Now showing items 1-20 of 95

  • Návrh rekonverze a revitalizace brownfieldu Petterova mlýna v Jáchymově 

   Author: Lenka Klierová; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření variantních návrhů na rekonverzi a revitalizaci brownfieldu Petterova mlýna ve městě Jáchymov v Krušných horách. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V ...
  • Proveditelnost použití agilních metodik řízení projektů 

   Author: Maral Aktay; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Během několika posledních desetiletí došlo k zásadním změnám ve vývoji, plánování a realizaci projektů. To se stalo přijetím nových technik, jako jsou různé agilní metodiky projektového řízení pro vývoj produktů, namísto ...
  • Strategické řízení podniku se zaměřením na successor management 

   Author: Matyáš Batěk; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Diplomová práce se soustředí na vytvoření strategického konceptu pro automobilový servis s primárním záměrem zajistit plynulý přechod na nové vedení. Podrobná analýza interního i externího prostředí identifikovala klíčové ...
  • Ekonomická návratnost revitalizačního procesu (na příkladu vybraného areálu nebo území) 

   Author: Martina Drapová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení ekonomické návratnosti revitalizačního procesu na příkladu vybraného areálu. Teoretická část této práce stanovuje definici brownfieldu, typologii a statistické údaje výskytu a složení ...
  • Hodnotenie ekonomickej efektívnosti a návrh procesu realizácie ubytovacej jednotky 

   Author: Denis Buliak; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Obsahom tejto diplomovej práce je oboznámenie sa s aktuálnymi trendmi netradičného ubytovania na Slovensku ale aj vo svete, čo tvorí neodmysliteľnú súčasť pri vytváraní opornej kostry pre výstavbu takejto jednotky. Tieto ...
  • Politika a ekonomika v obchodních vztazích USA a EU a problematika výzkumu a vývoje 

   Author: Lenka Andera; Supervisor: Klepárník Vít; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Diplomová práce pojednává o politicko-ekonomických vztazích USA a EU od konce druhé světové války po současnost. Zhodnocuje ekonomickou situaci mezi partnery, bilaterální obchod v sektoru high-technology a srovnává jej s ...
  • Strategická analýza vybraného start-up podniku 

   Author: Martin Jungwirth; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá strategickou analýzou vybraného start-upu, konkrétně Prusa Research a.s. Hlavní cílem je provedení strategické analýzy, zhodnocení pozice firmy v aktuálním tržním prostředí a navrhování inovačních ...
  • Revitalizace bývalého zemědělského objektu 

   Author: Tereza Lukšová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnocení investičního záměru projektu revitalizace zemědělského brownfieldu v malé obci. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou brownfields, příčinami jejich vzniku, typologickým ...
  • Komparace možností využití vily továrníka Přibyla ve Slaném pro rozvoj města 

   Author: Anna Horáčková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Stěžejním cílem této diplomové práce je návrh třech možných variantních řešení rekonverze a revitalizace objektu vily továrníka Přibyla na půdě bývalého průmyslového areálu, jejich následné porovnání, vyhodnocení a poskytnutí ...
  • Strategický rámec rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze 2022-2030 

   Author: Vít Šimral; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce se zabývá návrhem strategického řízení a plánování vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze pro období 2022 až 2030 a to z pohledu zřizovatele škol. Jádrem práce je řešení problému nedostatečných kapacit ...
  • Vliv podpory cestovního ruchu na rozvoj obcí Dolní Morava a Loučná nad Desnou v období 2011 – 2021 

   Author: Michaela Heldesová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce zkoumá vliv cestovního ruchu na vývoj dvou regionů reprezentovaných obcemi Loučná nad Desnou a Dolní Morava. Obce jsou významnými horskými středisky cestovního ruchu v Jesenické oblasti s podobným historickým ...
  • Strategický plán rozvoje podniku 

   Author: Klára Houšková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit strategický plán pro vybranou společnost Tunel. Práce byla rozdělena na dvě části. V teoretické byly vymezeny a popsány všechny pojmy související se strategickým řízením a ...
  • Analýza korporátních společností na trhu ČR z hlediska implementace ESG reportingu 

   Author: Tomáš Chromík; Supervisor: Pondělíček Michael; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce zkoumá připravenost B2B trhu v České republice v rámci implementace ESG kritérií, která budou od roku 2024 v EU povinnou součástí nefinančního reportingu. Výzkum zahrnuje rozbor aktuálního stavu ...
  • Vyhodnocení standardů udržitelnosti ve společnosti SERVISBAL 

   Author: Lukáš Čáp; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Pondělíček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ESG a nefinančního reportingu ve společnosti SERVISBAL OBALY s.r.o. V teoretické části, která se nejprve zaměřuje na poskytnutí náhledu do oblasti udržitelnosti a udržitelného ...
  • Optimalizace procesu poskytovaní daňových poradenských služeb ve vybrané společnosti 

   Author: Daniela Serbin; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Schlossberger Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci procesů ve vybraném podniku, což slouží k zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím zlepšení kvality služeb, snížení časové náročnosti a udržení podniku na vedoucí pozici na ...
  • Hodnocení českého sklářství a jeho vlivu na vybraný region 

   Author: Adéla Bergerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Matějková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vývojem českého sklářství v rámci národního hospodářství České republiky s následným vyhodnocením současné situace. Práce je zaměřena i na vliv českého tradičního sklářství pro typický sklářský ...
  • Návrh projektové části strategie Smart City pro statutární město Děčín 

   Author: Luke Bojčev; Supervisor: Maštálka Martin; Opponent: Pondělíček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Cílem práce je evaluace strategie Smart City statutárního města Děčín a její rozšíření o návrhy konkrétních projektů, které povedou ke zvýšení kvality života jeho obyvatelstva v rámci konceptu Smart City. K naplnění cíle ...
  • Možnosti využití brownfields pro rozvoj podnikání (na příkladu vybraného území) 

   Author: Adam Čapek; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Meritem této práce bylo na základě získaných dat a poznatků navrhnout využití a rentabilní ob-novu konkrétního brownfieldu k podnikatelským záměrům. Pro účely práce jsem zvolil bývalé Sluneční lázně a kolej Kim Ir-sen, ...
  • Analýza naplňování strategických priorit města Pelhřimov skrze realizované projekty 

   Author: Natálie Yacoubová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Diplomová práce je tematicky zaměřena na strategické plánování na úrovni samosprávy. Cílem diplomové práce je analyzovat, zda a jak jsou ve městě Pelhřimov naplňovány stanovené strategické priority, a to na základě analýzy ...
  • Strategický plán rozvoje Studentské unie ČVUT 

   Author: Tomáš Pícha; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Antošová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato práce se věnuje vytvoření strategického plánu pro Studentskou unie ČVUT, neziskovou dobrovolnickou studentskou organizací. Práce stručně popisuje oblast neziskového sektoru, dobrovolnictví a tvoření strategických plánů ...