Show simple item record

Sample teacher training for subject "Vocational training" on vocational training schooldc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorIvan Pletánek
dc.date.accessioned2021-02-24T11:52:02Z
dc.date.available2021-02-24T11:52:02Z
dc.date.issued2021-02-07
dc.identifierKOS-884679711405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93385
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav pro učitele na SOU. Vzorové přípravy jsou vypracovány pro obor „Truhlář“. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce popisuje celý proces výuky a druhy příprav na vyučovací hodinu, v praktické části jsou jednotlivé vzorové přípravy. Cílem je přehledně zmapovat a označit teoretickou a odbornou část výuky tak, že je zřejmá její návaznost a vzájemné souvislosti. Autor na základě svých teoretických a praktických zkušeností porovnává možnosti způsobů výuky a stanovuje jejich poměr a provázanost. Dosažení rovnováhy mezi teoretickou a praktickou částí je totiž nemožné bez vzájemných vazeb. Přitom působení na jednotlivého žáka nebo třídu není vždy stejné. Učitel musí reagovat na schopnosti a potřeby každého žáka, ale nesmí vybočit z potřeb celého kolektivu. Po rozboru jednotlivých částí výuky teoretické a praktické vyplývá z této práce, jak může kvalitní a rovnoměrná výuka zajistit rozvoj, schopnosti a přípravu žáka na praktický život a tedy na jeho profesionální rozvoj a uplatnění. Autor také hodnotí působení učitele jako hlavního zprostředkovatele výuky, vědomostí a prvního představitele řemeslných dovedností. Učitel je nejdůležitější činitelem procesu vzdělávání a na něm v rozhodující míře záleží, zda bude později žák úspěšný ve svojí profesi.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on creating sample preparation for teachers at Vocational school. Sample preparations are developed for the „Joiner“. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the whole process of teaching and types of preparation for lessons, in the practical part there are individual sample preparations. The aim is to clearly map and mark the theoretical and professional part of the education sand continuity and mutual relations. Based on the theoretical and practical experience, the author compare the possibilities of teaching methods and determine their ratio and interconnections. It is impossible to achieve a balance between the theoretical and the practical part without mutual links. The effect on an individual pupil or class is not always the same. The teacher must respond to the abilities and needs of each pupil, but must not deviate from the needs of the whole team. After analyzing the individual parts of theoretical and practical teaching, the conclusion of the bachelor thesis show, how quality and even teaching can ensure the development, skills and preparation of the pupil for practical life. It means for his professional development and application. The author also evaluate the work of the teacher as the main mediator of teaching, knowledge and the first representative of joiner skills. The teacher is the most important factor in the education process and it is crucial whether the pupil is later successful in their professions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttruhlářcze
dc.subjectodborný výcvikcze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectvýrobní postupycze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectjoinereng
dc.subjectvocational trainingeng
dc.subjectwoodeng
dc.subjectproducing processeseng
dc.subjectteachereng
dc.titleVzorové přípravy učitele pro předmět "Odborný výcvik" na SOUcze
dc.titleSample teacher training for subject "Vocational training" on vocational training schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePospíšilová Marie
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record