ZnO@Y2O3, ZnO@SiO¬2 a Y2O3. Připravený ...
  • Rychlé extrakční systémy pro homology Sg 

   Author: Zuzana Petrmichlová; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Rajchl Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem kapalinové extrakce homologů Sg, Mo a W, z pohledu možného studia chemie Sg. V teoretické části je vypracován základní popis vlastností transaktinoidů a systémů navržených k jejich ...
  • Elektrochemické řízení oxidačního stavu homologů transaktinoidů 

   Author: Jakub Sochor; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Straka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Výzkum transaktinoidů se v poslední době nezaměřuje již pouze na problematiku jejich syntézy a produkce, ale stále více i na analýzu jejich chemických charakteristik. Mezi hlavní patří oxidační čísla, díky jejichž znalosti ...
  • Techniky separace vybraných radionuklidů ze skupiny d-kovů extrakčními metodami z přírodních i umělých vzorků. 

   Author: Simona Fišerová; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   V práci je sepsán přehled separací d-kovů vybranými extrakčními činidly. Pro separaci vybraných d-kovů byly zkoumány extrakční systémy z roztoků o různých koncentracích kyseliny dusičné a s/bez kompenzace iontové síly ...
  • Studium podmínek značení SPIONs terbiem-161 

   Author: Matěj Štíbr; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Vetrik Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Cílem bakaláøské práce bylo sestavit rešeršní přehled o syntéze a stabilizace superparamagnetických nanočástic oxidù železa (SPIONs) a jejich využití jako nosičů medicinálních radionuklidù. Na základì této rešerše byly ...
  • Stanovení obtížně měřitelných radionuklidů ve vzorcích z vyřazování jaderných zařízení z provozu 

   Author: Filip Babčický; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Teoretická část této bakalářské práce podává základní rešeršní přehled o obtížně měřitelných radionuklidech. Je podán přehled o vybraných zástupcích této skupiny radionuklidů, jejich jaderně-fyzikálních vlastnostech a ...
  • Separační chemie lanthanoidů a minoritních aktinoidů 

   Author: Helena Vesteg; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Galamboš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Am (ako reprezentanta trojmocných minoritných aktinoidov) a Eu (ako reprezentanta trojmocných latanoidov) pomocou kvapalinovej extrakcie a extrakcie na pevnej fáze. V ...
  • Studium účinku terapeutických radionuklidů v terapii onkologických onemocnění 

   Author: Natálie Bublová; Supervisor: Ondrák Lukáš; Opponent: Zahradníček Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním terapeutického účinku 161Tb a 177Lu při ozařování buněk lidského maligního multiformního glioblastomu U251. Rešeršní část této bakalářské práce je zaměřena na nukleární medicínu a ...
  • Separační chemie nejtěžších aktinoidů 

   Author: Daniela Dvořáková; Supervisor: John Jan; Opponent: Sihelská Kristína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se věnuje transfermiovým prvkům (Md, No, Lr) a návrhu jejich separace. V teoretické části práce je popsána historie objevů těchto prvků, dále vlastnosti jejich izotopů, možnost výroby a jejich separace ...
  • Extrakce molybdenu z odpadů pocházejících z palivového cyklu s využitím iontových kapalin 

   Author: Michal Ficel; Supervisor: Semelová Miroslava; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Izotopy molybdénu sú prítomné v kvapalných odpadoch pochádzajúcich z palivového cyklu ako produkty štiepenia uránu 235U. Vzhľadom k polčasu rozpadu predstavuje izotop molybdénu 93Mo jeden z dôležitých nuklidov z hľadiska ...
  • Studium degradace organických látek v alkalickém prostředí 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Nosným tématem práce je popis degradačních procesů radiolýzy a alkalické hydrolýzy polymerních struktur. Konkrétně se jedná o součást radioaktivních odpadů KNiFC PAN (anorganický komplex schopný výměny iontů vázaný v patrici ...
  • Značení termoresponzivních polymerů Terbiem-161 

   Author: Olga Bouchalová; Supervisor: Skálová Marie; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se zabývá značením termoresponzivních polymerů 161Tb. Teoretická část se zabývá radioterapií a typy záření, které mohou být pro terapii použity. Dále byly popsány obecné vlastnosti terbia, jakožto prvku ze skupiny ...
  • Vliv různých typů záření na biomolekulární struktury RNA-virů 

   Author: Vojtěch Scheinpflug; Supervisor: Škodová Michaela; Opponent: Hrubý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Toto téma práce bylo zvoleno s ohledem na aktuální situaci ve společnosti a akutní potřebu zapojení vědeckých i studentských kapacit k hlubšímu porozumění a návrhů řešení v oblastech spjatých s prevencí, léčbou a ochranou ...
  • On-line separace cyklotronových homologů transaktinoidů 

   Author: Alice Bulíková; Supervisor: Bartl Pavel; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Transaktinoidy jsou umělé prvky, které se připravují pomocí jaderných reakcí, jejichž výtěžky bývají velmi malé a v kombinaci s velmi krátkými poločasy přeměny transaktinoidů je zkoumání chemického chování těchto prvků z ...
  • Radiační poškození biomolekul v poli ionizujícího nebo UV záření 

   Author: Eliška Holubová; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce byla zaměřena na studium vlivu ionizujícího nebo UV záření na biomolekuly. Důraz byl kladen na biomolekuly fosfolipidu, proteinů a DNA. V úvodní části byla provedena literární rešerše, která se věnovala ...