Now showing items 1-20 of 107

  • Studie proveditelnosti přehrady v oblasti Oderských vrchů 

   Author: Daniel Homola; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je studie proveditelnosti přehrady v oblasti Oderských vrchů. Práce si bere za cíl navrhnout několik variant koncepčního řešení. V práci je popsán současný stav oblasti a je provedena analýza ...
  • Technické možnosti zlepšování životních podmínek ryb v povrchových vodách v souvislosti s vodohospodářským provozem vodních děl 

   Author: Jiří Boháček; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato práce se zabývá problémem nedostatku kyslíku v povrchových vodách. Cílem práce je popsat zdroje, které vedou ke snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a navrhnout možná řešení, která by vedla ke zlepšení situace. Jako ...
  • Studie proveditelnosti VD Kryry na Podvineckém potoce 

   Author: Ondřej Němčanský; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Svejkovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této práce je navržení variant koncepčního a konstrukčního řešení hráze nově budovaného vodní díla Kryry na Podbořansku. Součástí práce je charakteristika území, základní údaje o plánované přehradě a také zpracování ...
  • Fyzikální výzkum labyrintových přelivů s proměnlivou výškou přelivné hrany 

   Author: Václav Strejček; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato práce pojednává o výzkumu labyrintových přelivů se čtvercovým půdorysným tvarem a s proměnlivou výškou přelivné hrany. Cílem je vytvoření kapacitnějších a estetičtějších přelivů, než jsou v současnosti běžně používané. ...
  • Variantní řešení hradící konstrukce na jezu Sezemice 

   Author: Michal Adamovský; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Richtr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného řešení uvažované změny hradicí konstrukce na jezu v Sezemicích. Pro tento jez je nejprve ověřena přesnost hydraulických výpočtů a dále je v práci uveden popis současného stavu ...
  • Didaktický model přehrady Les Království 

   Author: Nikol Vypior; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvantifikaci hlavního účelu přehrady Les Království, kterým je ochrana před povodněmi. Práce je zaměřena na praktickou realizaci projektu pro státní podnik Povodí Labe, který zahrnuje ...
  • Analýza využitelnosti výpusti na VD Štěchovice 

   Author: Alžběta Sovová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Richtr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   V rámci této bakalářské práce je řešena problematika spodní výpusti (tunelu) ve III. poli vodního díla Štěchovice, která byla realizována za účelem převádění vody za stavby, a není pro účely výpustných objektů řádně vybavena. ...
  • Zajištění bezpečnosti MVN Finklův rybník 

   Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Finklova rybníku v okrese Louny, v majetku Povodí Ohře, státní podnik. V práci je popsán současný stav funkčních ...
  • Hydrotechnické řešení jezu Radotín 

   Author: Adam Hromada; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   V bakalářské práci je řešen projekt plánovaného jezu Radotín se zaměřením na jezový uzávěr. V práci je provedeno porovnání jednotlivých typů jezových uzávěrů a výběr nejvhodnějšího z nich pro plánovaný jez. Vybraný uzávěr ...
  • Simulace provozu vodní elektrárny 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit simulátor malé vodní elektrárny pomocí softwaru Matlab a Simulink, který je založen na principu fyzikálního modelování. Tento simulátor by mohl dále sloužit pro zkoumání přechodových ...
  • Úprava jezu Dráchov pro sportovní plavbu 

   Author: Václav Juránek; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Zadáním této bakalářské práce je navrhnout variantní řešení za účelem zvýšení bezpečnosti turistické plavby a zlepšení migrační prostupnosti pro vodní živočichy na jezu v obci Dráchov, který spadá pod majetek České republiky ...
  • Návrh protipovodňových opatření pro obec Plav 

   Author: Martin Král; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   První část této práce řeší návrh protipovodňového opatření pro levý a pravý břeh a jejich kombinace v obci Plav, pro míru ochrany Q20. Dále pak zpracování analýzy nákladů a užitků navržených variant s provedením hodnocení ...
  • Zajištění bezpečnosti Bolešského rybníka při povodních 

   Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Bolešského rybníka v okrese Český Krumlov, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V práci je popsán současný ...
  • Návrh a posouzení protipovodňových opatření ve městě Nýřany 

   Author: Adéla Jůzová; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření několika variant návrhů protipovodňového opatření pro město Nýřany. Návrhy budou ekonomicky posouzeny z hlediska výhodnosti. Bude zvolen nejvhodnější návrh, pro který bude vytvořena ...
  • Modelové a provozní charakteristiky axiální turbíny 

   Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit jako nástroj pro zpracování turbínových charakteristik pro Kaplanovu turbínu a její varianty. Práce obsahuje porovnání charakteristik strojů s různými ...
  • Využitá BIM pro malé vodní elektrárny 

   Author: Petr Šimánek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá informačním modelováním, tedy BIM a jeho možném využití při projektování a správě malých vodních elektráren a dalších hydrotechnických konstrukcích. Součástí práce je představení dnešních ...
  • Porovnání hydraulické drsnosti 3D modelu CFX 

   Author: Vít Petržílek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem autora bakalářské práce bylo pro zvolený typ kamenného obkladu zjistit hydraulickou drsnost, respektive hodnotu „n“, která charakterizuje hydraulické ztráty v korytě. V dnešní době se Manningova hydraulická drsnost ...
  • Optimalizace horní rejdy plavební komory Modřany na fyzikálním modelu 

   Author: Jan Hřebřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   V současné době je snaha navýšit maximální plavební průtok v úseku Vltavy přes vodní dílo Modřany, kde je plavba zastavována již při průtoku 450 m3.s-1. Důvodem jsou vysoké příčné složky vektoru rychlosti v blízkosti zhlaví ...
  • Posouzení ejekčního účinku pomocí CFD metod 

   Author: Nikola Mrázková; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce bylo provedení simulace vodního skoku a posouzení vlivů, které zapříčiňují vznik ejekčního účinku pomocí přepadajícího paprsku vody přímo nad savkou. V teoretické části bude představen postup ...
  • Analýza provozu MVE na základě archivních dat a měření in situ 

   Author: Eliška Zakouřilová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce v první části představuje problematiku měření rychlostí proudění vody se zaměřením na přiváděcí objekty malých vodních elektráren. Dále se zabývá vyhodnocováním časové řady hydrologických dat a záznamů ...