• Možnosti využití energetického potenciálu toku Loděnice 

   Autor: Popovič Radek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti využití hydroenergetického potenciálu jezu Varnsdorf 

   Autor: Kozler Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh jezu pro MVE Na valše - Frýdlant 

   Autor: Exner Mikuláš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh malé vodní elektrárny Hostěnice - Písty 

   Autor: Janouš Pavel; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh malé vodní elektrárny u VD Klabava 

   Autor: Boďa Daniel; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti VD Ostrov nad Oslavou 

   Autor: Bureš Dominik; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci této bakalářské práce bylo posouzeno VD Ostrov nad Oslavou z hlediska protipovodňové bezpečnosti a navrhnuty a posouzeny možnosti navýšení bezpečnosti tak, aby VD vyhovovalo bezpečnosti ve smyslu vyhlášky č.590/2005 ...
  • Návrh rekonstrukce vybraných MVN v povodí Vltavy 

   Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Střeštík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je shrnutí současného technického stavu tří vybraných malých vodních nádrží (MVN). Zjištěné problémy jsou charakterizovány a jsou navržena možná řešení v rámci jednotlivých vodních děl (VD), i v rámci celé ...
  • Návrh technického řešení nových malých vodních nádrží v povodí Mrliny 

   Autor: Valečka Lukáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Návrh technického řešení nových malých vodních nádrží v povodí Mrliny 

   Autor: Valečka Lukáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Numerická analýza vlhkostního režimu těsnicího jádra VD Dalešice 

   Autor: Štícha Jan; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Rudolfová Mirka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je pomocí numerického modelování zkoumat vlhkostní poměry těsnicího jádra VD Dalešice. Práce předkládá 4 stručné rešeršní části. V prvních dvou je řešeno samotné VD Dalešice a obecně problematika vysychání ...
  • Obnova malé vodní nádrže v Železné Rudě 

   Autor: Egermaier Martin; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Obnova vodních děl v povodí řeky Smědé 

   Autor: Bubeníčková Martina; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnova vodního díla na řece Oskavě v lokalitě Oskava 

   Autor: Brdková Pavlína; Vedoucí práce: Kučerová Jitka; Oponent práce: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývá využitím vodní energie v České republice, rozdělením vodních elektráren z různých pohledů a jejich vybavením. Dále jsou blíže popsány typy vodních ...
  • Obnova využití vodní energie mlýnu v obci Vepřek 

   Autor: Matějíková Julie; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ochrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového potoka 

   Autor: Bláha Lukáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je ...
  • Odbahnění vodní nádrže Jordán 

   Autor: Vopravilová Sabina; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ověření možnosti přímého plnění a prázdnění plavebni komory Děčín 

   Autor: Hajdina Jakub; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Vavřička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Výsledkem mé bakalářské práce je ověření možností přímého plnění a prázdnění plavební komory Děčín. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem technického řešení vodního díla, základních parametrů a funkcí ...
  • Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli - koncept, 3D model, tisk 

   Autor: Burešová Klára; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Účelem této práce je navrhnout koncept ponořené MVE Terezín v levém jezovém poli, prozkoumat její variantní řešení a vybrat nejvhodnější návrh pro tuto lokalitu. Na základě zvoleného konceptu pak vytvořit 3D model vybrané ...
  • Posouzení bezpečnosti MVN Mladoňovice za povodní 

   Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Mladoňovice za zvýšených povodňových průtoků. Pro tento účel byla od ČHMÚ získána aktualizovaná hydrologická data. V bakalářské práci je vyřešeno převádění ...
  • Posouzení funkce poldru Benice 

   Autor: Vrba Radovan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)