Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 68

  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Studie použití vhodného uzávěru na přelivu VD Nechranice a měření vybrané varianty na fyzikálním modelu 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavním tématem bakalářské práce je, vybrat a použít na základě metodiky pro rozbor a srovnání spolehlivosti uzávěrů takové uzávěry na krajních polích bezpečnostního přelivu, které společně se zdvižným segmentem ve středním ...
  • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

   Autor: Vodrážková Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: LAGNER vÁCLAV
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...
  • Vodohospodářské řešení výhledové vodní nádrže Borovnice na Svratce 

   Autor: Melichar Jonáš; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kříž Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je posoudit efekt zapojení výhledové vodní nádrže Borovnice do soustavy se stávající nádrží Vír I z hlediska zásobování vodou. Zhodnoceno je také zvýšení protipovodňové ochrany území mezi nádržemi. Pro ...
  • Studie obnovy vodních děl v povodí Blšanky na Podbořansku 

   Autor: Hladík Martin; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Svejkovský jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl z vodohospodářského hlediska analyzovat část povodí Blšanky. Tato analýza je zaměřená na zaniklá vodní díla či díla stávající, avšak nacházející se ve špatném a nepoužitelném stavu. ...
  • Obnova vodního díla na řece Oskavě v lokalitě Oskava 

   Autor: Brdková Pavlína; Vedoucí práce: Kučerová Jitka; Oponent práce: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývá využitím vodní energie v České republice, rozdělením vodních elektráren z různých pohledů a jejich vybavením. Dále jsou blíže popsány typy vodních ...
  • Vodohospodářské řešení retenční funkce poldru Kutřín 

   Autor: Šindlar Prokop; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Fejfarová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce je zaměřena na vodohospodářské řešení funkce suchého poldru Kutřín a jeho protipovodňového účinku na vodních tocích Krounky a Novohradky. Vodní dílo bylo navrženo tak, aby byly splněny požadavky retenční funkce ...
  • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

   Autor: Ekl Vojtěch; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Břečka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.
  • Numerická analýza vlhkostního režimu těsnicího jádra VD Dalešice 

   Autor: Štícha Jan; Vedoucí práce: Brouček Miroslav; Oponent práce: Rudolfová Mirka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je pomocí numerického modelování zkoumat vlhkostní poměry těsnicího jádra VD Dalešice. Práce předkládá 4 stručné rešeršní části. V prvních dvou je řešeno samotné VD Dalešice a obecně problematika vysychání ...
  • Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

   Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
  • Návrh rekonstrukce vybraných MVN v povodí Vltavy 

   Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Střeštík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je shrnutí současného technického stavu tří vybraných malých vodních nádrží (MVN). Zjištěné problémy jsou charakterizovány a jsou navržena možná řešení v rámci jednotlivých vodních děl (VD), i v rámci celé ...
  • Posouzení bezpečnosti MVN Mladoňovice za povodní 

   Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Mladoňovice za zvýšených povodňových průtoků. Pro tento účel byla od ČHMÚ získána aktualizovaná hydrologická data. V bakalářské práci je vyřešeno převádění ...
  • Environmentální a vodohospodářská studie výhledového vodního díla Nihošovice 

   Autor: Soutor Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Studie proudových poměrů na Jizrce v lokalitě Hrabačov 

   Autor: Stuchlíková Kateřina; Vedoucí práce: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Posouzení funkce poldru Benice 

   Autor: Vrba Radovan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vodohospodářské řešení posílení retenční funkce nádrže Neškaredice 

   Autor: Mühlhanslová Tereza; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Environmentální a vodohospodářská studie výhledové vodní nádrže Vojnín 

   Autor: Raganová Jana; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití energetického potenciálu jezu Vinec 

   Autor: Landsdorf Aleš; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zlepšení energetického využití jezového stupně Klecany 

   Autor: Lukeš Michael; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce jezu na řece Sázavě v lokalitě Městečko 

   Autor: Češka Václav; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)