• Analýza kritických prvků zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli 

   Autor: Píšová Hana; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Soukup Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza potenciálu využívání dešťové vody v budovách 

   Autor: Vrkoč Jan; Vedoucí práce: Stránský David; Oponent práce: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

   Autor: Voženílek Marek; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových ...
  • Bezvýkopové technologie 

   Autor: Fedorova Yuliya; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Bionosiče a jejich využití v čistírnách odpadních vod 

   Autor: Vydra Ondřej; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Jansa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Čerpací technika ve vodním hospodářství 

   Autor: Filip Miroslav; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čerpadla ve vodárenství 

   Autor: Klodner Michal; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Autor: Janík Martin; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Autor: Janík Martin; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

   Autor: Drnovcová Kateřina; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

   Autor: Vachová Lucia; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
  • Hydraulický modelový výzkum vodního skoku pro rodeo na divoké vodě 

   Autor: Šindelářová Jana; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace faktorů ovlivňujících kvalitu Zátišského potoka a příprava návrhu revitalizačních opatření vedoucích k zlepšení ekologického stavu 

   Autor: Utíkal Vladislav; Vedoucí práce: Komínková Dana; Oponent práce: Beneš Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Koeficienty denní nerovnoměrnosti průtoku a CHSK na přítoku ČOV 

   Autor: Fidranská Helena; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Vavroušková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody měření nerozpuštěných látek v odpadních vodách a jejich porovnatelnost 

   Autor: Maršoun Pavel; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Autor: Otruba Pavel; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářské práce je zaměřena na problematiku vyhodnocování stavebně technického stavu gravitačních kanalizačních stok. Je zde proveden rozbor příčných průřezů, materiálů, poruch dle ČSN EN 13 508-2, čištění a průzkum. Jsou ...
  • Měření vodárenského kalu na usazovacích nádržích ÚV Plav 

   Autor: Koblenc Petr; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Haider Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Modernizace úpravny vody Chřibská 

   Autor: Radošovský David; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Drbohlav Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

   Autor: Svitavská Kristýna; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...