Show simple item record

Proposal of Communication Strategy for Selected Companydc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorEva Chaloupková
dc.date.accessioned2020-08-20T22:53:00Z
dc.date.available2020-08-20T22:53:00Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-1086045383405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89627
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vybraným kosmetickým salonem a jeho komuni-kačními aktivitami. Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza sou-časného stavu komunikačních aktivit salonu a návrh komunikační kampaně, která se zaslouží o splnění předem stanovených cílů. Teoretická část je zamě-řena především na marketingovou komunikaci a její cíle. Dále se teoretická část zabývá marketingovým mixem, komunikačním mixem, charakterem služeb a v neposlední řadě komunikační strategií a jejím postupem. Praktická část po-pisuje vybraný kosmetický salon a jeho současný stav v rámci marketingové komunikace, na to navazuje marketingová sonda. Marketingová sonda je reali-zována pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru. Na zákla-dě marketingové sondy vypracován návrh komunikační strategie, která zajistí splnění předem stanovených cílů. Mezi stanovené cíle v rámci komunikační strategie patří zvýšení počtu zákazníků, udržení stávajících zákazníků a také zvyšování počtu sledujících na nově vytvořených sociálních sítích.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a selected beauty salon and its communication activities. The main subject thesis is an analysis of the current state of commu-nication activities and the proposal of communication campaigns, which will meet predetermined goals. The theoretical part is focused on marketing communication strategy and its goals. Moreover, the theoretical part continues with a marketing and communication mix, the specifics of provided services and other communication strategies and its steps.The practical part describes a selected beauty salon and its current state within marketing communication and its followed by a marketing probe. The marketing probe is carried out by a questionnaire survey and a structured in-terview. Based on the marketing probe a a proposal of communication strate-gy is drafted to ensure the fulfillment of pre-set goals. The set goals within the communication strategy aimes to address new customers, retain existing customers and increasing the number of followers on newly created social networks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectkomunikační strategiecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketing communicationcze
dc.subjectcommunication strategycze
dc.subjectcommunication mixcze
dc.subjectmarketing mixcze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectcommunication strategyeng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.titleNávrh komunikační strategie pro vybraný podnikcze
dc.titleProposal of Communication Strategy for Selected Companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record