Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vhodnost způsobu práce 'home office' pro velkou logistickou firmu 

  Autor: Sára Uzlová; Vedoucí práce: Plzáková Lucie; Oponent práce: Indráková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve firmě Kuehne+Nagel, s. r. o. během světové pandemie viru SARS-CoV-2 se zaměřením na to, zda forma Home Office byla efektivní a neovlivnila nijak produktivitu, a právě ...
 • Rozvoj cestovního ruchu a jeho vliv na rozvoj města Kutná Hora 

  Autor: Ngoc My Linh Pham; Vedoucí práce: Šilhánková Vladimíra; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem bakalářské práce je komparace vlivu pandemie na obyvatele a podnikatele v Kutné Hoře, v důsledku propadu cestovního ruchu. Součástí práce je obecná specifikace cestovního ruchu, jejíž součástí je typologie, faktory ...
 • Dlouhodobé dopady pandemie COVID-19 na spotřebitelské chování 

  Autor: Michaela Němcová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem bakalářské práce je ověření dopadů pandemie na spotřebitelské chování a návrh doporučení pro minimalizaci dopadů na podnikání B2C. V procesu tvorby bakalářské práce bylo využito vícezdrojového sběru informací z odborné ...
 • Budování start-up v oblasti automotive (případová studie) 

  Autor: Petr Dvořák; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností proveditelnosti založení úspěšného start-upu v oblasti automotive na území Středočeského kraje, severně od Prahy. V současné době je oblast automobilového průmyslu na velkém ...
 • Dopady pandemie Covid 19 na ČR a srovnání s ekonomickou krizí 2008 

  Autor: Tereza Sikorová; Vedoucí práce: Šilhánková Vladimíra; Oponent práce: Maštálka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Záměrem práce je komparace finanční krize z roku 2008 a aktuální finanční krize 2020 – 2021, která je přímým následkem zdravotní krize vyvolané pandemií koronaviru. Cílem prá-ce je analýzou dostupných zdrojů popsat hlavní ...
 • Zhodnocení úspěšnosti vybrané start-up společnosti 

  Autor: Daniel Honzík; Vedoucí práce: Plzáková Lucie; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Diplomová práce se zabývá tématem start-upové společnosti Ajedeš s.r.o. a její ana-lýzou. Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav této spo-lečnosti, a to jak z pohledu marketingové výkonnosti, zvolené ...
 • Vliv industriálního dědictví na komunitní život a místní identitu v Ústí nad Labem 

  Autor: Vojtěch Kosař; Vedoucí práce: Plzáková Lucie; Oponent práce: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Tato práce se zabývá vlivem průmyslového dědictví na metafyzické aspekty života obyvatel v Ústí nad Labem. Pomocí kombinace metod sociologického výzkumu, především pak kvalitativního výzkumu ve formě strukturovaného rozhovoru ...
 • Zhodnocení procesu řízení projektu SRP 

  Autor: Kateřina Baťková; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá identifikací procesů, ve kterých podmínky OPVVV negativně ovlivňují uplatnění metody PRINCE2TM. Teoretická část se zaměřuje na obecné zásady projektového řízení ve státní správě a v souladu s ...
 • Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 

  Autor: Eva Uhrová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a zasazuje ji do aktuálních strategických rámců. Dále definuje problematiku odpadů včetně její platné legislativy a dalších současných dokumentů. ...
 • E-commerce: studie proveditelnosti 

  Autor: Tomáš Hrotík; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem diplomové práce je vyhotovení studie proveditelnosti na vývoj nového infor-mačního webu a e-shopu. Jedná se o projekt, jehož výstupem budou webové strán-ky pro novou bezpečnosti službu BEDO SOS, která digitalizuje ...
 • Marketingový plán vybrané společnosti ze sportovního odvětví (případová studie, studie proveditelnosti) 

  Autor: Tereza Racková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se vypořádává v teoretické části s vysvětlením všech podstatných pojmů, které se poté z větší části objeví i v části praktické a budou tak ukázány názorně a v praxi. Praktická část začíná marketingovým ...
 • Podnikatelský plán pro založení fyzioterapie s fitness centrem 

  Autor: Petra Rysová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce a podnikatelského plánu je naplánování postupných podnikatelských kroků tak, aby výsledkem bylo provozování živnosti fyzioterapeuta a fitness centra. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
 • Strategický plán vybrané městské části 

  Autor: Lukáš Vondra; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu strategického plánu pro městskou část Praha-Lipence. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou strategického plánování obcí s využitím moderních participačních metod a ...
 • Indikátory udržateľného rozvoja vo vybranom odvetví 

  Autor: Silvia Rodáková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Pondělíček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
  Táto diplomová práca sa zaoberá indikátormi udržateľného rozvoja v automobilovom odvetví. Objasňuje problematiku a súvis udržateľného rozvoja s pilermi spoločenskej zodpovednosti a ich význam v každodennom živote jednotlivcov ...
 • Marketing botanické zahrady 

  Autor: Alexandra Vojáčková; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
  Bakalářská práce je zaměřena na marketing specifického sektoru botanických zahrad. V teoretické části jsou nejdříve představeny role dnešních botanických zahrad a následně je popsán marketingový mix, v rámci kterého jsou ...
 • Podnikatelský plán pro založení svatebního salonu ve městě Lovosice 

  Autor: Jana Rousová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním tříletého podnikatelského plánu pro založení svatebního salonu ve městě Lovosice (v okresu Litoměřice v Ústeckém kraji). Tento plán je založen na základě výsledků z analýz prostředí. ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního klubu 

  Autor: Natálie Heroldová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledného podnikatelského plánu pro nově začínající podnik New Age Dance Club s.r.o. v centru Prahy. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru. 

  Autor: Lukáš Nevídal; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru. Konkrétně se zaměří na obecné poznatky, které se pojí s budováním zákaznické loajality jako takové a souběžně je bude ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Autor: Natálie Severová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na založení cukrárny ve městě Louny, která se specializuje na vlastní výrobu a prodej odlehčených cukrářských výrobků. Bakalářská práce má případně posloužit ...
 • Inovativní marketingové nástroje pro vybrané sportovní odvětví (případová studie, studie proveditelnosti) 

  Autor: Natálie Rejčová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Jemala Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových trendů ve sportovním marketingu. Základním cílem je popsání a detailní analyzování nových trendů, které v oblasti sportovního marketingu nacházejí své uplatnění. Byly ...

Zobrazit další