Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 99

  • ANALÝZA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ SPOJE OSOVÝMI SILAMI 

   Autor: Shchankin Yan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato práce zkoumá mechanické vlastnosti nalisovaného spoje při zatížení spoje osovými silami. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných nádob, nalisovaných nádob a spojů. Praktická část obsahuje ...
  • Plánování trajektorie paralelního robota 

   Autor: Kuřina Jan; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce se zabývá paralelními manipulátory a je zaměřena zejména na paralelní manipulátory typu Delta. V úvodu je popis a význam Delta robotů a také jsou zde definovány základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola obsahuje ...
  • Rekonstrukce povrchu vozovky určená z dat senzorů mobilního telefonu 

   Autor: Kosenko Alexander; Vedoucí práce: Neusser Zdeněk; Oponent práce: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalařská práce se zabývá rekonstrukcí povrchu vozovky z dat určených senzory mobilních telefonů. Teoretická část je věnována senzorům mobilních telefonů, možností získání a zpracování dat ze senzorů s přehledem ...
  • Paralelní kinematika pro 3D tisk 

   Autor: Štěpánek Filip; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato práce se zabývá paralelní kinematikou v 3D tisku. Cílem práce je seznámení se základy problematiky v 3D tisku a popisem paralelní kinematiky 3D tiskárny zvané DELTOBOT. V řešení byla použita dopředná kinematika pro ...
  • Stanovení svalových sil dolní končetiny 

   Autor: Blaha David; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Kužma Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Práce se zabývá vyšetřením svalových sil dolních končetin při dřepu na základě experimentálního měření zpracovaného metodou inverzní dynamiky a statické optimalizace pomocí programu OpenSim.
  • Určení faktoru koncentrace napětí pro nelinární materiál 

   Autor: Kopačka Jan; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozložením napětí v tažené stěně z lineárního a nelineárního materiálu. Pro lineární materiál jsou v práci odvozeny analytické rovnice, které popisují daný problém. V další části je podán ...
  • Dynamické modely lanově poháněných rovinných mechanismů 

   Autor: Halamka Vojtěch; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá rešerší různých numerických modelů lan používaných v simulacích chování lanových mechanismů. Na základě rozboru vybraných rovinných lanových mechanismů o různé složitosti byly sestaveny rovnice popisující ...
  • Rozšířený adaptivní tempomat 

   Autor: Nedoma Marek; Vedoucí práce: Steinbauer Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou snížení spotřeby elektromobilu Fiat Dobló, predikováním optimálního rychlostního profilu na základě znalosti trasy a dopravních předpisů. Teoretický úvod práce popisuje současné ...
  • Tuhostní a pevnostní kontrola uchycovacích prvků turbovrtulového motoru 

   Autor: Paukovič Matouš; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Předmětem práce je výpočet zatížení působící na letoun, definování případů letových zatížení, modelování soustavy uchycovacích prvků motoru, výpočet velikostí deformací a napjatostí soustavy pomocí metody MKP a určení ...
  • KONSTRUKČNÍ NÁVRH VINUTÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY 

   Autor: Miletić Davor; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   V této bakalářské práce je provedena rešerše literatury. Jsou shrnuty potřebné poznatky o šnekových převodech, popsána podstata konstrukce patentované vinuté šnekové převodovky a shrnuta teorie nalisovaných nádob. Jsou ...
  • Tuhostní a pevnostní analýza nosné konstrukce turbovrtulového motoru 

   Autor: Koštel Jakub; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem práce je stručná rešerše uchycení turbovrtulových motorů, tvorba parametrického modelu lože a provedení pevnostní analýzy metodou konečných prvků.
  • KONSTRUČNÍ NÁVRH VINUTÉ PRUŽNÉ SPOJKY 

   Autor: Rathouský Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pružné vinuté spojky (patent číslo 305268). V práci jsou porovnány různé typy spojek a jejich vlastnosti. Dále je uveden popis patentované konstrukce pružné spojky s ...
  • Návrh simulačního výpočtového nástroje na vizualizaci toku akustické energie 

   Autor: Mejdrechová Megi; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Předmětem této práce jsou metody měření, rekonstrukce a vizualizace zvukového pole a toku akustické energie. První část je věnovaná třem typům algoritmů, které využívá zvuková kamera pro mapování akustických polí - ...
  • Návrh modelu vozidla pro testování automatického řízení 

   Autor: Kovařík Václav; Vedoucí práce: Neusser Zdeněk; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro testování automatického řízení. Součástí práce je návrh konstrukčních prvků, výběr vhodných senzorů a testování ultrasonického senzoru. Dále jsou v práci popsány principy ...
  • ANALÝZA NALISOVANÉHO SPOJE PŘI ZATÍŽENÍ KROUTÍCÍM MOMENTEM 

   Autor: Mansfeld Jakub; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem bakalářské práce Analýza nalisovaného spoje při zatížení kroutícím momentem je porovnání vlivu konstrukčních úprav kontaktního povrchu nalisovaného spoje na přenos kroutícího momentu. Analyticky je navržen ...
  • Vliv tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby 

   Autor: Camfrlová Tereza; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby. V práci jsou odvozeny analytické rovnice vztahující se k danému tématu. Výsledky získané analytickým výpočtem jsou následně porovnány ...
  • Výpočtová analýza kompozitního rámu cyklistického kola 

   Autor: Hoyerová Klára; Vedoucí práce: Kulíšek Viktor; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   V práci je porovnán skořepinový a nosníkový MKP model kompozitního rámu cyklistického kola a posouzen vliv kompozitní skladby jednotlivých členů z hlediska výsledné tuhosti rámu a silového namáhání jednotlivých členů konstrukce.
  • Demonstrátor mechanismu ovládací páky leteckého motoru 

   Autor: Balon Aleš; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem práce je stručná řešerše leteckých řídicích systémů, návrh a vyrobení demonstrátoru ovládací páky leteckého motoru. K výrobě je použita metoda FDM 3D tisku a mikrokontroler Arduino.
  • Využití platformy PSoC pro mechatronické modely 

   Autor: Michalák Marek; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato práce se zabývá platformou PSoC. Úvod je věnován seznámení se se společností Cypress, která PSoC vyvíjí, přiblížení struktury, výkonnostních řad a možností jejich čipů. Dále je uvedeno několik základních příkladů pro ...
  • Vliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

   Autor: Štípek Jan; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku pro ...