Now showing items 1-20 of 236

  • Numerická studie proveditelnosti mikrovlnného neinvazivního sledování vývoje hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců 

   Author: Jan Rédr; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomov ́a pr ́ace se zab ́yv ́a numerickou studi ́ı proveditelnosti mikrovlnn ́eho zobrazovac ́ıho syst ́emu pro monitorov ́an ́ı v ́yvoje hypoxicko-ischemick ́e encefalopatie u novorozenc ̊u. Studie proveditelnosti ...
  • Moderní endoprotéza kyčelního kloubu 

   Author: Lucie Košinová; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
   Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci selhávat v důsledku nesplnění ...
  • Analýza fluorescenčních spekter zdravých buněk v závislosti na koncentraci nádorových buněk, pH a teploty prostředí 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Macháň Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Nádorová onemocnění patří mezi časté příčiny úmrtí po celém světě. Pro jejich účinnou léčbu je nutná raná detekce onemocnění. Tato práce se zabývá možností detekce nádorových buněk porovnáním fluorescenčních spekter ...
  • Experimentální analýza mechanických vlastností modelových buněčných linií hepatocelulárního karcinomu 

   Author: Bibiana Kvasnicová; Supervisor: Otáhal Martin; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Analýza elastických vlastností nádorových buněk nabízí nový úhel pohledu v oblasti patologie a patofyziologie buňky. Elasticita buněk je dána zejména složením a organizací cytoskeletu, který se skládá ze tří typů vláken a ...
  • Určení množství neuromelaninu v substantia nigra definované pomocí atlasů ze snímků z magnetické rezonance 

   Author: Vendula Lhotáková; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Trnka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění. Způsobuje nevratný úbytek dopaminergních neuronů mnohem dříve, než se objeví první motorické příznaky tohoto onemocnění. Ztráta nervových buněk ...
  • Predikce a vizualizace proteinových sekundárních struktur na genomových datech 

   Author: Petr Adámek; Supervisor: Pačes Jan; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Predikce a vizualizace proteinových sekundárních struktur na genomových datech Diplomová práce popisuje nástroj pro hledání kandidátních genů rodiny genů tetherin/bst2 u obratlovců. Hledání je založeno na třech různých ...
  • Funkční rozdíly mozku u pacientů v presymtomatické a manifestní fázi Parkinsonovy choroby 

   Author: Jana Kukačková; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Havránková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Parkinsonova choroba (PD) je jedno z nejčastěji se vyskytujících neurodegenerativních onemocnění. Postihuje především muže po 50. roce života. Bylo zjištěno, že presymptomatickým stádiem této nemoci je porucha chování v ...
  • Tribologické vlastnosti kontaktních a brýlových čoček 

   Author: Alena Škubníková; Supervisor: Písařík Petr; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce se zabývá tribologickými vlastnostmi kontaktních a brýlových čoček, zejména koeficientem tření. V případě kontaktních čoček je koeficient tření zjišťován za účelem lepšího, komfortnějšího nošení pro nositele. U ...
  • Konstrukce a testování specifického bionanosenzoru pro detekci bakterie Staphylococcus aureus 

   Author: Leontýna Varvařovská; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Sopko Bruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Detekce bakterií se v dnešní době provádí především pomocí metabolických testů, PCR a ELISA. Tyto metody jsou však časově náročné, a tak se hledají nové způsoby tzv. online detekce. Biosenzory jsou velice rychlé, citlivé ...
  • Využití kontaktních čoček jako nosiče multipotentních mesenchymálních stromalních buněk pro regenerativní medicínské aplikace 

   Author: Eliška Vavřinová; Supervisor: Petrenko Yuriy; Opponent: Romanyuk Nataliya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Regenerativní medicína je založená na transplantaci kmenových buněk do okolí poškozené tkáně. Tento moderní přístup by mohl nahradit transplantaci rohovky a zabránit tak komplikacím při operaci, nedostatku dárcovských tkání ...
  • Porovnání množství železa v mozku v oblasti basálních ganglií a thalamu u pacientů s poruchou v REM spánku a s Parkinsonovou chorobou 

   Author: Pavla Marousková; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Nadměrná akumulace železa v mozku má za následek degeneraci dopaminergních neuronů, což vede k rozvoji neurodegenerativních onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba. Jelikož k úbytku dopaminergních neuronů dochází ...
  • Rekonstrukce a vlastnosti T2* parametrických map a jejich vztah s QSM u pacientů s poruchou v REM spánku a Parkinsonovou chorobou 

   Author: Jozefína Vaľková; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   T2 * relaxačné mapy preukázali zvýšené ukladanie železa v oblasti substantia nigra (SN) u pacientov s Parkinsonovou chorobou (PD). V odborných publikáciách sa objavila zvýšená akumulácia železa aj v iných jadrách hlbokej ...
  • Určení přesnosti kvantifikace energetického výdeje člověka pomocí nositelné elektroniky 

   Author: Olga Tsirkunova; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat přesnost odhadu energetického výdeje člověka měřeného pomocí fitness náramků pro různé činnosti běžného života. Jako referenční metoda byl vybrán respirační systém OxyconMobile. ...
  • Porovnání multipotentních mezenchymálních stromálních buněk z lidské tukové tkáně a Whartonova želé pro rekonstrukci měkkých tkání 

   Author: Simona Stuchlíková; Supervisor: Petrenko Yuriy; Opponent: Romanyuk Nataliya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Inženýrství tukové tkáně, založené na aplikaci multipotentních mezenchymálních stromálních buněk (MSC) představuje slibnou strategii pro obnovení defektů měkkých tkání. Vždy musíme určit správný zdroj MSC pro použití při ...
  • Vliv aplikace nanodiamantů na nervové buňky 

   Author: Veronika Šimková; Supervisor: Benson Veronika; Opponent: Křivohlavá Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Nanočástice, vzniklé za vysokého tlaku a teploty, jsou považovány za vysoce biologicky kompatibilní, což je činí vhodnými nosiči pro biomedicínské aplikace. Nicméně, vedle interakce s buněčnou membránou, nanorozměr dovolí ...
  • Kvantifikace neuromelaninu v substantia nigra v neuromelanin-sensitivní MR snímcích 

   Author: Martin Lang; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Neuromelanin je černý pigment nacházející se v mozku v substantia nigra pars compacta a locus coeruleus. Jeho ztráta má přímou souvislost se ztrátou nervových buněk v této části mozku. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem ...
  • Zlepšení vlastností DLC pokrytí implantátů při užití hybridní laserové technologie a dopace germaniem 

   Author: Jana Kondratievová; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Zelinger Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diamantu podobné uhlíkové vrstvy (DLC) dopované germaniem jsou schopné zlepšit biokompatibilitu perspektivních biomedicínských aplikací, včetně krytí implantátů. V této práci jsou shrnuty a diskutovány výhody, současný ...
  • Aplikátor pro regionální hypertermii založený na bázi teorie metamateriálů. 

   Author: Matouš Brunát; Supervisor: Vrba David; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovativního aplikátoru pro regionální hypertermii. Výhodou tohoto aplikátoru je především stabilita rezonančního maxima, nízké výrobní náklady a homogenita vyzařovaného elektromagnetického ...
  • Návrh a realizace hybridní antény využitelné pro mikrovlnou hypertermii a mikrovlnné zobrazování založené na radarové metodě 

   Author: Andrew Rybář; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Schejbal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Rakovina prsu je závažné onkologické onemocnění. V současné době se nádory prsu léčí nejčastěji chirurgickým zásahem, radioterapií nebo chemoterapií. Novým trendem je v pokročilejších fázích onemocnění kombinace výše ...
  • Řízení a optimalizace délky pulsu pikosekundového CPA diskového laseru s výkonem >100 W 

   Author: Lucie Horáčková; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Divoký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem práce je navrhnout monitorovací systém pro pikosekundový tenkodiskový laser, vyvinout algoritmus pro minimalizaci délky pulsu a navrhnout možnosti složitějšího tvarování pulsů v čase. Modulace laserových pulsů umožňuje ...