Show simple item record

Identification of the human emotional states based on a sequence of images of his face

dc.contributor.advisorJiřina Marcel
dc.contributor.authorEndršt Martin
dc.date.accessioned2018-06-08T08:03:09Z
dc.date.available2018-06-08T08:03:09Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-762877633805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76367
dc.description.abstractDůležitou součástí komunikace mezi lidmi je i exprese emoce. Pochopení emocionálního rozpoložení jedince pomáhá porozumět řečnickým formám jako je ironie, pochopit vážnost popisované situace a vnímat další informace, které často nejsou obsahem verbální komunikace. Vzhledem k rostoucí popularitě integrovaných rozhraní mezi člověkem a strojem má automatizované rozpoznání emoce potenciál zlepšit způsob jakým se stroji interagujeme. Díky přítomnosti kamerových senzorů téměř ve všech zařízeních je rozpoznání emoce na základě výrazu obličeje nejpřijatelnější formou vhodnou k masovému využití. V rámci této práce bylo navrženo a implementováno několik modelů rozpoznávajících emoci na základě sekvence obrázků obličeje v čelním pohledu. Jelikož je emoce dynamický psychický stav, byly prozkoumány a porovnány tři druhy časového kontextu. Pro zajištění využitelnosti vytvořených modelů s obrazovými toky v reálném čase byl vytvořen framework zapouzdřující funkcionalitu klasifikátoru. Zapouzdřenému celku jsou snímky předávány po jednom. Klasifikátory založené na metodách hlubokého učení i klasifikátory bežného typu byly využity v implementaci. Nejúspěšnější implementovaný model dosáhl přesnosti 95.1% na datové sadě CK+.cze
dc.description.abstractEmotion expression is an important aspect of human to human communication. Recognizing the emotional state of a person can help us better understand complex rethorical devices such as irony, understand the gravity of described situation and infer other information that is often not expressed as part of the verbal communication channel. With the growing popularity of integrated human-machine interfaces automatic emotion detection has a great potential to improve the way we interact with machines. Since camera sensors are being integrated into almost all devices, emotion recognition based on facial expression is one of the viable methods for widespread use. Several models performing emotion recognition based on sequence of frontal facial images were proposed and implemented in this thesis. Because emotion is a dynamic psychical state, three different types of temporal context information for recognition were examined and compared. To ensure usability with real-time streams a wrapper framework consuming one frame at the time is proposed. Both deep-learning based and conventional types of classifiers were implemented. The best performing model achieved accuracy of 95.1% on the CK+ dataset.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectklasifikace video sekvence,rozpoznání emoce,rozpoznání výrazu obličeje,transfer learning,konvoluční rekurentní neuronová síť,support vector machinecze
dc.subjectvideo classification,emotion recognition,facial expression recognition,transfer learning,convoluitonal recurrent neural net,support vector machineeng
dc.titleIdentifikace emočních stavů člověka na základě posloupnosti snímků jeho obličejecze
dc.titleIdentification of the human emotional states based on a sequence of images of his faceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKlán Petr
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record