Now showing items 1-20 of 74

  • Hluboké učení ve stavebnictví s aplikací na popis morfologie betonu 

   Author: Ondřej Šperl; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Jarušková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí struktury betonového průřezu s využitím neuronových sítí jako klasifikačního nástroje. V kapitole 1 je stručně popsán termín umělá inteligence, její vývoj a shrnutí metod ...
  • Posouzení stavu Juditiny věže 

   Author: Václav Urban; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Práce se zabývá zjištěním stavu historické konstrukce s pořízením fotografické dokumentace a se zakreslením trhlin. Následně byl vytvořen statický počítačový model. V modelu byly zavedeny pružné okrajové podmínky, které ...
  • Modelování vodního chlazení masivních betonových konstrukcí 

   Author: Milan Macho; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Zaměřením této bakalářské práce je modelování vodního chlazení masivních betonových konstrukcí. Úloha je řešena pomocí metody konečných prvků v otevřených softwarech. V práci je popsána a vysvětlena charakteristická ...
  • Zvýšení únosnosti kruhových betonových sloupů vlivem pasivního sevření příčnou výztuží v mimostředném tlaku 

   Author: Alena Plačková; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Jirásek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Pro zlepšení mechanických vlastností betonu je v seizmicky aktivních oblastech hojně užíváno ovinutí sloupů spirálovou výztuží. Konvenčně vyztužené sloupy jsou navrhovány na kombinaci tlakové síly a ohybu, zatímco v případě ...
  • Porovnání řídkých polynomiálních metamodelů vhodných pro analýzu nejistot v chování stavebních konstrukcí 

   Author: Oleksandra Shelepova; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Lepš Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Při návrhu konstrukce s ohledem na spolehlivost je třeba vzít v úvahu mnoho významných faktorů. Analýza spolehlivosti vyžaduje zahrnutí nejistot spojených se podstatnými prvky, včetně vnějších faktorů, vlastnosti nebo ...
  • Viskoelastický popis polymerní mezivrstvy laminovaného skla 

   Author: Barbora Hálková; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Lepené sklo je kompozitní materiál vyrobený vrstvením skleněných tabulí spolu s polymerními mezivrstvami. Zatímco sklo lze pokládat za téměř ideálně pružný materiál, chování polymerní fólie je časově závislé, někde mezi ...
  • Mechanická odezva tlačených betonových sloupů se dvěma propojenými kruhovými spirálami 

   Author: Markéta Venclová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Jirásek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Příčná výztuž kruhových sloupů, např. ve formě spirál, se po zatížení těchto sloupů jednoosým tlakem společně s betonem podílí na vzniku tzv. ovinutí, příčného tlakového napětí, které v betonu vyvolává trojosou napjatost. ...
  • Experimentální dynamická analýza historické věže kostela. 

   Author: Matěj Šach; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující historické věži kostela. V první části je shrnuta základní problematika dynamiky konstrukcí, experimentální dynamická analýza konstrukcí a problematika ...
  • Porovnání a úprava duálních metod dělení oblasti pro úlohy modulární topologické optimalizace 

   Author: Tomáš Medřický; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je implementace, porovnání a kritické zhodnocení vhodnosti využití duálních metod doménové dekompozice na úlohy modulární topologické optimalizace. Naimplementovány byly metody založené na ...
  • Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy 

   Author: Jakub Mareš; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této práce je studium a implementace metod pro řešení úloh kvadratického programování s omezujícími podmínkami ve formě lineárních rovnic a nerovnic a s využitím postupů dělení oblasti. Práce se zabývá duální ...
  • Optimalizace globální stability příhradových konstrukcí s využitím rámových prvků 

   Author: Šimon Glanc; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací konstrukce z hlediska stability. Pro lineární analýzu konstrukce byl použit přístup využití rámových prvků. Posouzení stability je v úvodu představeno na stabilitě jednotlivých ...
  • Využití digitální korelace obrazu u jednoosé tlakové zkoušky 3D tištěných těles 

   Author: Petr Bočan; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Nežerka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým zkoušením 3D tištěných těles v jednoosé tlakové zkoušce. Pro metody měření byla využita digitální korelace obrazu (DIC) a klasická zkouška v jednoosém tlaku. Zkoušení proběhlo ...
  • Model vedení tepla fasádním panelem 

   Author: Aleš Pilař; Supervisor: Koudelka Tomáš; Opponent: Krejčí Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce, je tvorba generátoru prostorové sítě fasádní části konstrukce, která bude následně použita pro výpočet vedení tepla metodou konečných prvků. Kód generátoru sítě je psán v jazyce C/C++. ...
  • Benchmark VERCORS 2022 - slepá predikce chování železobetonového kontejnmentu 

   Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se, v návaznosti na třetí benchmark VERCORS 2022, zabývá predikcí chování zmenšené makety budovy kontejnmentu jaderného reaktoru, a to především důsledků procesů spojených s dotvarováním a vysycháním betonu. Na ...
  • Modifikace mikrostruktury a nanomechanických vlastností cementové pasty pomocí nanočástic 

   Author: Daniel Ňachaj; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Táto práca sa zaoberá spracovaním viacerých modifikovaných zmesí cementovej pasty pomocou nano-SiO2 za účelom ovplyvňovania fyzikálnych a inžinierskych vlastností. Konkrétne sa zaoberá vylepšením mikroštruktúry cementovej ...
  • Popis morfologie heterogenních materiálů pomocí náhodných polí odvozených z obrazové analýzy 

   Author: David Šilhánek; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Pultarová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této práce je studie popisu konstrukce náhodných polí odvozených z obrazové analýzy. Konkrétně se zabývá především kovariančními funkcemi z literatury běžně používanými pro tyto účely. Pro generování vzorků ...
  • Mechanické testování dříků dentálních implantátů dle ČSN EN ISO 14801 

   Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uceleného přehledu nitrokostních částí dentálních implantátů, které jsou využívány jako nosná část pro umělou náhradu zubu v případě jeho fatálního poškození. V práci je popsáno ...
  • Mechanické vlastnosti gyroidní struktury tvořené aditivní technologií 

   Author: Tereza Kocumová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá 3D strukturami nitrokostních částí zubních implantátů a snaží se dokázat, že současné využití trabekulárních struktur nevykazuje tak dobré výsledky jako využití novějších implantátů s gyroidní ...
  • Biomechanická analýza dílčích částí zevních fixátorů dlouhých kostí 

   Author: Diana Al-Jawahiri; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   V této práci je proveden celkový přehled současného stavu problematiky distrakční osteogeneze a hojení dlouhých kostí po jejich zlomu, zejména pomocí zevních fixačních aparátů. Práce obsahuje základní popis současných ...
  • Dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší 

   Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující lávce pro pěší. V první části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro pěší. Součástí první části práce je ...