• Kontaktní úhel a fotochemické vlastnosti vrstev laserem deponovaného TiO2 

   Autor: Mikšovský Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se zabývá depozicemi vrstev oxidu titaničitého (TiO2). Účelem je najít depoziční podmínky, za kterých by šly vyrobit krystalické fáze TiO2 za co nejnižších teplot, nejlépe pokojových. Připravené vrstvy mají sloužit ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Autor: Kánská Kateřina; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Měřicí systém pro dynamometrická měření 

   Autor: Kudrna Petr; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Kauler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá popisem systému pro dynamometrická měření, jeho konstrukčním návrhem a v poslední řadě jeho včleněním do výuky v rámci technicky zaměřených laboratorních cvičení na Fakultě biomedicínského inženýrství ...
  • Vybrané metody automatické klasifikace psychofyziologických stavů při experimentálně navozené psychické zátěži 

   Autor: Kliment Radim; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Má práce se zabývá snímáním, zpracováním a interpretací dat, naměřenýchpři reálných experimentech na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na katedře parazitologie. Data obsahují jednak elektrofyziologické signály ...
  • Rtg elastografické zobrazování 

   Autor: Kaňková Barbora; Vedoucí práce: Rose-Petruck Christoph; Oponent práce: Nikl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   This thesis deals with highly sensitive method of tumor detection in order to detect the presence of tumors at their earliest stages of development. Two complex methods of soft tissue imaging are combined: phase contrast ...
  • 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru 

   Autor: Suchomel Jan; Vedoucí práce: Vaculín Šimon; Oponent práce: Franěk Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém pro 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru (3D ESV) na monitoru osobního počítače (PC). Z těla pacienta je snímán EKG signál za pomoci tří bipolárních, ...
  • Rozšíření a optimalizace existujícího "Null-elipsometru". Aplikace tohoto přístroje pro charakterizaci membránové aktivity antibakteriálních peptidů. 

   Autor: Steinberger Tomáš; Vedoucí práce: Hof Martin; Oponent práce: Dejneka Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Elipsometrie je optická metoda, která se používá k měření parametrů tenkých vrstev. Tato technika je založena na sledování změn polarizace světla odraženého od povrchů s adsorbovanými tenkými vrstvami. Náplní této diplomové ...
  • Studium vlivu dvojmocných kationtů na lokální stabilitu DNAmetodami jaderné magnetické rezonance 

   Autor: Sedláčková Eva; Vedoucí práce: Štěpánková Helena; Oponent práce: Sychrovský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce se zabývá změnami v NMR spektrech DNA duplexů vyvolaných přítomností hořčíku. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou tyto změny závislé na pozici báze v duplexu, bázové sekvenci a jak závisejí na teplotě. Tyto ...
  • Stanovenie kermy vo vzduchu pri vybraných typoch konvenčných skiagrafických vyšetrení ako podklad pre zistenie veľkosti ožiarenia pacientov 

   Autor: Zachar Lukáš; Vedoucí práce: Nikodemová Denisa; Oponent práce: Horváthová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Stanovenie kermy vo vzduchu pri vybraných typoch konvenčných skiagrafických vyšetrení ako podklad pre zistenie veľkosti ožiarenia pacientov
  • Mikroradiografie biologických procesů 

   Autor: Škrabal Pavel; Vedoucí práce: Jakůbek Jan; Oponent práce: Touš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zobrazování biologických procesů pomocí roentgenova záření a patří do oblasti rentgenové mikroradiografie. Cílem diplomové práce bylo nalézt vhodné biologické objekty a na nich ...
  • Bdění, spánek a účinky celkových anestetik u laboratorního potkana 

   Autor: Zezulová Markéta; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Vacek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem práce bylo najít na ECoG (elektro-kortiko-gram) záznamech snímaných z mozkové kůry u naoperovaných potkanů grafo-elementy, které by odpovídaly stavům aktivace příslušných mozkových oblastí tak, jak je popsáno v ...
  • Využití mikroskopu atomárních sil AFM Solver Next pro biomedicínu 

   Autor: Lebeda Tomáš; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Kratochvílová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá principem Mikroskopu atomárních sil (AFM) a popsáním dat naměřených na něm. AFM je způsobem měření, který dokáže stanovit topografii s vysokou přesností - v jednotkách délek atomů. Popis detekčního ...
  • Využití mechanického profilometru pro měření parametrů biokompatibilních vrstev 

   Autor: Kramář Peter; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Šlechtová Věnceslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Táto práca sa zaoberá meraním geometrických veličín tenkých vrstiev pomocou vysoko-citlivého mechanického profilometra Alpha-Step IQ. Tieto veličiny sú posudzované a vyhodnocované s ohľadom na technické normy a parametre ...
  • Snímání polohových charakteristik nástrojů kamerovým systémem 

   Autor: Tatíček Milan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   This project studies the possibilitiesof contactless measuringof positional characteristics of tools. It uses a set of three orthogonally placed static cameras. We track the tool using a set of same-color markers placed ...
  • Příprava laserem nanášených fotokatalytických vrstev TiO2 

   Autor: Pavlištík Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Práce popisuje přípravu tenkých vrstev materiálu TiO2laserovou ablací. Konkrétně jejich výrobu pomocí depoziční metody PLD (pulzní laserová depozice). Shrnuje vlastnosti materiálu TiO2. Zabývá se fotokatalytickými aplikacemi ...
  • Systém pro monitorování pacienta integrovaný do ložné plochy lůžka 

   Autor: Jordán Michal; Vedoucí práce: Kolář Vladimír; Oponent práce: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Tato práce se zabývá studiem tělesných pohybů v průběhu spánku a dlouhodobé
  • Hygiena nemocničních lůžek 

   Autor: Hrbáčková Eva; Vedoucí práce: Kolář Tomáš; Oponent práce: Petráček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Do popředí zájmu celosvětového zdravotnictví se dostává prevencenozokomiálních nákaz. Důkazem toho, že v současnosti používané metody adezinfekční prostředky jsou nevyhovující je i fakt, že se 5-10% pacientů přijatých do ...
  • Rozpoznávání duhovky oka 

   Autor: Novotný Martin; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Kolář Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Systém rozpoznání duhovkyokafunguje na principu automatické detekce dvou kružnic na rozhraní panenka/duhovka a duhovka/bělima. Odstraněním 80% obrázku dochází klokalizaci prstencovitého výřezu oblasti duhovky. Dalším krokem ...
  • Fyzikální modelování elementů kardiovaskulárního systému 

   Autor: Klimentová Petra; Vedoucí práce: Pražák Josef; Oponent práce: Pátek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-01)
   V této práci je popsáno fyzikální modelování kardiovaskulárního systému ve světě. Dále se práce zaměřuje na popis fyzikálního modelu kardiovaskulárního systému sestaveného v Laboratoři biomechaniky na Ústavu termomechaniky ...
  • Technické podmínky pro využití kapilárního laseru s vlnovou délkou 46,9 nm v radiobiologii 

   Autor: Žigmond Jan; Vedoucí práce: Juha Libor; Oponent práce: Cihelka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-02)
   Tato práce se zabývá výzkumem možného použití kapilárního laseru emitujícího na vlnové délce 46,9 nm v oblasti radiační biofyziky (radiobiologii). Zájmová vlnová délka se nachází na pomezí oborů měkkého rentgenového a ...