Now showing items 33-52 of 146

  • Modelování srážko-odtokových procesů v povodí stokové sítě města Čelákovice 

   Author: Anna Špačková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou a kalibrací dvou různě schematizovaných simulačních modelů popisujících srážko-odtokové procesy na experimentální lokalitě města Čelákovice. V teoretické části jsou zkoumány rozdíly ...
  • Možnosti hospodaření s dešťovou vodou v areálu Fakulty stavební ČVUT 

   Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této závěrečné práce je navrhnout vhodná opatření hospodaření se srážkovými vodami přírodě blízkým způsobem v městském prostředí. V teoretické části je rozebrána problematika hospodaření se srážkovou vodou. Praktická ...
  • Možnosti využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. 

   Author: Jan Všetečka; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vejsada Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této práce je zjištění možností využití programu EPANET 2.0 pro modelování závlahových systémů sportovišť. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých závlahových systémů, jejich dělení a návrh. Je zde popsána ...
  • Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zájmových ulicích 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je řešení odvodnění místních komunikací s ohledem na podporu hospodaření se srážkovými vodami. V první části je řešena tématika adaptace na změnu klimatu, místních komunikací, odvodnění ...
  • Návrh řešení srážkového odtoku v jednotné kanalizaci Horních Počernic 

   Author: Maun Josef; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   Cílem této diplomové práce je porovnání dvou odlišných přístupů při řešení kapacitně nevyhovující jednotné kanalizace. V prvním případě se jedná o centrální dešťovou nádrž pro konkrétní objem zadržených odpadních vod ...
  • Návrh splaškové kanalizace a hospodaření se srážkovou vodou v zájmovém území 

   Author: Jiří Štika; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu odvodnění území vesnického charakteru a nakládání se srážkovými vodami ze střech a místních komunikací v zájmovém území. Na základě rešerše provedené autorem diplomové ...
  • Návrh splaškové oddílné kanalizace a ČOV pro obec Lipina 

   Author: Mičková Martina; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh systému stanovení naléhavosti investic do vodojemů 

   Author: Schutová Eva; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh systému zásobování pitnou vodou v obci Krakovec 

   Author: Jáchym Dobeš; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Hlavním cílem diplomové práce je vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na vodovod v obci Krakovec. Obec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník a její součástí je ...
  • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci. 

   Author: Štefan Ambrozi; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav zásobování pitnou vodou ...
  • Návrh úsporných opatření v krytém a nekrytém bazénu 

   Author: Jan Havlín; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na úsporná opatření v bazénových areálech. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je seznámení s technologií úpravy vody v plaveckých bazénech. Následuje popis ...
  • Ochrana vodovodních řadů - nové sporné otázky v ukládání sítí elektrického vedení 

   Author: Hrubá Markéta; Supervisor: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Odvádění dešťových vod z pozemních staveb a hospodaření s nimi 

   Author: Knobloch Martin; Supervisor: Slavíček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Odvádění dešťových vod z pozemních staveb a hospodaření s nimi 

   Author: Knobloch Martin; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odvádění srážkových vod z dálnic a rychlostních komunikací 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odvodnění parkovacích ploch obchodního domu 

   Author: Tomáš Fial; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pilát Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je zaměření se na problematiku likvidace srážkových vod z parkovacích a přilehlých ploch u obchodních domů a návrhu variantního „modrozeleného“ řešení pro vybrané oblasti. V teoretické části ...
  • Optimalizace funkce DUN U Plynárny 

   Author: Moučková Babeta; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace metod vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Author: Pavel Otruba; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Plecitý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá určením optimální metodiky pro hodnocení stavu gravitačního stokového systému v ČR. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je pomocí literární rešerše popsán ...
  • Optimalizace provozu vybrané části vodovodu Region Jih 

   Author: Míchal Viktor; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ověření recirkulačního systému na vybraném bazénovém provozu 

   Author: Švejdová Nikola; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Daná diplomová práce je zaměřena na recirkulační systém vybraného bazénového provozu. Teoretická část popisuje recirkulační systém a princip technologie úpravy bazénové vody. Zabývá se typy čerpadel, jejich použitím a ...