Recently added

Now showing items 21-40 of 136

  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem 

   Author: Pacetti Lukáš; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato práce se zabývá analýzou stavu napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem. V teoretické části je podrobně probrána teorie silnostěnných nádob. V analytické části je provedena analýza konkrétního případu ...
  • Zvyšují "varhánky" na prstech tření s mokrými povrchy? 

   Author: Koláčný Josef; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce v teoretické části vychází zejména z článků [1], [2] a pokusů [3], [4 ]. V praktické části byly provedeny třecí experimenty kůže palce horní končetiny s varhánky a bez varhánků v mokrém a suchém ...
  • Analýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termodynamické analýzy disků a stanovení jejich životnosti 

   Author: Sedláček Jan; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným rozborem dynamiky proudění v prostoru volné tur-bíny turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation Czech pomocí počítačové simulace proudění (CFD). Pozornost je zaměřena hlavně na ...
  • Experimentální analýza teploty při vrtání 

   Author: Svárovský Jiří; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Předmětem bakalářské práce je experimentální analýza teploty při vrtání. Simuluje se vrtání do kosti pomocí polyuretanové pěny, která má přibližné materiálové vlastnosti s lidskou kostí. K vrtání se používá speciální ...
  • Ztráta stability laminátových desek 

   Author: Studničný Ondřej; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce je založena na odvození kritické síly pro ztrátu stability laminátových desek a porovnání parametru ztráty stability u jednosměrného laminátu se symetrickým kompozitem v závislosti na objemovém podílu vláken.
  • Návrh experimentálního postupu pro testování loketních náhrad 

   Author: Škorpil Marek; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem testování loketního kloubu. Testovaná loketní náhrada je stísněného typu. Návrh bude zohledňovat zatěžování loketního kloubu během každodenních aktivit u "průměrného" člověka, ...
  • Porovnání mechanických vlastností latexu zjištěných pomocí nanoindentace a tahového testu 

   Author: Bečka Adam; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností elastomeru pomocí dvou rozdílných zkoušek. První je makroskopická tahová zkouška a druhá je nanoskopická nanoindentační zkouška. V práci je popsán postup ...
  • Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student 

   Author: Hudaček Filip; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být získán přehled o silách ...
  • Dělící CNC centrum pro obrábění dřeva, dřevodesek a lamina 

   Author: Hrouda František; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je seznámení s možnostmi současných dělících CNC center. Na základě těchto informací vytvoření koncepčních návrhů nových dělících center, která budou plně automatizovatelná a konkurenceschopná. Vytvoření modelu ...
  • Systém pro zobrazování obrazců na plochu prostřednictvím galvomechanismu 

   Author: Braný Jiří; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je vytvoření galvomechanismu s příslušným řešením geometrie systému a promítání na naklopené promítací plochy bez deformací zobrazovaných obrazců.
  • Absolutní odměřovací systémy úhlu a polohy 

   Author: Kraevski Kristián; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je vytvoření funkčního komunikačního kanálu mezi senzorem podporující protokol EnDat 2.2 a mikrokontrolerem Texas Instruments C2000.
  • Vznik plastického kloubu u nosníku 

   Author: Havlíček Ladislav; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Při tříbodém ohybu nosníku dochází po překročení meze elasticity k šíření trvalých deformací a vzniku plastického kloubu. Tato práce se zabývá šířením těchto deformací. Byl proveden experiment, deformace na nosníku byly ...
  • Mechanické vyhodnocení vstupů letadla v podmínkách testů letového výzkumu 

   Author: Maštalíř Daniel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalarska prace se zabyva tlakomernymi mericimi sondami v leteckych aplikacich. Prvni cast teto prace je zamerena na teorii mereni rychlosti proudeni tekutin metodou mereni tlakovych diferenci. Cilem druhe casti, analyticke, ...
  • Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu 

   Author: Tebich Dominik; Supervisor: Kuželka Jiří; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářské práce za zabývá bezkontaktní optickou metodou, digitální korelací obrazu. Tato optická metoda je velmi efektivním nástrojem k přesnému vyhodnocení deformací na povrchu tělesa. V této práci je nejprve popsána ...
  • Experimentální a výpočtová analýza lepených spojů 

   Author: Cízová Eva; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálními a výpočtovými metodami zjišťování mechanických vlastností lepených spojů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie lepených spojů a jsou zde vyjmenovány některé ...
  • Analýza napjatosti nalisovaných rotujících gyroskopických kotoučů 

   Author: Vasyliev Oleh; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí rotujících gyroskopických kotoučů sestavených ze dvou částí — vnitřního kotouče a vnější objímky, spojených pomocí technologie nalisování.
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Author: Halda Jan; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je analýza hřídele z převodovky, navrhnuté v rámci předmětu Konstrukční cvičení, a to z pohledu únavy materiálu. Dále pak optimalizovat tuto hřídel pro lepší životnost. V poslední části ještě ...
  • Predikce životnosti svařovaných konstrukcí pomocí nominálních přístupů 

   Author: Weineltová Hana; Supervisor: Jurenka Josef; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje predikci únavové životnosti svařovaných konstrukcí, metodám založených na hodnocení nominálního napětí. Dále se zabývá výpočtem kumulace poškození podle hypotézy Palmgrena-Minera a pomocí metody ...
  • Namáhání rámu bicyklu 

   Author: Šulc Jakub; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá silničními bicykly, které jsou vyrobeny z kompozitu. V práci jsou nejprve popsány způsoby výroby rámů silničních kol, poté se práce zabývá zkušebními metodami rámů silničních kol. V práci ...
  • Optimalizace zavěšení motoru pro akrobatickou verzi pro snížení úrovně napjatosti 

   Author: Homola Václav; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Podsedník Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce bylo snížit hladiny napětí v poloměrech nacházejících se na skříni kompresoru. Ke splnění cíle bylo využito tvarové optimalizace. Nejdříve proběhla 1D optimalizace všech poloměrů, z ní pak vzešel optimální ...