Now showing items 1-20 of 56

  • Vyhodnocení vlivu rozvoje cestovního ruchu na kvalitu života v regionu Slovácko. 

   Author: Vojtěch Římský; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této práce je vyhodnotit vliv rozvoje cestovního ruchu na kvalitu života v regionu Slovácko. Teoretická část je zaměřena na literární rešerši pojmů souvisejících s regionálním rozvojem, cestovním ruchem a kvalitou ...
  • Management dostupného bydlení pro mladé lidi v Praze 

   Author: Julie Bendová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Bakalářská práce s názvem 'Management dostupného bydlení pro mladé lidi' se zaměřuje na problematiku dostupnosti bydlení pro mladé obyvatele, přičemž analyzuje bytové politiky a postoje k bydlení v městech Praha, Vídeň a ...
  • Podnikatelský plán na založení firmy v oblasti scavenger hunts 

   Author: Ondřej Hadrbolec; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, na jehož základě se autor rozhodne, zda založí firmu provozující venkovní poznávací hry v Praze. Pomocí rozsáhlé analýzy externího prostředí, která zahrnuje několik ...
  • Rozdíl v motivaci a stimulaci generace X, Y a Z při pracovním výkonu 

   Author: Kateřina Hajduková; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v motivaci a stimulaci generací X, Y a Z k dosažení optimálního pracovního výkonu. Generace X, Y a Z představují různé skupiny zaměstnanců, které se liší svými hodnotami, preferencemi ...
  • Vliv podnikové kultury na výkonnost zaměstnanců ve start-up společnosti 

   Author: Jan Mikeš; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato práce zkoumá, jak podniková kultura ve startupech ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. Teoretická část analyzuje klíčové složky kultury a vztah mezi hodnotami a strategií. Praktická část kombinuje ...
  • Návrh na revitalizaci vybraného areálu brownfield 

   Author: Nikola Višenková; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh funkční náplně a ekonomicko-organizačního zajištění procesu revitalizace vybraného areálu brownfield ve Zlínském kraji. Podstatou práce je poskytnutí podkladů pro urbanisticko-arc ...
  • Diverzita, rovnost a inkluze (DEI) a její vliv na firemní kulturu 

   Author: Pavel Wolf; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Během několika poslední let se DEI stalo nepostradatelným požadavkem pro nástroje moderního managementu. Současná nízká míra nezaměstnanosti vytváří situaci, kde firmy potřebují být pro zaměstnance atraktivní, aby zajistily ...
  • Iniciativa pásu a stezky a její evropská dimenze: příklad Itálie 

   Author: Karin Matějovičová; Supervisor: Klepárník Vít; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Bakalářská práce pojednává o iniciativě Pásu a stezky (Belt and Road Initiative, BRI), kterou v roce 2013 představil čínský prezident Si Ťin-pching. Záměrem této iniciativy je propojit země Asie, Evropy a Afriky pomocí ...
  • Analýza podnikové kultury vybraného podniku ve vztahu k výkonnosti zaměstnanců 

   Author: Adéla Štecherová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikovou kulturu a její vliv na výkonnost zaměstnanců. Cílem práce je provést analýzu podnikové kultury vybraného podniku GALATEK a.s. se zaměřením na výkonnost zaměstnanců a navrhnout ...
  • Vytvoření podnikatelského plánu pro gastronomické zařízení 

   Author: Tomáš Junek; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Cílem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro otevření restauračního zařízení na Praze 2, které se zabývá přípravou brunche a kávy. Samotná práce je podklad pro budoucí podnikání autora po dokončení studia. ...
  • Analýza trhu turismu se zaměřením na Balkánské země 

   Author: Josef Kouba; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Bakalářská práce se věnuje analýze trhu turismu se zaměřením na balkánské země. Jejím cílem je zhodnotit potenciál vybraných zemí Balkánu z hlediska přírodního a kulturně – historického a zároveň využít při analýze cestovního ...
  • Analýza mezilidských vztahů v regionu s vysokou intenzitou turismu 

   Author: Andrea Hostková; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Bakalářská práce se zabývá tématem turismu a mezilidských vztahů ve spojení s kolaborativní ekonomikou. V teoretické části popisuje turismus a jeho vývoj, kolaborativní ekonomiku a mezilidské vztahy, které vyvíjející se ...
  • Podnikatelský plán pro nové pohostinství v městě Dunajská Streda 

   Author: Ábel Kosár; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Předmětem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu, který se týká založení nového pub baru v Dunajské Stredě. Teoretická východiska, zejména právní úprava podnikání a struktura podni-katelského plánu, jsou hlavním ...
  • Tvorba nového produktu na současném trhu cestovního ruchu 

   Author: Michaela Veselá; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Cestovní ruch prochází obrovským rozvojem, kdy nejvíce dochází k růstu poptávky. Cílem bakalářské práce je vytvořit nový produkt cestovního ruchu na základě analýzy sekundárních dat poptávky i nabídky za posledních 10 let ...
  • Vliv podnikové kultury na výkonnost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Sarah Hluchá; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Podniková kultúra ovplyvňuje spokojnosť zamestnancov, ich výkon a prostredie, v ktorom pracujú. Hlavným cieľom bakalárskej práce je charakterizovať podnikovú kultúru a následne zhodnotiť jej vplyv na výkonnosť zamestnancov ...
  • Budování regionálně a sektorově limitované značky v B2C 

   Author: Daniela Brücknerová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá tématem z oblasti marketingu. V teoretické části popi-suje vybraný sektor a nástroje brand managementu využitelné pro budování značky na lokálně a sektorově omezeném trhu B2C. V praktické části ...
  • Vhodnost způsobu práce 'home office' pro velkou logistickou firmu 

   Author: Sára Uzlová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve firmě Kuehne+Nagel, s. r. o. během světové pandemie viru SARS-CoV-2 se zaměřením na to, zda forma Home Office byla efektivní a neovlivnila nijak produktivitu, a právě ...
  • Rozvoj cestovního ruchu a jeho vliv na rozvoj města Kutná Hora 

   Author: Ngoc My Linh Pham; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je komparace vlivu pandemie na obyvatele a podnikatele v Kutné Hoře, v důsledku propadu cestovního ruchu. Součástí práce je obecná specifikace cestovního ruchu, jejíž součástí je typologie, faktory ...
  • Dlouhodobé dopady pandemie COVID-19 na spotřebitelské chování 

   Author: Michaela Němcová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je ověření dopadů pandemie na spotřebitelské chování a návrh doporučení pro minimalizaci dopadů na podnikání B2C. V procesu tvorby bakalářské práce bylo využito vícezdrojového sběru informací z odborné ...
  • Budování start-up v oblasti automotive (případová studie) 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá zmapováním možností proveditelnosti založení úspěšného start-upu v oblasti automotive na území Středočeského kraje, severně od Prahy. V současné době je oblast automobilového průmyslu na velkém ...