Show simple item record

Update od educational content at a selected secondary vocational schooldc.contributor.advisorKovaříková Miroslava
dc.contributor.authorMichal Štětka
dc.date.accessioned2021-02-03T23:51:42Z
dc.date.available2021-02-03T23:51:42Z
dc.date.issued2021-02-03
dc.identifierKOS-1034581224305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93126
dc.description.abstractCílem práce je přednést přehled aktuálního stavu práce se vzdělávacím obsahem na středních odborných školách. Zároveň je jejím cílem zmapovat nástroje pro jeho aktualizaci. Tyto požadavky jsou následně aplikovány na vzdělávací obsah vybrané střední odborné školy. Práce byla zpracována s využitím metody analýzy dokumentů, obecně logické metody a empirického šetření kvalitativní povahy. V rámci šetření byla použita technika polo-strukturovaného rozho-voru. V teoretické části jsou s oporou o odbornou literaturu popsány nástroje, formy a aktuální tendence pro aktualizaci vzdělávacího obsahu. Je zde vyzdvižen význam zapojení budoucích zaměstnavatelů absolventů škol do tvorby a aktualizace vzdělávacího obsahu a do samotného procesu vyučování. V druhé části je roze-brán postup aktualizace vzdělávacího obsahu na vybrané střední odborné škole, je zde popsán proces komunikace a spolupráce s majoritním zaměstnavatelem jejich absolventů na úrovni technické podpory i odborné podpory a propojení až na úroveň hodnocení žáků. V poslední části je proveden výzkum pro aktualizaci vzdělá-vacího obsahu vybraného oboru a navržena doporučení pro jeho úpravu. Všechny cíle této práce byly naplněny. Navržené úpravy vzdělávacího obsahu stejně tak jako informace zjištěné v rámci šetření budou sloužit jako podklad pro rozhodování o dalším smě-řování vybraného oboru k potřebám zaměstnavatele.cze
dc.description.abstractThe aim of the work is to present an overview of the current state of work with educational content at secondary vocational schools. At the same time, its goal is to map the tools for updating it. These requirements are then applied to the educational content of the selected secondary vocational school. The work was processed using the method of document analy-sis, general logical method and empirical investigation of a qua-litative nature. The semi-structured interview technique was used in the investigation. In the theoretical part, with the support of professional literature, tools, forms and current tendencies for updating educational content are described. The importance of involving futu-re employers of school graduates in the creation and updating of educational content and in the teaching process itself is emphasized. The second part discusses the process of updating the educational content at a selected secondary vocational school, describes the process of communication and cooperation with the majority employer of their graduates at the level of technical support and professional support and connection to the level of student assessment. In the last part, research is carried out to update the educational content of the selected field and recommendations for its modification are proposed. All goals of this work were fulfilled. The proposed modifi-cations of the educational content as well as the information found in the survey will serve as a basis for deciding on the further direction of the selected field to the needs of the employer.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrámcový vzdělávací programcze
dc.subjectškolní vzdělávací programcze
dc.subjectvzdělávací obsahcze
dc.subjectinstruktor odborné praxecze
dc.subjectoborová radacze
dc.subjectstřední odborné vzdělávánícze
dc.subjectodborné kompetencecze
dc.subjectklíčové kompetencecze
dc.subjectFramework educational programeng
dc.subjectSchool education programeng
dc.subjectProfessional practice instructoreng
dc.subjectSubject councileng
dc.subjectSecondary vocational educationeng
dc.subjectProfessional competenceeng
dc.subjectKey competenceeng
dc.titleAktualizace vzdělávacího obsahu na vybrané střední odborné školecze
dc.titleUpdate od educational content at a selected secondary vocational schooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomešková Kateřina
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record