Now showing items 36-55 of 96

  • Porovnání metodik hodnocení morfologického stavu vodních toků a jejich vhodnosti pro urbanizované toky 

   Author: Řezníčková Lenka; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání městských standardů. 

   Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských standardů. Cílem bakalářské ...
  • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

   Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
  • Posouzení ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

   Author: Candrová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení odlehčovací komory v Debři pomocí matematického modelu 

   Author: Chmátal Petr; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kafluk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení vlivu rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody III. Mlýn v Chomutově na jakost vypouštěné vody 

   Author: Ovská Klára; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Aschenbrennerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení vlivu odvodnění na obecní rybník ve Slivenci 

   Author: Kořínek Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Šťastná Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...
  • Principy hydraulického návrhu stokové sítě v územích vybavených objekty hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Černá Marcela; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je hydraulické posouzení stokové sítě. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou uvedeny zejména důvody a možnosti hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v zastavěných ...
  • Provozně-ekonomické posouzení variant zásobování města Písku pitnou vodou 

   Author: Chval Petr; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce historické čistírny pro domov seniorů Konojedy 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Stahr Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku čištění odpadních vod. To zahrnuje rozebrání charakteristik jednotlivých typů odpadních vod a popsání technologických postupů pro získání vyčištěné vody, kterou ...
  • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

   Author: Spilka Tomáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...
  • Rekonstrukce stoky 

   Author: Švejdová Nikola; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Štefanová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Daná bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního vedení za použití bezvýkopových metod. Je zaměřena na metody použitelné zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně ...
  • Rekontsrukce stokové sítě 

   Author: Rybczyński Stanislaw; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Holeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

   Author: Iveta Pelánová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Vácha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových ...
  • Simulační model stokové sítě Praha - Suchdol 

   Author: Bohatcová Žaneta; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá popisem pracovního postupu při vytváření nekalibrovaného simulačního modelu stokové sítě Praha - Suchdol, jeho samotnou tvorbou v programu Mike Urban, popisem nejistot a rizik při tvorbě a ...
  • Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

   Author: Fial Tomáš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání ...
  • Srovnání dvou typů filtrů na úpravně pitné vody v Québecu 

   Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Stanovení hodnoty regulovaného odtoku objektů hospodaření s dešťovými vodami 

   Author: Česáková Kateřina; Supervisor: Stránský David; Opponent: Vítek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice 

   Author: Runcziková Judita; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Koubová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje ...