Now showing items 102-121 of 176

   Subject
   námořní přeprava, nebezpečné zboží, IMGD code, SWOT analýza [1]
   Návrh jednotného tarifu, analýza tarifů PID a SID, ceny jízdenek PID a SID, procentní zdražení jízdenek, tarif, jízdné [1]
   Nízkonákladové společnosti, cena, plánovaní, Airbus, Boeing [1]
   non-essential assets, protective zone, servitude, easement, programme, invitation, subsidy, grant, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index.,transport premise [1]
   NVOCC operator, shipowner, LCL, FCL, strategic management, vision, PEST analysis, Porter?s 5 forces model, value chain, SWOT analysis [1]
   NVOCC operátor, rejdař, LCL,FCL, strategické řízení, vize, PEST analýza, Porterův model 5 sil, hodnotový řetězec, SWOT analýza [1]
   Operační výzkum, lokační analýza, teorie grafů, teorie zásob, vícekriteriální rozhodování, iterativní algoritmus, logistika, optimalizace, logistický řetězec, heuristika. [1]
   Operational research, location analysis, graph theory, inventory theory, decision theory, iterative algorithm, logistics, optimization, supply chain, heuristics. [1]
   osobní doprava, spotřeba energie, měrná spotřeba energie, individuální automobilová doprava, městská hromadná doprava, hustota osídlení, suburbanizace, dotazníkové šetření, dotazník. [1]
   parking, parking and parking places, parking fees, settlements, Děčín, Březiny [1]
   Parkování jízdních kol, Bike Sharing, Public Private Partnership, Public Sector Comparator, čistá současná hodnota. [1]
   parkování, parkovací a odstavná stání, parkovací poplatky, sídliště, Děčín, Březiny [1]
   passenger ticket, paper ticket, e-ticket, boarding pass, PTA, MCO, EMD, baggage tag, IATA agency, airline, GDS, BSP. [1]
   passenger transport, energy consumption, specific energy consumption, individual car transport, public transport, population density, suburbanization, questionnaire, survey [1]
   Petroleum, electrical energy, Battery electric vehicle, Plug-in Hybrid [1]
   Podnikateľský plán, letecké bezpilotné prostriedky, letový plán UAV, stratégia plánovania podniku [1]
   Poptávka, přeprava, náklady, citlivostní analýza [1]
   Pravděpodobnost, metody založené na přechodném nedostatku, Paretovo pravidlo, chí-kvadrát test dobré shody, t-test hypotézy, lineární regrese, časové řady, náklady z nedostatku, úroveň obsluhy, interval nejistoty, výpočet skladovacích nákladů, simulace, MATLAB [1]
   Probability, methods based on temporary shortage, Pareto principle, chi square test of good fitting, hypothesis t-test, linear regression, time series, shortage costs, service level, uncertainty interval, calculation of inventory holding costs, simulation, MATLAB [1]
   Procesní řízení, optimalizace výrobního procesu, logistický řetězec [1]