News

Bachelor Theses - 12105

Recently added

Now showing items 1-20 of 177

  • Deformačně napěťová analýza fixačního přípravku 

   Author: Matyáš Petrýdes; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Kropík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením deformačně napěťové analýzy nově navrženého fixačního přípravku. Cílem bylo analýzu úspěšně provést a zhodnotit efekt zkušební síly na přípravek v různých pozicích. Analýza byla ...
  • Porovnání metod určení ohybové tuhosti navíjených nosníků 

   Author: Michal Nepokoj; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Kulíšek Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Práce se zabývá porovnáním metod pro výpočet ohybové tuhosti navíjených kompozitních nosníků metodami horního odhadu, dolního odhadu, matice ABD a modelu MKP.
  • Porovnání vybraných analytických modelů pro plochý lepený spoj 

   Author: Jan Šmíd; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá problematikou lepených spojů a získávání hodnot napětí v různých lepených spojích pomocí analytických metod. Nejprve je provedena rešerše dané problematiky, poté jsou představeny dvě odlišné metody ...
  • Fenomenologické modelování tvárného porušení kovů. 

   Author: Jiří Hlavnička; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá nesvázanými fenomenologickými modely tvárného porušování kovů, jejich kalibrací a verifikací. Pokouší se s pomocí klasické mechaniky kontinua aplikovat predikci tvárného porušování metodou konečných ...
  • Návrh a optimalizace mechanismu stavěče dveří automobilu 

   Author: Jan Gregor; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Práce se zabývá návrhem mechanismu stavěče dveří automobilu s využitím magnetoreologického tlumiče. Byly vytvořeny různé simulační modely v Simulinku s ohledem na různý přístup k modelování tlumiče. Pro mechanismus stavěče ...
  • Stabilita dlouhých štíhlých kompozitových táhel 

   Author: Sára Strakošová; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitového táhla namáhaného na vzpěr, vyhodnodnocením experimentálního měření táhla a porovnání výsledků experimentu s analytickým výpočtem modelu.
  • Možnosti monitorování kompozitních konstrukcí s využitím elektrické vodivosti uhlíkových vláken 

   Author: Petr Uksa; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku monitorování stavu konstrukcí (Structure Health Monitoring, dále jen SHM). Zkušební vzorky jsou v této práci vyrobeny z uhlíkového kompozitu a pro SHM se využívá elektrických vlastností ...
  • Biomechanika traumatického poranění hrudníku 

   Author: Martin Havránek; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vítů Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Předmětem bakalářské práce je biomechanika poranění hrudníku při dopravní nehodě. Je zde uveden stručný popis svalově kosterní anatomie hrudníku. Podrobně je diskutováno hodnocení poranění dle stupnice AIS, popis biomechanických ...
  • Jednostopé a dvoustopé dynamické modely vozidel 

   Author: Marek Vychopeň; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá modelováním směrové dynamiky vozidel. Jsou zde popsány přístupy ke tvorbě matematických modelů a jejich rozdělení na jednostopé rovinné modely, dvoustopé rovinné modely a modely prostorové. Tato ...
  • Automatické rázové buzení vibrujících struktur s laditelným frekvenčním spektrem 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Rázové buzení je zásadní součástí zjišťování funkce frekvenčního přenosu pro modální analýzu. Modální analýza zjišťuje dynamické vlastnosti mechanických struktur, s jejich znalostí můžeme například předcházet rezonanci, ...
  • Řízení DC motoru s kvadraturním enkodérem prostřednictvím modulu Beckhoff EL7342 

   Author: Adéla Čekalová; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato bakalářská práce je obecné seznámení s pohonnými jednotkami v robotice, jejich rozdíly, výhodami a nevýhodami. Práce se zaměřuje na DC motory, na jejich typy a na princip fungování. Následně jsou nastíněny možnosti ...
  • Zařízení pro digitalizaci výkresů 

   Author: Ján Pravda; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Táto práca sa zaoberá návrhom zariadenia na digitalizáciu technických výkresov. V praxi sa bežne používajú digitizéry fungujúce na princípe skenera či fotoaparátu. V práci je však prezentovaný alternatívny prístup, ktorý ...
  • Malý mobilní robot pro mapování a lokalizaci 

   Author: Martin Vejbora; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Tato práce se zabývá možností implementace mobilního robota pro úlohu současného mapování a lokalizace (SLAM). V úvodu práce je SLAM popsán a následně jsou nastíněny základní algoritmy pro jeho řešení. Práce také obsahuje ...
  • Dynamická simulace pohybu kypřícího nástroje v půdě 

   Author: Ilya Chaban; Supervisor: Neusser Zdeněk; Opponent: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Práce pojednává o simulaci kypřicího nástroje jako soustavu mnohá těles. Součástí práce je rešerše z oblasti simulace soustav mnoha těles a jednotlivých modelu v nichž používaných.
  • Paralelní lanový manipulátor s měnitelnou geometrií platformy 

   Author: Juraj Lieskovský; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Práce se zabývá problematikou paralelních lanových manipulátorů se zaměřením na omezení jejich pracovních prostorů, především singularit a kolizí. Dále zkoumá možnost rozšíření pracovního prostoru paralelního lanového ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem 

   Author: Mikhail Veshkin; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Mikhail VESHKIN: Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem. Bakalářská práce, Praha 2020. Práce se zabývá mechanickými vlastnostmi nalisovaného spoje. Je zkoumán vliv jednoduché úpravy náboje na průběhy napětí.
  • Numerická simulace řezání dřeva řetězovou pilou 

   Author: Michal Kocourek; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Kukla Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací materiálového modelu bukového dřeva s použitím realistických materiálových vlasností v programu LS Dyna pro simulace metodou konečných prvků. Vlastosti byly nalezeny v literatuře ...
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Author: Terezie Kreuzová; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Práce se zabývá únavou materiálu a koncentrací napětí. Na základě teoretických poznatků byl vytvořen program vyhodnocující průběh napětí v hřídeli. Práce analyzuje konkrétní návrh hřídele a předkládá možnou optimalizaci ...
  • Aktivní ochranná kabina CNC obráběcího stroje 

   Author: Vojtěch Barnat; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností CNC obráběcího stroje Scorpion výrobce Houfek a.s. pomocí oddělené aktivní ochranné kabiny. Nejprve je zpracován obecný přehled krytování obráběcích strojů a také je ...
  • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru zpracovaného technologií FDM 

   Author: Jiří Bidlo; Supervisor: Růžička Pavel; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením tahových vlastností vzorků vyrobených pomocí technologie Fused Deposition Modeling. V první části je vysvětlena technologie 3D tisku, zejména FDM. Ve druhé části jsou vyhodnoceny ...