Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 123

  • Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu 

   Autor: Tebich Dominik; Vedoucí práce: Kuželka Jiří; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářské práce za zabývá bezkontaktní optickou metodou, digitální korelací obrazu. Tato optická metoda je velmi efektivním nástrojem k přesnému vyhodnocení deformací na povrchu tělesa. V této práci je nejprve popsána ...
  • Experimentální a výpočtová analýza lepených spojů 

   Autor: Cízová Eva; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálními a výpočtovými metodami zjišťování mechanických vlastností lepených spojů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie lepených spojů a jsou zde vyjmenovány některé ...
  • Analýza napjatosti nalisovaných rotujících gyroskopických kotoučů 

   Autor: Vasyliev Oleh; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat chování napětí rotujících gyroskopických kotoučů sestavených ze dvou částí — vnitřního kotouče a vnější objímky, spojených pomocí technologie nalisování.
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Autor: Halda Jan; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je analýza hřídele z převodovky, navrhnuté v rámci předmětu Konstrukční cvičení, a to z pohledu únavy materiálu. Dále pak optimalizovat tuto hřídel pro lepší životnost. V poslední části ještě ...
  • Predikce životnosti svařovaných konstrukcí pomocí nominálních přístupů 

   Autor: Weineltová Hana; Vedoucí práce: Jurenka Josef; Oponent práce: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se věnuje predikci únavové životnosti svařovaných konstrukcí, metodám založených na hodnocení nominálního napětí. Dále se zabývá výpočtem kumulace poškození podle hypotézy Palmgrena-Minera a pomocí metody ...
  • Namáhání rámu bicyklu 

   Autor: Šulc Jakub; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá silničními bicykly, které jsou vyrobeny z kompozitu. V práci jsou nejprve popsány způsoby výroby rámů silničních kol, poté se práce zabývá zkušebními metodami rámů silničních kol. V práci ...
  • Optimalizace zavěšení motoru pro akrobatickou verzi pro snížení úrovně napjatosti 

   Autor: Homola Václav; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Podsedník Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce bylo snížit hladiny napětí v poloměrech nacházejících se na skříni kompresoru. Ke splnění cíle bylo využito tvarové optimalizace. Nejdříve proběhla 1D optimalizace všech poloměrů, z ní pak vzešel optimální ...
  • Augmentovaný chyt pro lezení na umělé stěne 

   Autor: Vltavský Martin; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Baláš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Trendem poslední doby ve sportovní biomechanice je experimentálně zaznamenat výkony sportovců, proto se i~ v~ této práci budeme zabývat zdokonalením měřících prostředků ke zlepšení výkonu tím, že zaznamenáme silové účinky ...
  • Modifikace převodového hřídele z předmětu KC 

   Autor: Hromadník Filip; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je modifikace převodového hřídele. Jedná se zejména o zlepšení únavových vlastností, kterých je docíleno různými konstrukčními úpravami. Úvodní částí práce je rešerše únavových výpočtů, různých přístupů ...
  • Ohybový snímač posuvu 

   Autor: Mžourek Matěj; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem bakalářské práce Ohybový snímač posuvu je analýza vlastností snímače posuvu založeném na měření deformace vzniklé ohybem. Snímač je posuzován pomocí analytického řešení a experimentálně naměřených hodnot. Výsledky ...
  • Analýza objemového otěru explantovaných komponent kyčelního kloubu 

   Autor: Kliment Vojtěch; Vedoucí práce: Králík Vlastimil; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou objemového otěru explantovaných komponent kyčelního kloubu. U vybraných explantovaných polyethylenových vložek byla optickým profilometrem RedLux naměřena data pro výpočet objemového ...
  • Vliv doby síťování na mechanické vlastnosti arteficiální cévní náhrady z rybího kolagenu 

   Autor: Spurná Barbora; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich vlastnostmi. Hlavní náplní je posouzení vlivu doby síťování, rychlosti zatěžování a doby skladování na mechanickou odezvu kompozitní cévní náhrady z rybího kolagenu. ...
  • Analýza adheze kolagenové elektrostaticky zvlákněné nanovrstvy pomocí blister testu 

   Autor: Holka Matěj; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu adheze kolagen-hydroxyapatitové nanovrstvy na titanových modelových vzorcích, která by mohla sloužit jako lokální nosič antibiotik. Cílem je porovnat výsledky mechanické zkoušky před ...
  • Modelování a identifikace poddajného mechanismu s mechanicky zesílenými piezoaktuátory 

   Autor: Dvořák Ladislav; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této práce jsou metody modelování a identifikace poddajných soustav s piezoaktuátory. První část se věnuje modelování kmitajících struktur. Uveden je přehled modelů užívaných k popisu dynamických systémů. Podrobněji ...
  • Mechanické vlastnosti polyuretanové pěny 

   Autor: Lindner Adam; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá tahovou a tlakovou zkouškou materiálu z tvrdé polyuretanové pěny a následným vyhodnocením změřených dat.
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje využívajícího dutý hřídel 

   Autor: Valdman Lukáš; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou napjatosti nalisovaného spojení náboje na dutý hřídel. V teoretické části je podrobně rozebrána teorie tlustostěnných válcových nádob a nalisovaných nádob. Praktická část obsahuje ...
  • Mechanické váhy s pokročilými funkcemi 

   Autor: Znamenáček Jakub; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá modernizací starých mechanických vah, aby mohly být pohodlně použitelné i v dnešní době. Práce obsahuje přehled historického vývoje vah od prvních objevů až po moderní tenzometrické metody. ...
  • Vliv geometrických úchylek na spolehlivost zjišťování materiálových parametrů elastomeru 

   Autor: Tomková Veronika; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakálářská práce se zabývá vlivem kuželovitosti trubky na odhad materiálových parametrů. V práci je provedený numerický výpočet nafukování trubky. Z hodnot získaných z tohoto výpočtu jsou odhadnuty materiálové parametry.
  • Analýza napjatosti násobně nalisovaného spoje realizovaného s lisovací vložkou 

   Autor: Minár Matúš; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cieľom tejto práce je preskúmanie vlastností nalisovaného spoja, ktorý sa skladá z hriadeľa, vložky a objímky pri zaťažení osovým napätím. Vychodzí model bol najprv navrhnutý analyticky, kde sa vychádzalo zo zadaného ...
  • Návrh řízení lineární pohybové osy pomocí předefinovaných kinematických trajektorií. 

   Autor: Běťák Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Cílem práce je vytvoření řídícího programu, který umožnuje definování pohybových trajektorií a následné využití těchto trajektorií při řízení krokového motoru.