Now showing items 1-20 of 200

  • Automatická tvorba modelu tensegritické struktury v prostředí MATLAB SIMULINK a SIMSCAPE 

   Author: Martin Prokop; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Práce se zabývá problematikou automatického generování modelů tensegritických struktur v prostředí SIMSCAPE MBS pomocí kódu v prostředí MATLAB. V práci jsou popsány potřebné části softwaru a proces automatického generování ...
  • Vektorové řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 na platformě LaunchPad F28069M v prostředí Simulink/Matlab 

   Author: Tomáš Buriánek; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato práce je zaměřena na řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 vektorovou metodou. Řízení bylo realizováno pomocí vývojové desky LaunchPad F28069M s výkonovým modulem BOOSTXL-DRV8301. V první části práce je popsán princip ...
  • Využití stavového pozorovatele pro rekonstrukci rychlostního signálu stejnosměrného motoru 

   Author: David Kraffer; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Luenbergerovy pozorovatele, regulátory a polohovací servomechanismy založené na stejnosmerných motorech jsou vypracovány a simulovány na třech konečně dimenzionálních lineárních časově invariantních modelech vzrůstající ...
  • Řízení stejnosměrného motoru prostřednictvím platformy Launchpad F28377S 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato práce se zabývá rozpohybováním a ovládáním stejnosměrného motoru. Motor bude součástí paralelního robota. Nejprve je popsán stejnosměrný motor, dále jsou vysvětleny prvky řízení a ovládání motorů. Poté je ukázáno ...
  • Simulace transpozice svalu 

   Author: Tomáš Jílek; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení průběhů svalových sil pro normální a transponovaný stav m. tibialis posterior. Práce se zabývá zpracováním naměřených dat. Data byla využita v prostředí OpenSim, kde proběhla ...
  • Delaminační vlastnosti cévní stěny 

   Author: Pavla Pelinková; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá delaminační pevností tepenné stěny. V práci je popsána závažnost kardiovaskulárních chorob, z čeho se skládá cévní soustava, jak vypadá stěna cévy a kdy nastávají u tepen mezní stavy. ...
  • Výukový model autonomně parkujícího vozidla řízený z prostředí Matlab/Simulink 

   Author: Eva Valentová; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového modelu autonomně parkujícího vozidla poskládaného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Řízení vozidla je realizováno z prostředí Matlab a Simulink. V úvodních kapitolách je ...
  • Měření adheze tenkých vrstev 

   Author: Lucie Šilingová; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Vlčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací vlastností tenkých filmů beta fosforečnanu trivápenatého (β-TCP), titanu a stříbra nanesených na titanový substrát naprašováním pomocí iontového svazku (IBAD). Charakterizace ...
  • Napěťová analýza přeplátovaných lepených spojů 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Práce se zabývá napěťovou analýzou přeplátovaných lepených spojů. Na základě analýzy jsou odvozeny diferenciální rovnice pro průběh napětí v adhezivu. Je provedeno analytické a numerické řešení. Práce se dále zabývá možnostmi ...
  • Kineziologie horní končetiny 

   Author: Pavel Baštář; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem předložené práce je analyzovat výhodnost poměru délek předloktí a paže ve vztahu k délce hodu a určit, zda vývoj člověka směruje k upřednostnění délky hodu. Teoretická část nás seznamuje s anatomií a kinetikou ...
  • Experimentální určení osové síly šroubu 

   Author: Jakub Soukup; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením osové síly šroubu pomocí odporových tenzometrických snímačů. V první části práce je provedena rešerše tenzometrických snímačů, čtenář je seznámen s principy tenzometrů, ...
  • Analýza manipulovatelnosti delta robotů 

   Author: Jan Kašpar; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   V této bakalářské práci se zabývám dvěmi různými typy delta robotů. Zkoumám jejich kinematické vlastnosti a poznatky posléze aplikuji na analýzu manipulovatelnosti v jejich pracovním poli. Cílem práce je porovnat oba typy ...
  • Stabilita kolenního kloubu - role měkkých struktur 

   Author: Marie Proboštová; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato práce se zabývá tvorbou matematického modelu kolenního kloubu, pomocí kterého by bylo možné dále zkoumat roli měkkých struktur nejkomplikovanějšího kloubu v lidském těle. V rámci této práce byl sestaven zjednodušený ...
  • Mechanické vlastnosti materiálů pro bandážování cévních stěn 

   Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá se rolí kolagenu v lidském těle a jeho možnosti využití v průmyslu. Dalším tématem rešerše je výroba kolagenních matriálů, zejména elektrostatické zvlákňování. Součástí práce je také zpracování ...
  • Charakterizace adheze nového polymer/keramického kostního cementu k povrchu implantátu po různých materiálových úpravách 

   Author: Tomáš Kotrč; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Kubášová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce byla charakterizace adheze nového kalcium-fosfátového kostního cementu (CPC) a jeho různým materiálových modifikací k povrchu kovových endoprotéz. Přilnavost byla hodnocena měřením adheze tříbodovou ohybovou ...
  • Simulátor vykloubení ramenního kloubu 

   Author: Samuel Pasler; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem simulátoru vykloubení ramenního kloubu. Naším cílem bylo vytvořit simulátor simulující zatížení v kloubu při jeho dislokaci. K nahrazení upínajících se svalů jsme využili pružiny o stejné tuhosti ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje 

   Author: Josef Černík; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce se zabývá analýzou napjatosti nalisovaného spoje. Obsahuje teoretickou část, kde jsou odvozeny a popsány vztahy, pomocí kterých se tato problematika řeší. Dále je navrhnut nalisovaný spoj pro konkrétní případ a ...
  • Simulátor bronchoskopie 

   Author: Lukáš Čapek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a výroba simulátoru bronchoskopie pro výuku nových bronchologů. Požadavek na simulátor vzešel od Ústřední vojenské nemocnice, jelikož komerčně dostupné simulátory, kterými disponují, ...
  • Experimentální určení tlakové pevnosti kompozitních trubek 

   Author: Filip Barda; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá experimentálním stanovením meze pevnosti v tlaku kompozitních trubek s uhlíkovou výztuží, zpracováním naměřených dat a porovnáním tří typů uhlíkových výztuží na základě získaných výsledků.
  • Viskoelastické vlastnosti lidské kolenní chrupavky 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Lukeš Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou viskoelastických vlastností lidské kolenní chrupavky z dat získaných během experimentu provedeného pomocí dynamické nanoindentace. Rešeršní studie charakterizuje strukturu či složení ...