Collections in this community

Recent Submissions

 • Průzkum technik pro generování grafů 

  Author: Kirill Poligach; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Z různých důvodů - například z důvodu ochrany soukromí nebo bezpečnosti - není vždy možné pracovat přímo s původním grafem, například s grafem bankovních transakcí nebo interakcí na sociálních sítích. Tyto grafy jsou ...
 • Detekce podvodného chování pomocí metod detekce anomálií v grafech 

  Author: Ondřej Šofr; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou detekce anomálií. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody pracující nad grafovou reprezentací dat, u nichž je analyzována jejich schopnost využívat informaci ...
 • Vykonávání plánů pro automatický sklad 

  Author: Filip Leško; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  V této práci byl navržen zmenšený model automatizovaného skladu, na kterém je následně testováno provádění plánů. Plány provádí skupina robotů nazvaná Ozobot Evo. Při řešení tato práce vychází ze znalostí vykonáváním plánů ...
 • Škálovatelné gausovské procesy jako náhradní modely v bayesovské optimalizaci 

  Author: Iveta Šárfyová; Supervisor: Vošmik Jiří; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Bayesovská optimalizace je globální optimalizační metoda vhodná pro hledání extrémů black-box účelových funkcí drahých na vyhodnocení. Jako modely pro aproximaci takových funkcí se často používají Gaussovské procesy. Jejich ...
 • Standardní rozhodovací stromy ve strojovém učení 

  Author: Yuliia Syzon; Supervisor: Valenta Adam; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato práce analyzuje přístupy vytváření rozhodovacího stromu a význam rozhodovacího stromu jakožto algoritmu pro vysvětlitelnost modelů strojového učení. Je představeno několik tradičních i nových přístupů z hlediska ...
 • Programování s omezeními v rozvrhování pro autoservis 

  Author: Petr Švec; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému pro rozvrhování dílenských prací v autoservisu. Práce analyzuje požadavky zákazníka podle kterých, s využitím programování s omezeními, definuje model. Na základě navrženého ...
 • Vzdálená extrakce metadat pro nástroj MANTA 

  Author: Vladyslav Zavirskyy; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Moravec Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato diplomová práce popisuje problematiku implementace aplikace pro vzdálené získávání metadat. Návrh a implementace aplikace zajišťují hladkou integraci aplikace do aplikace Manta Flow. Výsledkem této práce je analýza, ...
 • Predikce vybraných událostí v basketbalovém utkání 

  Author: Radim Křesťan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou živých předpovědí v oblasti basketbalu, konkrétně v NBA. Práce stručně popisuje doménu, které se predikce týkají a obsahuje analýzu experimentů, které již v minulosti byly provedeny. Dále ...
 • Využití analýzy medializovaných událostí pro vylepšení predikce vývoje cen akcií 

  Author: Kostiantyn Romanov; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Petr Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Předpovídání cen akcií pomocí mediální analýzy je v posledních desetiletích aktivní oblastí výzkumu. Předchozí studie analyzovaly vliv mediálního sentimentu v každodenním měřítku, byly však omezeny problémem dostupnosti ...
 • Lékaři v ČR 

  Author: Jan Garček; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Předmětem této práce je analýza a predikce dostupnosti lékařské péče v České republice. Ta se skládá z několika částí, kterými jsou predikce lékařských výkonů, přírůstku nových lékařů a aktivních lékařů. Práce sleduje ...
 • Bayesovské odhadování emise mikroplastů vzdušnou cestou 

  Author: Ondřej Chládek; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Tato práce je zaměřená na odhad emise mikroplastů po Spojených Státech Amerických. Budeme řešit lineární regresi ve tvaru y = M x, kde za y do-sadíme data z měřicích přístrojů umístěných v Národních parcích Spojených Států ...
 • CzechCaptcha - modul importu dat 

  Author: Jakub Bůlfinek; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Kuchař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Open-source aplikace CzechCaptcha je CAPTCHA systém, který lze použít jednak k obraně proti nežádoucí činnosti automatizovaných robotů na internetu, a jednak k anotování dat lidmi pomocí řešení CAPTCHA úloh. V rámci této ...
 • Rekonstrukce pseudosociálních sítí z bankovních transakčních dat 

  Author: Peter Kolárovec; Supervisor: Marian Jakub; Opponent: Čepek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Popularita grafových neurónových sietí rastie, pretože tradičné prístupy strojového učenia nedokážu pracovať s komplexnými neeuklidovskými údajmi, ako sú grafy. Táto práca uvádza vzťahy, ktoré možno modelovať v bankovom ...
 • Odhadování hodnoty návštěvníka pro mediální domy 

  Author: Bekbolot Khudaiberdiev; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Cı́lem této práce je prozkoumat metody predikce CLV v obchodnı́m prostředı́ založeném na předplatném, porovnat výkon těchto metod na veřejně dostupném souboru dat a implementovat rozšı́řenı́ open-source projektu, které ...
 • Vliv definice východu na simulace evakuace pomocí agentních modelů 

  Author: Mykola Hotlib; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Vliv definice východu na chování chodců během evakuace byl zkoumán pomocí nástroje simulací na bázi celulárního automatu. V této práci je představen modifikovaný Floor-Field model podporující různé typy východů. Výsledky ...
 • Analýza vlastností a robustnosti bayesovských filtrů 

  Author: Mykyta Boiko; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Vlk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Jak je známo, stavové modely se široce používají k modelování různých pozorovatelných procesů v různých oblastech, od financí až po biologii. Na základě pozorované posloupnosti je hlavním zájmem odvodit posloupnost skrytých ...
 • Způsoby přesného snímání 3D objektů pro strojové vidění v průmyslu 

  Author: Veronika Dolanská; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
  Práce se zabývá technikami přesného snímání 3D objektů v průmyslových aplikacích, zejména technikou laserové triangulace. Byla analyzována přesnost snímání v závislosti na materiálu snímaného objektu, geometrie a úhlu mezi ...
 • Plánování cest pro roboty v rekonfigurovatelném skladu 

  Author: Vladislav Beneš; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Kleprlík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato práce se zabývá mutli-agentním vyhledáváním cest (MAPF) pro roboty ve skladu, ve kterém je umisťování položek, které roboti přemisťují, určováno skladovou anarchií. Ta spočíva v tom, že ve skladu nejsou dané pevná ...
 • Odhad dožitého věku pomocí metod strojového učení 

  Author: Alexandr Czerný; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Hrabáková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Odhad dožitého věku je jedním ze základních úkolů při vytváření biologického profilu ve forenzní antropologii. Pro odhad se využívají nejrůznější kosterní pozůstatky. Acetabulum aktuálně stojí v popředí výzkumného zájmu. ...
 • Rozpoznávání extremistických textů 

  Author: Pavlína Pokorová; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Jiřina Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání extremistických textů s využitím modelů supervizovaného strojového učení. Cílem je vytvoření klasifikačního systému schopného detekovat vybrané druhy extremistických textů. V rámci ...

View more