Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 62

  • Demonstrátor mechanismu ovládací páky leteckého motoru 

   Autor: Balon Aleš; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Předmětem práce je stručná řešerše leteckých řídicích systémů, návrh a vyrobení demonstrátoru ovládací páky leteckého motoru. K výrobě je použita metoda FDM 3D tisku a mikrokontroler Arduino.
  • Využití platformy PSoC pro mechatronické modely 

   Autor: Michalák Marek; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato práce se zabývá platformou PSoC. Úvod je věnován seznámení se se společností Cypress, která PSoC vyvíjí, přiblížení struktury, výkonnostních řad a možností jejich čipů. Dále je uvedeno několik základních příkladů pro ...
  • Evoluce mechanických vlastností kompozitní kolagenní trubice v průběhu cyklického zatěžování 

   Autor: Kafková Alžběta; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou cév a jejich náhrad. Je zde stručně popsána anatomie cév. Dále zde nalezneme přehled současně používaných cévních náhrad a jejich mechanických vlastností. Tato práce zároveň ...
  • Vliv sterilizace na mechanické a strukturní vlastnosti nanostrukturované vrstvy kolagen-hydroxyapatit 

   Autor: Zvolánek Petr; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá možným vlivem sterilizace na mechanické a strukturální vlastnosti materiálu na bázi kolagenu. Pro ověření informací dohledatelných v odborné literatuře je součástí práce i prezentace jednoosých ...
  • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

   Autor: Kubášová Kristýna; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V ...
  • Analýza adhezních zkoušek kolagenní nanovrstvy 

   Autor: Kováříková Adéla; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu adhezních zkoušek kolagenové nanovrstvy na implantátu. Jsou v ní uvedeny potřebné informace o kolagenu a povrchových úpravách implantátů. V praktické části jsou porovnány morfologie ...
  • Vliv zastoupení kolagenu a chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně 

   Autor: Štípek Jan; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností kompozitních nosičů buněk v suchém a hydratovaném stavu. Pro experimentální vyšetření mechanických vlastností byla provedena mechanická zkouška v tlaku pro ...
  • Analýza průhybu kompozitních nosníků 

   Autor: Matušů Martin; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce je založena na odvození ohybu pro anizotropní materiály, a zvláště na porovnání průhybu symetrického a asymetrického kompozitního nosníku v závislosti na objemovém podílu vláken.
  • Kompozity s náhodně orientovanou výztuží 

   Autor: David Petr; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Předmětem této práce je shrnutí obecných informací o kompozitech a kompozitech s náhodně orientovanou výztuží. Dále je provedeno odvození základních vztahů pro výpočet kompozitu s náhodně orientovanou výztuží a na závěr ...
  • Vliv středního napětí na trvalou pevnost a životnost 

   Autor: Vízková Ivona; Vedoucí práce: Papuga Jan; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu střední hodnoty napětí na únavové chování materiálů. V práci byly popsány oblasti únavy a základní analytické předpisy Wöhlerovy křivky. Pozornost byla především věnována ...
  • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

   Autor: Kropík Bohumil; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
  • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

   Autor: Novák Vítězslav; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
  • Úprava výukového robota pro ovládání z prostředí Matlab / Simulink 

   Autor: Kolda Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce je robotický manipulátor Teach-robot. Jsou vytvořeny výpočtové modely pro řešení dopředné a inverzní kinematické úlohy. Je sestavena nová řídicí elektronika. Práce se zabývá vytvořením řídicího programu v ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

   Autor: Fořt Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
  • Výukový demonstrátor řízení tvarováním vstupního signálu 

   Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem lze řídit mechanické poddajné systémy, aniž by se u nich objevily zbytkové vibrace, které jsou v řadě případů nežádoucí. Popis metod je doplněn o modely základních mechanických ...
  • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

   Autor: Matei Alexandru; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...
  • Dynamický inflační test v viskoelastické trubici 

   Autor: Koča Kristian; Vedoucí práce: Hromádka David; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   V této práci je prezentováno přibližné řešení pulzujícího toku Newtonské nestlačitelné kapaliny v režimu laminárního proudění. Použitý model vychází ze zjednodušených Navier-Stokessových rovnic. Za jejich pomoci je odvozen ...
  • Výpočet únavového namáhání hnacího hřídele 

   Autor: Klepač Vilém; Vedoucí práce: Kuželka Jiří; Oponent práce: Fumfera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato práce se zabývá analýzou namáhání hnacího hřídele dopravníku sypkých materiálů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní zákonitosti týkající se únavy materiálu a dále nosníková teorie. Praktická část práce se ...
  • Vyvažování tuhých těles 

   Autor: Kocián Vladislav; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyvažování tuhých těles. Na začátku práce je popsáno, jak lidé dospěli k potřebě zavést a postupně zdokonalovat technologie vyvažování. Dále jsou uvedeny základní poznatky z ...
  • Paralelní manipulátor se dvěma stupni volnosti 

   Autor: Kvasnica Ondřej; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem modelu paralelního daného manipulátoru. Popisuje jeho pracovní prostor, volbu rozměrů a princip funkce mechanismu. Dále popisuje sestavení kinematického a dynamického ...