Now showing items 1-20 of 124

  • Analýza metody bilance blokových dešťů pro návrh objektů modrozelené infrastruktury 

   Author: Libor Diviš; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou bilance blokových dešťů používanou pro návrh objektů modrozelené infrastruktury a analýzou možností jejího zjednodušení. V teoretické části je popsán historický vývoj hospodaření s ...
  • Testování webové aplikace HDVAsist pro návrh systémů modrozelené infrastruktury 

   Author: Ivo Dokoupil; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kabelková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá testováním webové aplikace HDVAsist pro návrh systému modrozelené infrastruktury. V rešeršní části se zaměřuje na postupný historický přerod k modrozelené infrastruktuře, jejím benefitům, koncepcím ...
  • Zhodnocení funkce filtrační a recyklační jednotky v aquaparku v Rakovníku 

   Author: Anna Součková; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Práce se zabývá popisem a vyhodnocením funkce filtrační a recyklační jednotky umístěné v aquaparku ve městě Rakovník. Stručně popisuje obecné fungování bazénové technologie a nároky kladené na kvalitu vody. Podrobně je ...
  • Návrh sanace vybrané stoky 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stokových soustav, jejich strukturou a funkcí, včetně jednotlivých objektů, které tvoří součást těchto systémů. V teoretické části je rozebrána metodika kontrolování a hodnocení ...
  • Hydraulické posouzení variant obnovy vodovodního přivaděče v místě křížení s železniční tratí. 

   Author: Martina Vincencová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretickou částí je literární rešerše na téma vodárenství. Je zde popsán systém zásobování vodou, velká část práce se věnuje jednotlivým prvkům vodárenského ...
  • Návrh vodovodu v rozvojové lokalitě vybrané obce. 

   Author: Tereza Martinovská; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Kolář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou rozvojové lokality vybrané části obce Hostín u Vojkovic. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje obecný přehled vodárenstvím, ...
  • Studie řešení dálniční odpočívky dle principů modrozelené infrastruktury 

   Author: Štěpán Svoboda; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Bakalářská práce se zabývá způsoby hospodaření se srážkovou vodou dle principů modrozelené infrastruktury. Popisuje základní návrhové principy a metody při navrhování dešťové kanalizace s retenčními a vsakovacími objekty. ...
  • Vliv vstupních srážkoměrných dat na výsledky dlouhodobé simulace odtoku v kanalizaci 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vlivů různých vstupních srážkoměrných dat na dlouhodobou simulaci odtokových poměrů v kanalizaci. Rozdělil jsem jednotlivá vstupní srážková data do vlastních kapitol a jejich vliv ...
  • Studie zásobování pitnou vodou vybrané lokality 

   Author: Vít Kvapil; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou pro oblast mezi Jesenicí a Říčany u Prahy za využití matematického modelu vypracovaným v programu EPANET2. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. ...
  • Studie odvádění srážkových vod při rekonstrukci ulice Technická, Praha 6 - Dejvice 

   Author: Diana Krajíčková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout systém pro hospodaření se srážkovou vodou v ulici Technická, Praha 6 – Dejvice (úsek mezi ul. Šolínova a Studentská) s důrazem na zpomalení srážkové vody v místě. V teoretické části ...
  • Posouzení bilancí vody v systému odvodnění města Pečky 

   Author: Jakub Foltýn; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá stokovou sítí města Pečky, zejména posouzením odlehčovacích komor a jejich vlivem na vodní tok. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky ...
  • Studie zásobování pitnou vodou obce Mužetice 

   Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství, pojímá informace o historickém vývoji vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od ...
  • Srovnání vybraných technologických zařízení používaných v bazénovém provozu 

   Author: Tomáš Bubeníček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zaobírá porovnáním používaných technologií v bazénovém provozu. V první části mé bakalářské práce podrobně popisuji recirkulační systém bazénového provozu, doplněný o základní vzorce sloužící pro výpočet ...
  • Studie proveditelnosti odkanalizovánhí nového území obce Borotín 

   Author: Jan Pípal; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje studii odvádění odpadních vod z území určeného pro novou zástavbu v obci Borotín. Součástí studie jsou tři navržené varianty pro odvod splaškových vod a jeden způsob nakládání s vodami ...
  • Vyhodnocení vybraných parametrů na bazénovém provozu 

   Author: Marie Pecharová; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vybraných ukazatelů kvality vody bazénového provozu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce ve svém úvodu zahrnuje stručnou historii lázeňství ...
  • Studie zásobování pitnou vodou obce Rožmitál na Šumavě 

   Author: Kateřina Márová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem zásobování místní části obce Rožmitál na Šumavě a zároveň předkládá možná budoucí řešení zásobování na základě výpočtu současné a výhledové potřeby vody. Teoretická část ...
  • Návrh hospodaření se srážkovou vodou rodinného domu 

   Author: Lenka Matznerová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami v rodinném domě. Součástí práce je teoretický základ, jež vysvětluje důležitost zadržování srážkové vody v urbanizovaném území a představuje různé možnosti ...
  • Těžké kovy v Botiči: porovnání současného stavu s minulostí 

   Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce je zaměřena na popis problematiky výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a konkrétně se zabývá analýzou těch nejproblémovějších z nich, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn a Hg, na pražském potoce Botič. Zájmový tok protéká ...
  • Návrh kanalizace v obci Milíkov 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářská práce je návrh kanalizace v obci Milíkov u Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou část (literární rešerši) a praktickou část. Teoretická část obsahuje řešerši ...
  • Experimentální zařízení pro posouzení recyklace vody 

   Author: Martin Hainc; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problém spojený s nedostatky vody ve světě a ukazuje na příznivé následky opětovného používání vody, ukazuje na vlivy vody na prostředí a zobrazuje, jak moc je voda důležité pro společnost. ...