Now showing items 1-20 of 26

  • 3D prototyping mechanizmů 

   Author: Havlan Tomáš; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rapid prototypingu (3D tisku) a jejího využití k tvorbě fyzických modelů mechanismů. V práci je popsána technologie 3D tisku od historie, principu, rozdělení a popsaní jednotlivých ...
  • Analýza manipulovatelnosti delta robotů 

   Author: Jan Kašpar; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   V této bakalářské práci se zabývám dvěmi různými typy delta robotů. Zkoumám jejich kinematické vlastnosti a poznatky posléze aplikuji na analýzu manipulovatelnosti v jejich pracovním poli. Cílem práce je porovnat oba typy ...
  • Automatická tvorba modelu tensegritické struktury v prostředí MATLAB SIMULINK a SIMSCAPE 

   Author: Martin Prokop; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Práce se zabývá problematikou automatického generování modelů tensegritických struktur v prostředí SIMSCAPE MBS pomocí kódu v prostředí MATLAB. V práci jsou popsány potřebné části softwaru a proces automatického generování ...
  • Demonstrátor mechanismu ovládací páky leteckého motoru 

   Author: Balon Aleš; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem práce je stručná řešerše leteckých řídicích systémů, návrh a vyrobení demonstrátoru ovládací páky leteckého motoru. K výrobě je použita metoda FDM 3D tisku a mikrokontroler Arduino.
  • Dynamické modely lanově poháněných rovinných mechanismů 

   Author: Halamka Vojtěch; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Práce se zabývá rešerší různých numerických modelů lan používaných v simulacích chování lanových mechanismů. Na základě rozboru vybraných rovinných lanových mechanismů o různé složitosti byly sestaveny rovnice popisující ...
  • Experimentální model vozidla s asistentem pro couvání s přívěsem 

   Author: Vrbský Ladislav; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Couvání vozidla s přívěsem může být i pro zkušeného řidiče náročnou úlohou. Například má-li přívěs projet přesně danou dráhou, při couvání v úzké ulici nebo při parkování. Práce se zabývá vytvořením parkovacího asistenta, ...
  • Kinematická syntéza mechanismu hračky 

   Author: Hečko Jan; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Má bakalářská práce se zabývá řešením mechanismů používaných pro animaci figurek a pro pohyb hraček. Na zvoleném příkladu postavičky tlačící zeď je ukázán postup návrhu a optimalizace hnacího mechanismu a celé figurky pro ...
  • Malý mobilní robot pro mapování a lokalizaci 

   Author: Martin Vejbora; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato práce se zabývá možností implementace mobilního robota pro úlohu současného mapování a lokalizace (SLAM). V úvodu práce je SLAM popsán a následně jsou nastíněny základní algoritmy pro jeho řešení. Práce také obsahuje ...
  • Mechanické váhy s pokročilými funkcemi 

   Author: Znamenáček Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá modernizací starých mechanických vah, aby mohly být pohodlně použitelné i v dnešní době. Práce obsahuje přehled historického vývoje vah od prvních objevů až po moderní tenzometrické metody. ...
  • Model asistenčního systému pro couvání a parkování 

   Author: Jan Hladík; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu parkovacího asistenta, přesněji reverzní kamery s pohledem shora, do nějž je vykreslována predikovaná trajektorie v závislosti na úhlu natočení kol.
  • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

   Author: Matei Alexandru; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...
  • Návrh parametrů kruhového otočného voliče do auta 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí ovládacích panelů do osobních automobilů. V první části práce je shrnut vývoj, konstrukce a technologie výroby ovládacích panelů. Dále je práce zaměřena na konstrukci otočných ...
  • Nízkonákladové řídicí platformy 

   Author: Pham Van Quan; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato práce je věnována nízkonákladovým řídicím platformám. V rešeršní části jsou popsány některé druhy nízkonákladových platforem. Dále je tu detailní popis platformy PSoC a příklad jak ho naprogramovat. Praktická část se ...
  • Optimalizace trajektorie manipulátoru 

   Author: Patrik Kovář; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na ...
  • Plánování trajektorie paralelního robota 

   Author: Kuřina Jan; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce se zabývá paralelními manipulátory a je zaměřena zejména na paralelní manipulátory typu Delta. V úvodu je popis a význam Delta robotů a také jsou zde definovány základní pojmy a cíle práce. Druhá kapitola obsahuje ...
  • Příprava experimentálního modelu automobilového podvozku pro počítačové řízení 

   Author: Pawlik Vít; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit řešení pro počítačové řízení experimentálního modelu automobilového podvozku. Je v ní prozkoumán vhodný hardware, jako platformy Raspberry Pi a Arduino a ...
  • Řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících 

   Author: Fayad Martin; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Obsahem této práce je příspěvek k řešení problému toku sypkých hmot v průmyslových zásobnících. Úvod práce je věnován základní teorii sypké hmoty, je popsána její fyzikální podstata a jsou uvedeny její definice a ...
  • Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy 

   Author: Pavel Mačák; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.
  • Simulační poddajný model demonstrátoru seriového robotu s přídavnými senzory 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Práce se zabývá tvorbou matematického modelu experimentálního sériového řetězce s přídavnými senzory, tvorbou MKP modelu tohoto experimentálního sériového řetězce, výpočet jeho vlastních frekvencí a tvarů, srovnání vypočtených ...
  • Stabilizace setrvačnými účinky 

   Author: Lexmann Róbert; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Táto práca pojednáva o problematike vyvažovania a stabilizácie telies zotrvačnými účinkami. V úvode sú predstavené vybrané konštrukcie inverzných kyvadiel, predovšetkým projekt Cubli, možnosti ich využitia a taktiež je ...