Now showing items 1-20 of 236

  • 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru 

   Author: Suchomel Jan; Supervisor: Vaculín Šimon; Opponent: Franěk Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém pro 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru (3D ESV) na monitoru osobního počítače (PC). Z těla pacienta je snímán EKG signál za pomoci tří bipolárních, ...
  • Alelická diskriminace pomocí PCR technik v reálném čase: zlepšení analýzy dat 

   Author: Konopáč Martin; Supervisor: Cinek Ondřej; Opponent: Řeřucha Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů 

   Author: Pršanec Peter; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. ...
  • Analýza a konstrukce protézy paže s využitím inteligentních pohonů. 

   Author: Froněk Jan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Fischer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Analýza a návrh nemocniční síťové infrastruktury 

   Author: Kiss Ondrej; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Digitální revoluce s sebou do medicíny přinesla mnoho nových příležitostí - přenos, ukládání a zobrazování dat. Oproti prvním nemocničním datovým sítím, kde byla použita individuální uzavřená řešení, nabízí dnešní dostupné ...
  • Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů 

   Author: Košelja Vojtěch; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Mareš Jiří A.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na problematiku scintilačních krystalů a na aparaturu pro měření jejich fotoluminiscenční a scintilační odezvy. K měření dohasínání fotoluminiscence byla využita soustava ...
  • Analýza charakteristik nanovlákenné membrány pro potenciální využití při hemodialýze 

   Author: Cimbálník Jan; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Hakl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá využitím nanovlákenných vrstev jako membrán pro hemodialýzu pacientů s renálním selháním. Nanovlákna vznikají při zvlákňování polymeru procesem nazývaným elektrospinning. Takto vzniklá nanovlákenná ...
  • Analýza dat pro modelování biomechanických zákonitostí fyzické aktivity nemocných s ICHS 

   Author: Malá Gabriela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-12)
   Úvod: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je ischemické srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Pro včasné odhalení ISCH se provádějí ergometrické testy. Právě neinvazivní diagnóza ICHS je opřena ...
  • Analýza fluorescenčních spekter zdravých buněk v závislosti na koncentraci nádorových buněk, pH a teploty prostředí 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Macháň Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Nádorová onemocnění patří mezi časté příčiny úmrtí po celém světě. Pro jejich účinnou léčbu je nutná raná detekce onemocnění. Tato práce se zabývá možností detekce nádorových buněk porovnáním fluorescenčních spekter ...
  • Analýza fyziologického působení EEG biofeedback terapie 

   Author: Bohatec Luboš; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Tyl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Práce se zabývá působením EEG biofeedback terapie na fyziologické parametry člověka. Teoretická část obsahuje kapitolu zaměřenou na elektroencefalografický signál (EEG), který je při EEG biofeedback terapii snímán. Dále ...
  • Analýza morfologie řezu při operaci katarakty a jejího vlivu na parametry rohovky 

   Author: Hedbávná Eliška; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Píchová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce se zabývá morfologií vstupního rohovkovéhořezu při operaci katarakty. Cílem práce je porovnat dva typy nových jednorázových kovových nožů. Do studie bylo zařazeno 72 očí(66 pacientů), u nichž byla provedena operace ...
  • Analýza obrazu obličeje 

   Author: Fiala Patrik; Supervisor: Kasal Pavel; Opponent: Měšťák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   ÚvodCílem práce je objektivizace somatometrické analýzy digitalizovaného obrazu a její následné užití pro řešení klinických problémů v plastické chirurgii. Uvedené metodologie byly využity pro plánování optimalizace ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Author: Kánská Kateřina; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci 

   Author: Klempíř Ondřej; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Sieger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Počet lidí trpících Parkinsonovou nemocí celosvětově roste, přičemž její léčba je jednou nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Diplomová práce se zaměřuje na otestování vlivu účinku hloubkové mozkové stimulace ...
  • Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev 

   Author: Alferiová Marie; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-31)
  • Aplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železa 

   Author: Hadravová Hana; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se zabývá optimalizací hypertermické léčby nádorových onemocnění pomocí superparamagnetických nanočástic. Superparamagnetické nanočástice ve formě koloidního roztoku umístěné v nádorové tkáni a vystavené střídavému ...
  • Aplikace pro diagnostiku a rehabilitaci neurologických pacientů v systému virtuální reality 

   Author: Bohunčák Adam; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Janatová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit programové prostředí pro rehabilitaci pacientů s využitím prostředků virtuální reality a stabilometrické plošiny. Software je vyvíjen pro použití v laboratoři virtuální ...
  • Aplikátor pro regionální hypertermii založený na bázi teorie metamateriálů. 

   Author: Matouš Brunát; Supervisor: Vrba David; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovativního aplikátoru pro regionální hypertermii. Výhodou tohoto aplikátoru je především stabilita rezonančního maxima, nízké výrobní náklady a homogenita vyzařovaného elektromagnetického ...
  • Bdění, spánek a účinky celkových anestetik u laboratorního potkana 

   Author: Zezulová Markéta; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Vacek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem práce bylo najít na ECoG (elektro-kortiko-gram) záznamech snímaných z mozkové kůry u naoperovaných potkanů grafo-elementy, které by odpovídaly stavům aktivace příslušných mozkových oblastí tak, jak je popsáno v ...
  • Bifidobakterie v tračníku člověka 

   Author: Valtr Vojtěch; Supervisor: Jarošíková Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)