Now showing items 5-24 of 96

  • Bezvýkopové technologie 

   Author: Fedorova Yuliya; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Formánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad ...
  • Bionosiče a jejich využití v čistírnách odpadních vod 

   Author: Vydra Ondřej; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Jansa Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Čerpací technika ve vodním hospodářství 

   Author: Filip Miroslav; Supervisor: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čerpadla ve vodárenství 

   Author: Klodner Michal; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Čištění odpadních vod - nové trendy v čištění městských ČOV 

   Author: Janík Martin; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čištění odpadních vod v obci Kotopeky 

   Author: Drnovcová Kateřina; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává ...
  • Energetické zhodnocení zásobování vodou 

   Author: Vachová Lucia; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Sláma Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Významnú časť nákladov na pitnú vody tvoria náklady na elektrickú energiu, potrebnú pri úprave, doprave a ďalších procesoch zásobovania vodou. V mnohých prevádzkach je možné nájsť postupy a prvky, ktoré sú energeticky ...
  • Experimentální hodnocení recirkulačních systémů čerpadel 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá problémy a vlastnostmi recirkulačních systémů čerpadel. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je z odborné literatury vypracována rešerše zabývající se veřejnými bazénovými ...
  • Hydraulický modelový výzkum vodního skoku pro rodeo na divoké vodě 

   Author: Šindelářová Jana; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace faktorů ovlivňujících kvalitu Zátišského potoka a příprava návrhu revitalizačních opatření vedoucích k zlepšení ekologického stavu 

   Author: Utíkal Vladislav; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Beneš Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Koeficienty denní nerovnoměrnosti průtoku a CHSK na přítoku ČOV 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Vavroušková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody měření nerozpuštěných látek v odpadních vodách a jejich porovnatelnost 

   Author: Maršoun Pavel; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vašková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody vyhodnocení stavu gravitačních stokových systémů 

   Author: Otruba Pavel; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářské práce je zaměřena na problematiku vyhodnocování stavebně technického stavu gravitačních kanalizačních stok. Je zde proveden rozbor příčných průřezů, materiálů, poruch dle ČSN EN 13 508-2, čištění a průzkum. Jsou ...
  • Měření vodárenského kalu na usazovacích nádržích ÚV Plav 

   Author: Koblenc Petr; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Haider Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Modernizace úpravny vody Chřibská 

   Author: Radošovský David; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Drbohlav Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti náhradního zásobování pitnou vodou 

   Author: Svitavská Kristýna; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní ...
  • Možnosti využití recyklace vody 

   Author: Špačková Anna; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hejda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Opětovné využívání vody se stává stále častější praktikou využívanou v oboru udržitelného rozvoje. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi v oboru opakovaného využívání vod, motivacemi vedoucími k recyklaci vody, rozličnými ...