Now showing items 15-34 of 96

  • Hydraulický modelový výzkum vodního skoku pro rodeo na divoké vodě 

   Author: Šindelářová Jana; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace faktorů ovlivňujících kvalitu Zátišského potoka a příprava návrhu revitalizačních opatření vedoucích k zlepšení ekologického stavu 

   Author: Utíkal Vladislav; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Beneš Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Koeficienty denní nerovnoměrnosti průtoku a CHSK na přítoku ČOV 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Vavroušková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody měření nerozpuštěných látek v odpadních vodách a jejich porovnatelnost 

   Author: Maršoun Pavel; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Author: Otruba Pavel; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářské práce je zaměřena na problematiku vyhodnocování stavebně technického stavu gravitačních kanalizačních stok. Je zde proveden rozbor příčných průřezů, materiálů, poruch dle ČSN EN 13 508-2, čištění a průzkum. Jsou ...
  • Měření vodárenského kalu na usazovacích nádržích ÚV Plav 

   Author: Koblenc Petr; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Haider Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Modernizace úpravny vody Chřibská 

   Author: Radošovský David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Drbohlav Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

   Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
  • Možnosti využití recyklace vody 

   Author: Špačková Anna; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hejda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Opětovné využívání vody se stává stále častější praktikou využívanou v oboru udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi v oboru opakovaného využívání vod, motivacemi vedoucími k recyklaci vody, rozličnými ...
  • Možnosti zabezpečení řadů pro dopravu surové vody do ÚV Plav. 

   Author: Motyčková Denisa; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kasal Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh odvádění splaškových a dešťových vod v navrhované zástavbě obce Hostivice 

   Author: Ďurková Marie; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh řešení odvádění dešťových vod v problémových lokalitách obce Veltrusy 

   Author: Švanda Ondřej; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelice 

   Author: Dan Vrba; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické ...
  • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

   Author: Sojka Francisco; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
  • Návrhové postupy při řetězení opatření hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje návrhové postupy typických opatření hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. Cílem praktické části je zpracování ...
  • Nové trendy v úpravě pitné vody 

   Author: Popelková Kateřina; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vavřičková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
  • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

   Author: Perlíková Lucie; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Plachá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
  • Optimalizace tlakových pásem 

   Author: Jan Končel; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu této práce jako jsou ...
  • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

   Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...