Collections in this community

Recent Submissions

 • Network anomaly detection based on traceroute data 

  Author: Jan Peřina; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Detekce anomálií v síti je klíčová pro identifikaci problémů v počítačových sítích, zvláště pro počítačové sítě globálního rozsahu, jako je Worldwide LHC Computing Grid, který slouží k zpracování dat z experimentů prováděných ...
 • Design and Implementation of Machine Learning Operations 

  Author: Michal Bacigál; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Rast popularity a významu aplikácie strojového učenia v rôznych odvetviach viedol k postupnému rozšireniu principov DevOps o koncepty súvisiace s dátami a modelmi, výsledkom čoho došlo k vzniku paradigmy známej ako MLOps. ...
 • Binary Data Balancing Methods 

  Author: Michaela Kučerová; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Spousta tabulkových datasetů reálného světa je nevyvážená, což má negativní dopad na kvalitu výstupů modelů, jež používají tato nevyvážená data. Existuje řada přístupů, jak se s tímto problémem vypořádat, přičemž jedním z ...
 • Incorporating Spatial Information in Deep Learning Models for Weather Prediction 

  Author: Dominik Chodounský; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Po jejím dokončení se bude tato práce zabývat použitím architektur hlubokého učení pro úlohu předpovědi počasí. Dále bude srovnávat řadu metod prostorové reprezentace pro vylepšování predikcí pomocí dat extrahovaných z ...
 • Concept drift and model degradation in network traffic classification 

  Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Soukup Dominik; Opponent: Koumar Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Strojové učení představuje vysoce efektivní a v současnosti oblíbený přístup ke~klasifikaci síťového provozu. Vytvořené modely ale mohou po nasazení rychle degradovat, jelikož síťový provoz představuje náročnou doménu. ...
 • Segmentation of pancreatic islets and exocrine tissue from microscopic images using neural networks based approaches 

  Author: Petra Čurdová; Supervisor: Kubant Jan; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Úspěch transplantace pankreatických ostrůvků závisí na přesném odhadu množství beta buněk v jednotlivých ostrůvcích, které je primárně odhadováno na základě objemů ostrůvků získaných analýzou mikroskopických snímků vzorků ...
 • Advancing Microrobotics for Biomedical Applications through Machine Learning 

  Author: Daniil Pastukhov; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato práce se zabývá integrací technik strojového učení do mikrorobotiky se zaměřením na biologické mikroroboty využívající jako platformu spermie. Šetření zahrnuje podrobnou analýzu relevantních prací v oblasti mikrorobotiky ...
 • Explainability in deep learning-based medical image analysis 

  Author: Martin Lank; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  V této práci aplikujeme metody vysvětlitelnosti Grad-CAM++, LayerCAM a SmoothGrad na konvoluční neuronovou síť založenou na EfficicientNetV2 a doučenou na mikroskopických histologických snímcích. Tato neuronová síť predikuje ...
 • Měření tepové frekvence z kamery 

  Author: Vít Šprachta; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Hrabáková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Práce se věnuje měření tepové frekvence pomocí běžné kamery. Proces měření je rozdělen do tří hlavních částí: detekce obličeje, segmentace kůže a výpočet tepové frekvence. Detekce obličeje využívá single shot detector ...
 • Machine Learning Techniques for Laser-Plasma Acceleration Optimization 

  Author: Matěj Jech; Supervisor: Kovalenko Alexander; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Práce se zabývá analýzou dat z laser-plasmového urychlovače částic ve spolupráci s vědeckou institucí ELI Beamlines. V rámci práce byl navržen proces předpřipravení dat a vyvinut generativní model simulující průběh fyzikálních ...
 • Machine Learning Explainability Methods 

  Author: Danila Makulov; Supervisor: Rybář Vojtěch; Opponent: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Strojové učení se stále více používá v mnoha citlivých aplikacích, kde je nezbytné pochopit, proč se modely chovají tak, jak se chovají. Takový rychlý nárůst zvýšil poptávku po vysvětlitelném strojovém učení a nových ...
 • Schelling games: na neústupných agentech záleží 

  Author: Ondřej Nohava; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Knop Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Zabýváme se studiem strategických her, které jsou inspirovány Schellingovým segregačním modelem. V těchto hrách zkoumáme, jak se agenti, rozdělení do několika typů, pohybují na neorientovaných grafech. Bereme v potaz dva ...
 • Maps of elections 

  Author: Jitka Mertlová; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Maps of elections je framework, který umožňuje vizualizovat a analyzovat sady volebních datasetů. Dosud bylo možné pracovat pouze s datasety, ve kterých měly všechny volby stejný počet kandidátů. V této práci framework ...
 • Vizualizace extrakce témat Korpusu českého verše 

  Author: Jonáš Sirko; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem vizualizace shlukovacích metod s důrazem na aplikaci v oblasti zpracování přirozeného jazyka, které jsou použity pro řešení nesupervizované úlohy shlukování za účelem extrakce témat ...
 • Koevoluční algoritmus pro symbolickou regresi 

  Author: Přemysl Pilař; Supervisor: Derner Erik; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Symbolická regrese je stochastická metoda strojového učení. která se pokouší hledat nejlepší model pro daná data, skládající základní matematické funkce. Své modely vylepšuje pomocí genetických operátorů a evolučních ...
 • Sledování objektů v systému kamer s použitím syntetických datasetů 

  Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Multi-Target Multi-Camera Tracking (MTMCT) je systém, který přináší cenné informace o pohybu a chování lidí a dokáže spolehlivě re-identifikovat návštěvníky bez narušení jejich soukromí. Výstupy jsou následně využity pro ...
 • Zpracování výpisu z účtu pomocí metod strojového učení 

  Author: Michal Lebeda; Supervisor: Szabó Adam; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Práce se zabývá strojovým zpracováním výpisu z účtu ve formátu PDF. Jelikož se jedná o nestrukturovaný dokument, nelze z něj přímočaře získat informace o účtu a jednotlivých transakcích pro další využití. Cílem práce je ...
 • Predikce fibrilace síní prostřednictvím metod hlubokého učení 

  Author: Nikola Zadorozhny; Supervisor: Kubant Jan; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá klasifikaci nejčastějšiho typu srdečnich arytmii, a to fibrilace sini pomoci konvolučnich neuronových siti (CNN). Čini tak skrze interpretaci 12-svodových záznamů EKG, které byly poskytnuty ve spolupráci ...
 • Statistická analýza vizuálních dimenzí vzhledu materiálů 

  Author: Veronika Vilímovská; Supervisor: Filip Jiří; Opponent: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou vizuálních vlastností materiálů (konkrétně dřevěných dýh). V rešeršní části práce porovnala různé formy reprezentací materiálů a metod strojového učení pro zachycení ...
 • Model autonomního řízení pro vyhýbání se překážkám na trati 

  Author: Peter Kosorín; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  V rámci této práce byl proveden literární průzkum různých metodik autonomního řízení a architektur modelů strojového učení se zaměřením na vyhýbání se objektům. Práce dále zkoumá možnosti platformy autonomního závodního ...

View more