Now showing items 1-20 of 117

  • Vliv vstupních srážkoměrných dat na výsledky dlouhodobé simulace odtoku v kanalizaci 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení vlivů různých vstupních srážkoměrných dat na dlouhodobou simulaci odtokových poměrů v kanalizaci. Rozdělil jsem jednotlivá vstupní srážková data do vlastních kapitol a jejich vliv ...
  • Studie zásobování pitnou vodou vybrané lokality 

   Author: Vít Kvapil; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Švec Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením zásobování pitnou vodou pro oblast mezi Jesenicí a Říčany u Prahy za využití matematického modelu vypracovaným v programu EPANET2. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. ...
  • Studie odvádění srážkových vod při rekonstrukci ulice Technická, Praha 6 - Dejvice 

   Author: Diana Krajíčková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout systém pro hospodaření se srážkovou vodou v ulici Technická, Praha 6 – Dejvice (úsek mezi ul. Šolínova a Studentská) s důrazem na zpomalení srážkové vody v místě. V teoretické části ...
  • Posouzení bilancí vody v systému odvodnění města Pečky 

   Author: Jakub Foltýn; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá stokovou sítí města Pečky, zejména posouzením odlehčovacích komor a jejich vlivem na vodní tok. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky ...
  • Studie zásobování pitnou vodou obce Mužetice 

   Author: Lukáš Freudl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Matoušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje literární rešerši z problematiky vodárenství, pojímá informace o historickém vývoji vodárenství a popisuje jeho jednotlivé prvky od ...
  • Srovnání vybraných technologických zařízení používaných v bazénovém provozu 

   Author: Tomáš Bubeníček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zaobírá porovnáním používaných technologií v bazénovém provozu. V první části mé bakalářské práce podrobně popisuji recirkulační systém bazénového provozu, doplněný o základní vzorce sloužící pro výpočet ...
  • Studie proveditelnosti odkanalizovánhí nového území obce Borotín 

   Author: Jan Pípal; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje studii odvádění odpadních vod z území určeného pro novou zástavbu v obci Borotín. Součástí studie jsou tři navržené varianty pro odvod splaškových vod a jeden způsob nakládání s vodami ...
  • Vyhodnocení vybraných parametrů na bazénovém provozu 

   Author: Marie Pecharová; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vybraných ukazatelů kvality vody bazénového provozu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce ve svém úvodu zahrnuje stručnou historii lázeňství ...
  • Studie zásobování pitnou vodou obce Rožmitál na Šumavě 

   Author: Kateřina Márová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem zásobování místní části obce Rožmitál na Šumavě a zároveň předkládá možná budoucí řešení zásobování na základě výpočtu současné a výhledové potřeby vody. Teoretická část ...
  • Návrh hospodaření se srážkovou vodou rodinného domu 

   Author: Lenka Matznerová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami v rodinném domě. Součástí práce je teoretický základ, jež vysvětluje důležitost zadržování srážkové vody v urbanizovaném území a představuje různé možnosti ...
  • Těžké kovy v Botiči: porovnání současného stavu s minulostí 

   Author: Lenka Langhammerová; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Nekovářová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce je zaměřena na popis problematiky výskytu těžkých kovů ve vodním prostředí a konkrétně se zabývá analýzou těch nejproblémovějších z nich, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn a Hg, na pražském potoce Botič. Zájmový tok protéká ...
  • Návrh kanalizace v obci Milíkov 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářská práce je návrh kanalizace v obci Milíkov u Mariánských Lázní v Karlovarském kraji. Práce je rozdělena na teoretickou část (literární rešerši) a praktickou část. Teoretická část obsahuje řešerši ...
  • Experimentální zařízení pro posouzení recyklace vody 

   Author: Martin Hainc; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problém spojený s nedostatky vody ve světě a ukazuje na příznivé následky opětovného používání vody, ukazuje na vlivy vody na prostředí a zobrazuje, jak moc je voda důležité pro společnost. ...
  • Posouzení systému zásobování pitnou vodou v obci Brloh 

   Author: Jiří Švarc; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Anderlová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je posouzení stávající vodovodní sítě pomocí matematického modelu v programu Epanet v obci Brloh. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná funkce, ...
  • Návrh odvádění odpadních a srážkových vod z vybrané obce 

   Author: Aneta Řeháková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá odvodněním malých obcí. V první části práce je vypracována rešerše odborné literatury zaměřená na odvádění a čištění odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami a související legislativu. ...
  • Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci 

   Author: Adam Šimůnek; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Vrkoč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předkládaná bakalářská práce je strukturována do dvou hlavních částí, tj. teoretické a praktické části. Část teoretická má za cíl přiblížení vodárenské problematiky formou literární rešerše. Konkrétně se věnuje obecnému ...
  • Posouzení kapacity přivaděče a vodojemu v obci Libušín 

   Author: Marie Košlerová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Večeřa Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola ...
  • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Bukovno-Líny 

   Author: Kateřina Patková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavbou a kalibrací schematizovaného simulačního modelu popisujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Bukovno–Líny a jeho následnou aplikací pro návrh přečerpávací stanice odpadních ...
  • Vodárenství v České republice 

   Author: Adéla Průchová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá obecnou problematikou vodárenského odvětví se zaměřením na Českou republiku. Teoretická část je o vývoji, legislativě a popisu vodárenského systému a jeho prvků. Jsou zde také popsány modely provozování ...
  • Návrh odvodnění části dálničního úseku D48 Bělotín-Rybí 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářka práce se zabývá odvodněním pozemních komunikací. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je popsáno, jakým způsobem se navrhuje odvodnění pozemních komunikací jsou popsány ...