Now showing items 1-20 of 77

  • Analýza naplňování strategických priorit města Pelhřimov skrze realizované projekty 

   Author: Natálie Yacoubová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Diplomová práce je tematicky zaměřena na strategické plánování na úrovni samosprávy. Cílem diplomové práce je analyzovat, zda a jak jsou ve městě Pelhřimov naplňovány stanovené strategické priority, a to na základě analýzy ...
  • Strategický plán rozvoje Studentské unie ČVUT 

   Author: Tomáš Pícha; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Antošová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato práce se věnuje vytvoření strategického plánu pro Studentskou unie ČVUT, neziskovou dobrovolnickou studentskou organizací. Práce stručně popisuje oblast neziskového sektoru, dobrovolnictví a tvoření strategických plánů ...
  • Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 

   Author: Eva Uhrová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a zasazuje ji do aktuálních strategických rámců. Dále definuje problematiku odpadů včetně její platné legislativy a dalších současných dokumentů. ...
  • Sociální inovace v konceptech Smart cities (aktuální výzvy, benefity, trendy, implementace) 

   Author: Michal Kalus; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Táto diplomová práca rieši problém sociálneho aspektu konceptu Smart City v kontexte rýchleho technologického rozvoja a digitalizácie všetkých oblastí života, od podnikov po verejný sektor a mestské správy. Technologický ...
  • Dopady pandemie Covid 19 na ČR a srovnání s ekonomickou krizí 2008 

   Author: Tereza Sikorová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem práce je komparace finanční krize z roku 2008 a aktuální finanční krize 2020 – 2021, která je přímým následkem zdravotní krize vyvolané pandemií koronaviru. Cílem prá-ce je analýzou dostupných zdrojů popsat hlavní ...
  • Zhodnocení úspěšnosti vybrané start-up společnosti 

   Author: Daniel Honzík; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce se zabývá tématem start-upové společnosti Ajedeš s.r.o. a její ana-lýzou. Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav této spo-lečnosti, a to jak z pohledu marketingové výkonnosti, zvolené ...
  • Vliv industriálního dědictví na komunitní život a místní identitu v Ústí nad Labem 

   Author: Vojtěch Kosař; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá vlivem průmyslového dědictví na metafyzické aspekty života obyvatel v Ústí nad Labem. Pomocí kombinace metod sociologického výzkumu, především pak kvalitativního výzkumu ve formě strukturovaného rozhovoru ...
  • Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 

   Author: Eva Uhrová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a zasazuje ji do aktuálních strategických rámců. Dále definuje problematiku odpadů včetně její platné legislativy a dalších současných dokumentů. ...
  • E-commerce: studie proveditelnosti 

   Author: Tomáš Hrotík; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem diplomové práce je vyhotovení studie proveditelnosti na vývoj nového infor-mačního webu a e-shopu. Jedná se o projekt, jehož výstupem budou webové strán-ky pro novou bezpečnosti službu BEDO SOS, která digitalizuje ...
  • Strategický plán vybrané městské části 

   Author: Lukáš Vondra; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu strategického plánu pro městskou část Praha-Lipence. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou strategického plánování obcí s využitím moderních participačních metod a ...
  • Indikátory udržateľného rozvoja vo vybranom odvetví 

   Author: Silvia Rodáková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Pondělíček Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Táto diplomová práca sa zaoberá indikátormi udržateľného rozvoja v automobilovom odvetví. Objasňuje problematiku a súvis udržateľného rozvoja s pilermi spoločenskej zodpovednosti a ich význam v každodennom živote jednotlivcov ...
  • Krize a její vliv na finanční produkty 

   Author: Jan Ptáček; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce má za cíl charakterizovat krizi v ekonomice ve 21. století převážně z hlediska jejích dopadů na vybrané makroekonomické ukazatele a následně pak, na základě veřejně dostupných dat, za pomocí zvolených ...
  • Využití umělé inteligence pro analýzu pracovního trhu (studie proveditelnosti) 

   Author: Jan Kopačka; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti na konkrétní investiční záměr vývoje softwarového nástroje využívajícího umělou inteligence pro analýzu pracovního trhu. V rámci teoretické části jsou na ...
  • Regulace průvodcovských aktivit a její dopad na legislativu a ekonomiku ČR 

   Author: Markéta Mošová; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Koucká Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se věnuje problematice regulace průvodcovských aktivit v České republice. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k podnikání v oblasti průvodcovských aktivit a její dopad na současnou ...
  • Strategický plán obce Dobkovice 

   Author: Kristýna Voláková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu obce Dobkovice. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická je opřena o odbornou literaturu a zaměřuje se na strategické plánování ...
  • Strategický plán obce Červený Újezd 

   Author: Lucie Šilhanová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem diplomové práce je zpracování strategického plánu obce Červený Újezd. Přínosem práce je strategický plán, který je v souladu s hodnotami obce. Teoretická část je podložena odbornou literaturou a zabývá se tématy ...
  • Návrh politiky udržitelného hospodaření s vodou ve městě Jihlava 

   Author: Petr Bednář; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Vichrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce „Návrh politiky udržitelného hospodaření s vodou ve městě Jihlava“ se zaměřuje na začleňování konceptu udržitelného hospodaření s vodou do strategických plánů města Jihlavy. Tato práce hodnotí aktuální stav ...
  • Strategický plán městské části Praha - Uhřiněves 

   Author: Barbora Kluková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Hlavním cílem diplomové práce je sestavení návrhu strategického plánu pro Prahu – Uhříněves. Teoretická část představuje strategické plánování územních celků, jeho význam a důležitost. V následujících kapitolách jsou ...
  • Demografické aspekty ve strategickém plánování sídel 

   Author: Veronika Štiplová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Hlavním cílem této práce je příprava možných doporučení pro strategické plánování sídel, zejména hl. m. Prahy, vedoucích ke zmírnění dopadu demografických změn. Teoretickou podporu pro vznik vlastních doporučení poskytuje ...
  • Koncept active city:plán rozvoje města 

   Author: Jiří Polena; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj konceptu active cities, tedy na roz-voj podmínek pro umožnění aktivního života obyvatel ve zvoleném městě Strakonice. Dále hodnotí současnou situaci ve Strakonicích a podle toho ...