Now showing items 1-20 of 227

  • 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru 

   Author: Suchomel Jan; Supervisor: Vaculín Šimon; Opponent: Franěk Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat systém pro 3D zobrazení průběhu elektrického srdečního vektoru (3D ESV) na monitoru osobního počítače (PC). Z těla pacienta je snímán EKG signál za pomoci tří bipolárních, ...
  • Alelická diskriminace pomocí PCR technik v reálném čase: zlepšení analýzy dat 

   Author: Konopáč Martin; Supervisor: Cinek Ondřej; Opponent: Řeřucha Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů 

   Author: Pršanec Peter; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. ...
  • Analýza a konstrukce protézy paže s využitím inteligentních pohonů. 

   Author: Froněk Jan; Supervisor: Kauler Jan; Opponent: Fischer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-01)
  • Analýza a návrh nemocniční síťové infrastruktury 

   Author: Kiss Ondrej; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Digitální revoluce s sebou do medicíny přinesla mnoho nových příležitostí - přenos, ukládání a zobrazování dat. Oproti prvním nemocničním datovým sítím, kde byla použita individuální uzavřená řešení, nabízí dnešní dostupné ...
  • Analýza a optimalizace systému pro časově rozlišená měření luminiscence scintilátorů 

   Author: Košelja Vojtěch; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Mareš Jiří A.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na problematiku scintilačních krystalů a na aparaturu pro měření jejich fotoluminiscenční a scintilační odezvy. K měření dohasínání fotoluminiscence byla využita soustava ...
  • Analýza charakteristik nanovlákenné membrány pro potenciální využití při hemodialýze 

   Author: Cimbálník Jan; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Hakl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Tato práce se zabývá využitím nanovlákenných vrstev jako membrán pro hemodialýzu pacientů s renálním selháním. Nanovlákna vznikají při zvlákňování polymeru procesem nazývaným elektrospinning. Takto vzniklá nanovlákenná ...
  • Analýza dat pro modelování biomechanických zákonitostí fyzické aktivity nemocných s ICHS 

   Author: Malá Gabriela; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-12)
   Úvod: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je ischemické srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Pro včasné odhalení ISCH se provádějí ergometrické testy. Právě neinvazivní diagnóza ICHS je opřena ...
  • Analýza fyziologického působení EEG biofeedback terapie 

   Author: Bohatec Luboš; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Tyl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
   Práce se zabývá působením EEG biofeedback terapie na fyziologické parametry člověka. Teoretická část obsahuje kapitolu zaměřenou na elektroencefalografický signál (EEG), který je při EEG biofeedback terapii snímán. Dále ...
  • Analýza morfologie řezu při operaci katarakty a jejího vlivu na parametry rohovky 

   Author: Hedbávná Eliška; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Píchová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce se zabývá morfologií vstupního rohovkovéhořezu při operaci katarakty. Cílem práce je porovnat dva typy nových jednorázových kovových nožů. Do studie bylo zařazeno 72 očí(66 pacientů), u nichž byla provedena operace ...
  • Analýza obrazu obličeje 

   Author: Fiala Patrik; Supervisor: Kasal Pavel; Opponent: Měšťák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   ÚvodCílem práce je objektivizace somatometrické analýzy digitalizovaného obrazu a její následné užití pro řešení klinických problémů v plastické chirurgii. Uvedené metodologie byly využity pro plánování optimalizace ...
  • Analýza vlivu typizovaných EKG artefaktů na vybrané HRV parametry 

   Author: Kánská Kateřina; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce tematicky spadá do oblasti analýzy signálu EKG pomocí HRV analýzy. Cílem práce je provedení pilotního experimentu, který povede ke zjištění, jaký vliv mají různé typy rušení v EKG signálu na klinicky nejvýznamnější ...
  • Analýza využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení tíže Parkinsonovy nemoci 

   Author: Klempíř Ondřej; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Sieger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Počet lidí trpících Parkinsonovou nemocí celosvětově roste, přičemž její léčba je jednou nejnadějnějších oblastí soudobé neurologie. Diplomová práce se zaměřuje na otestování vlivu účinku hloubkové mozkové stimulace ...
  • Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev 

   Author: Alferiová Marie; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-31)
  • Aplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železa 

   Author: Hadravová Hana; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se zabývá optimalizací hypertermické léčby nádorových onemocnění pomocí superparamagnetických nanočástic. Superparamagnetické nanočástice ve formě koloidního roztoku umístěné v nádorové tkáni a vystavené střídavému ...
  • Aplikace pro diagnostiku a rehabilitaci neurologických pacientů v systému virtuální reality 

   Author: Bohunčák Adam; Supervisor: Kašpar Jan; Opponent: Janatová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit programové prostředí pro rehabilitaci pacientů s využitím prostředků virtuální reality a stabilometrické plošiny. Software je vyvíjen pro použití v laboratoři virtuální ...
  • Aplikátor pro regionální hypertermii založený na bázi teorie metamateriálů. 

   Author: Matouš Brunát; Supervisor: Vrba David; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovativního aplikátoru pro regionální hypertermii. Výhodou tohoto aplikátoru je především stabilita rezonančního maxima, nízké výrobní náklady a homogenita vyzařovaného elektromagnetického ...
  • Bdění, spánek a účinky celkových anestetik u laboratorního potkana 

   Author: Zezulová Markéta; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Vacek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Cílem práce bylo najít na ECoG (elektro-kortiko-gram) záznamech snímaných z mozkové kůry u naoperovaných potkanů grafo-elementy, které by odpovídaly stavům aktivace příslušných mozkových oblastí tak, jak je popsáno v ...
  • Bifidobakterie v tračníku člověka 

   Author: Valtr Vojtěch; Supervisor: Jarošíková Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Biofyzikální výzkum bezmotorové kontraktility aktinového cytoskeletu 

   Author: Daniel Janda; Supervisor: Kučera Ondřej; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cytokineze je konečným krokem buněčného dělení, během kterého je mateřská buňka fyzicky rozdělena na dvě dceřiné buňky. Úspěch cytokineze závisí na utvoření kontraktilního prstence složeného z akto-myozinového cytoskeletu. ...