Now showing items 1-20 of 118

  • Analýza kritických prvků zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli 

   Author: Píšová Hana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Soukup Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 

   Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na ...
  • Analýza potenciálu využívání dešťové vody v budovách 

   Author: Vrkoč Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

   Author: Voženílek Marek; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
  • Bezvýkopové technologie 

   Author: Fedorova Yuliya; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
  • Bionosiče a jejich využití v čistírnách odpadních vod 

   Author: Vydra Ondřej; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Jansa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Čerpací technika ve vodním hospodářství 

   Author: Filip Miroslav; Supervisor: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čerpadla ve vodárenství 

   Author: Klodner Michal; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

   Author: Drnovcová Kateřina; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

   Author: Vachová Lucia; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
  • Experimentální hodnocení recirkulačních systémů čerpadel 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problémy a vlastnostmi recirkulačních systémů čerpadel. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je z odborné literatury vypracována rešerše zabývající se veřejnými bazénovými ...
  • Experimentální zařízení pro posouzení recyklace vody 

   Author: Martin Hainc; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problém spojený s nedostatky vody ve světě a ukazuje na příznivé následky opětovného používání vody, ukazuje na vlivy vody na prostředí a zobrazuje, jak moc je voda důležité pro společnost. ...
  • Hydraulický modelový výzkum vodního skoku pro rodeo na divoké vodě 

   Author: Šindelářová Jana; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace faktorů ovlivňujících kvalitu Zátišského potoka a příprava návrhu revitalizačních opatření vedoucích k zlepšení ekologického stavu 

   Author: Utíkal Vladislav; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Beneš Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Koeficienty denní nerovnoměrnosti průtoku a CHSK na přítoku ČOV 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Vavroušková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody měření nerozpuštěných látek v odpadních vodách a jejich porovnatelnost 

   Author: Maršoun Pavel; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)