• Systém pro monitorování a zobrazení elektrického vektoru srdečního on line - HW 

   Autor: Podžorský Milan; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-05)
   V této diplomové práci je úkolem zesílit povrchové biopotenciály ze sedmi elektrod podle Franka, pomocí zesilovačů s vysokým vstupním odporem tak, aby nezatěžovaly snímaný signál a s použitím izolačních zesilovačů zajistit ...
  • Měření a zpracování termografických dat v lékařství 

   Autor: Březina Jaroslav; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato diplomová práce má za cíl vytvořit pilotní studii v analýze a interpretaci termografických parametrů u pacientů ze skupiny hereditárních neuropatií (Charcot-Marie-Tooth), u kterých vzhledem k častému postižení autonomních ...
  • Vybrané nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biologii, biomedicíně 

   Autor: Buřičová Pavla; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Weiserová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanotechnologie se ukazují neobyčejně efektní technologiemi, od kterých se očekává, že budou mít v současnosti i v budoucnu, obrovský dopad v lékařské oblasti. Využití nanočástic například vboji proti infekcím, zamezením ...
  • Vybrané magnetické nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biomedicíně a lékařství. 

   Autor: Nováková Martina; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Bouda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanočástice a nanomateriály jsou v poslední době nejrychleji se rozvíjejícím polem vědy. Nanočástice mají unikátní rozměry, se kterými souvisí jejich fyzikální i chemické vlastnosti. Vhodná kombinace rozměru částic, ...
  • Identifikace osoby na základě otisku prstů 

   Autor: Hudák Viktor; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Janda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Předmětem této práce je identifikace osoby pomocí otisků prstu. Je zde popsán postupný vývoj této metody v historii. Poté je zaměřena pozornost na popis a realizaci dvou metod, které lze pro identifikaci pomocí otisku prstu ...
  • Rentgenové lasery pro biologické aplikace 

   Autor: Vyšín Luděk; Vedoucí práce: Juha Libor; Oponent práce: Mocek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V teoretické části této práci jsem podal stručný přehled zdrojů rentgenového (rtg) a extrémního ultrafialového (XUV) záření. Důraz jsem kladl především na problematiku rychlého kapilárního výboje generujícího koherentní ...
  • Využití termovize u pacientů s revmatoidní artritidou 

   Autor: Horáková Zuzana; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Šedová Liliana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Diplomová práce se zabývá termovizním měřením pacientů, kteří trpí různými formami artritidy. Revmatoidní artritida je chronické systémové onemocn ění, které postihuje především klouby. Cílem práce je ověřit možnost využití ...
  • Laserové TiN a TiO2 vrstvy pro medicínu a senzoriku 

   Autor: Kukla Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Oxid titaničitý se používá pro mnoho aplikací, jako pigment v barvách, textiliích, jako tenké antireflexní vrstvy na brýlích, pro úpravu odpadních vod a v jiných aplikacích. Jeho využití v lékařském sektoru je založeno na ...
  • Studium volných objemů v iontově propustných membránách metodou pozitronové anihilace 

   Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Čížek Jakub; Oponent práce: Procházka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílem této práce je prostudovat změny distribuce velikostí volných objemův ionomeru Nafion? v závislosti na míře hydratace. K tomuto účelu je použita moderní nedestruktivní metoda pozitronové anihilační spektroskopie, která ...
  • Stanovení parametrů chemických senzorů a výběr pro multisenzor 

   Autor: Nápravník Jakub; Vedoucí práce: Myslík Vladimír; Oponent práce: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato práce se zabývá posuzováním chemických vodivostních senzorů na bázi tenkých vrstev připravených z organických i anorganických materiálů. Tyto senzory, které jsou používány pro detekci plynů a par, jsou zkoumány z ...
  • Systém zajištění jakosti pro digitální radiodiagnostické přístroje 

   Autor: Ulman Ondřej; Vedoucí práce: Vondráček Vladimír; Oponent práce: Judas Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílemdiplomovépráce jevytvořenísouborutestů pro ZPS pro přímou digitální skiagrafii, včetně navržení jejich frekvence a tolerance sledovaných parametrů. Na základěseznámení se sproblematikou, legislativou, normami, ...
  • Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů 

   Autor: Pršanec Peter; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. ...
  • Vytváření objektů a dynamických 2D a 3D scén pro využití při rehabilitaci závrativých stavů 

   Autor: Buřil Jan; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tatopráce se zabývá sestavenímsoftwaru pro řízenou 2D i 3D vizualizaci ovládanou pomocí jednoduché hardwarovénebo softwarovépomůcky. Klade si za cíl tento software na zakladě konzultací slékařem uvést do klinické prakce, ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Autor: Kánská Kateřina; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Studium metody Rtg zobrazování tkání s akustickou modulací 

   Autor: Sebroňová Eva; Vedoucí práce: Rose-Petruck Christoph; Oponent práce: Kálal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Mnoho nemocí způsobuje změny v mechanických vlasnostech tkání. Tyto změny jsou způsobeny vyloučením tekutin z vaskulárního systému do extracelulárního a/nebo intracelulárního prostoru, nebo ztrátou lymfatického systému v ...
  • Kamerový systém pro analýzu pohybu 

   Autor: Rozinek Ondřej; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Schwarz Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce je vytvořit aplikaci v softwarovém prostředí MATLAB pro analýzu pohybu s využitím dvou kamer. Dvě synchronizované videosekvence jsou získány z dvou kamer s full HD rozlišením, kde jsou označeny anatomicky ...
  • Kontaktní úhel a fotochemické vlastnosti vrstev laserem deponovaného TiO2 

   Autor: Mikšovský Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se zabývá depozicemi vrstev oxidu titaničitého (TiO2). Účelem je najít depoziční podmínky, za kterých by šly vyrobit krystalické fáze TiO2 za co nejnižších teplot, nejlépe pokojových. Připravené vrstvy mají sloužit ...
  • Využití termovize pro studium teplotního pole periferií lidského těla 

   Autor: Vondruška Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie -metoda, která nebyla vminulosti příliš využívána. Zpočátku byla tato metoda měření nepřesná a technika využívající tuto metodu byla velice nákladná. Vposlední době se však rozšířila od armádního využití pomnoho ...
  • Měřicí systém pro dynamometrická měření 

   Autor: Kudrna Petr; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá popisem systému pro dynamometrická měření, jeho konstrukčním návrhem a v poslední řadě jeho včleněním do výuky v rámci technicky zaměřených laboratorních cvičení na Fakultě biomedicínského inženýrství ...
  • Programové nástroje pro modelování neuronových obvodů 

   Autor: Řezáčová Vladimíra; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Zápotocký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V problematice se zajímáme především o způsob, jakým octomilka používá senzorické vstupy z křídel a z halter k rychlému manévrování během letu. Jako prostředek bylo využito matematických modelů zpětnovazebného neuronového ...