Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 71

  • Vyhodnocení provozu ČOV Královice 

   Autor: Kuncl Vojtěch; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je provést ucelené vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod Královice. Teoretická část rozebírá problematiku stokování a čištění odpadních vod a vytváří podklad pro následnou analýzu ...
  • Studie odkanalizování nové zástavby v lokalitě Markvartice 

   Autor: Folbrechtová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-06)
   Tato bakalářská práce zpracovává studii odkanalizování nové zástavby rodinných domů v lokalitě Markvartice v obci Jablonné v Podještědí. Hlavním úkolem je koncepční navržení odvádění splaškových a dešťových vod. Návrh ...
  • Studie zatrubněné části Říčanského potoka v městské části Praha 22 - Uhříněves 

   Autor: Žohová Anna; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je zatrubněná část laterálního obtoku Říčanského potoka, který protéká městskou částí Praha 22 - Uhříněves. Cílem práce je zhodnocení stávajícího technického stavu zatrubnění a posouzení kapacity ...
  • Nové trendy v úpravě pitné vody 

   Autor: Popelková Kateřina; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vavřičková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Nebahovy 

   Autor: Štroblová Eva; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií odvádění a čištění odpadních vod z obce Nebahovy. Ke zpracování tohoto tématu dochází z důvodu špatného stavu dosavadní kanalizace v obci a chybějící čistírny odpadních vod. Studie ...
  • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

   Autor: Svitavská Kristýna; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
  • Simulační model stokové sítě Praha - Suchdol 

   Autor: Bohatcová Žaneta; Vedoucí práce: Kříž Karel; Oponent práce: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá popisem pracovního postupu při vytváření nekalibrovaného simulačního modelu stokové sítě Praha - Suchdol, jeho samotnou tvorbou v programu Mike Urban, popisem nejistot a rizik při tvorbě a ...
  • Vyhodnocení provozu ČOV Havlíčkův Brod 

   Autor: Toman Lukáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Zelený Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Předmětem této bakalářské práce je problematika čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Havlíčkův Brod. Cílem práce je vyhodnocení naměřených dat na této čistírně a jejich porovnání s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a ...
  • Studie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice 

   Autor: Runcziková Judita; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Koubová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje ...
  • Studie odkanalizování obce Jankovice 

   Autor: Čermáková Michaela; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Cílem bakalářské práce je návrh systému oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. V teoretické části práce je rozebráno stokování jako technický obor s důrazem na odvětví a poznatky, ...
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

   Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...
  • Výstavby kanalizace 

   Autor: Srchová Marie; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Volšíčková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá výstavbou kanalizace v středočeské obci Mečeříž. Hlavním cílem je posouzení nedostatků v projektové dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečném provedení kanalizace. První část studie zahrnuje různé ...
  • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

   Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...
  • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

   Autor: Gabková Zuzana; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vašková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...
  • Vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu úpravny vody Valašské Meziříčí po rekonstrukci 

   Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu rekonstruované úpravny vody Valašské Meziříčí. Cílem práce je porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budou vyhodnocena data jakosti ...
  • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

   Autor: Perlíková Lucie; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Plachá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
  • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

   Autor: Spilka Tomáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...
  • Rekonstrukce stoky 

   Autor: Švejdová Nikola; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Štefanová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Daná bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního vedení za použití bezvýkopových metod. Je zaměřena na metody použitelné zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně ...
  • Vyhodnocení balastních vod v Plané nad Lužnicí 

   Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kotek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem práce je popsat problematiku balastních vod. Vysoké množství balastních vod má negativní ekonomické dopady a výrazně ovlivňuje čištění odpadních vod. Výslednému řešení předchází monitoring odpadních vod a lokalizace ...