Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 205

  • Charakterizace buněčné diferenciace metodami kvantifikace proteinů mezibuněčné hmoty typických pro chrupavku 

   Autor: Patrná Marta; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Bobek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Jedním znejdynamičtějise rozvíjejícíchlékařských oborů je regenerativní medicína, jejíž hlavním cílem je podpora regenerace tkáně. Cílem této diplomové práce bylo zavedení aoptimalizace nové techniky Simple Western, kterou ...
  • Sledování RNA interference pomocí luminiscenčních nanočástic 

   Autor: Neuhöferová Eva; Vedoucí práce: Benson Veronika; Oponent práce: Uherková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Mikro-RNA (miRNA) jsou malé nekódující molekuly, které jsou důležité pro regulaci buněčných funkcí. Deregulace hladiny určitých miRNA může být faktor přispívající ke vzniku nádoru, proto je v dnešní době zvažována genová ...
  • Mapování spektrálních EEG parametrů pro lokalizaci ložiskových lézí mozku 

   Autor: Kratochvíl Jan; Vedoucí práce: Krajča Vladimír; Oponent práce: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-06)
   Cílem této diplomovépráce je seznámení se se moderními spektrálnímimetodami kvantitativního EEG(qEEG). Vytvořenívjazyce MATLAB?algoritmuspro mapování lokální koherence tak, aby se dal využít pro aplikaci na reálných datech ...
  • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie core-shell diamantovvých nanočástic 

   Autor: Adelt Milan; Vedoucí práce: Pánek Dalibor; Oponent práce: Dvořák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce uvádí studii zabývající se heterogenitou doby života fluorescence center dusík-vakance ve fluorescenčních diamantových nanočásticích. Práce dále uvádí metodologii vytvořenou pro měření a vyhodnocení ...
  • Time-of-Flight analýza reakčních produktů pro laserem buzenou proton-borovou fúzní terapii nádorů 

   Autor: Fedorová Viktória; Vedoucí práce: Scuderi Valentina; Oponent práce: Margarone Daniele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce je zaměřená na diagnostiku svazku generovaného interakcí laserového svazku se speciálně vyvinutým terčem dopovaném bórem a vodíkem pomocí metody měření doby letu. Proton-bórová fúzní reakce, která během ...
  • Změny struktur přední komory oka po fakoemulzifikaci a laserem asistované operaci katarakty 

   Autor: Pavlíčková Kateřina; Vedoucí práce: Pitrová Šárka; Oponent práce: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Operace katarakty je jedním z nejčastěji prováděných zákroků v oftalmologii a stále se vyvíjejí její techniky. Je zde řada faktorů ovlivňujících úspěšnost zákroku a jeho vliv na okolní tkáně. Cílem této diplomové práce je ...
  • Rentgenová mikroradiografie a mikroCT s pixelovými polovodičovými detektory jako nástroj pro studium měkkých tkání v biomedicíně 

   Autor: Boušková Kateřina; Vedoucí práce: Krejčí František; Oponent práce: Zikmund Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Radiografie je zobrazovací technika založená na absorpci paprsků rentgenového záření ve zkoumanémobjektu. Tato technika jedostupná už více než 100 leta je nejvhodnějšímnástrojem pro vizualizaci kostí. Metoda umožňující ...
  • Metody pro rentgenové zobrazování struktury prostaty pro brachyterapii pomocí polovodičových pixelových detektorů registrujících jednotlivé fotony 

   Autor: Trojanová Eliška; Vedoucí práce: Jakůbek Jan; Oponent práce: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce je řešena v kontextu vývojenových zobrazovacíchmetod při diagnostice rakoviny prostaty a její léčbě pomocí brachyterapiesnízkým dávkovým příkonem. Cílem práce je ověřit použitelnost metod rentgenové radiografie s ...
  • Metody genetického inženýrství pro genetickou a funkční analýzu genů modifikujících odpověď k parazitu Leishmania major 

   Autor: Pokorná Tereza; Vedoucí práce: Jarošíková Taťána; Oponent práce: Koubková Gizela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Tato diplomová práce analyzuje metody genetického inženýrství využívaných pro genetickou a funkční analýzu genů, které modifikují odpověď kparazitu Leishmaniamajor. První část popisuje základní metody genetického mapování ...
  • Charakterizace velikosti polydisperzních nanočástic rozličných tvarů: Komparativní studie metod AFM a DLS 

   Autor: Mineva Andrea; Vedoucí práce: Petráková Vladimíra; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Běžné materiály získávají nové vlastnosti, ať již optické, fyzikální, chemické a jiné, jsou-li vyrobeny v nanorozměrech. Tato skutečnost je převážně spojena s faktem, že takto male částice mají velký poměr plochy ku objemu ...
  • Cytogenetické metody v genotoxikologii 

   Autor: Koukalová Tereza; Vedoucí práce: Černá Marie; Oponent práce: Langová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním genotoxickýchúčinků mutagenů N- nitroso-N-metylurey (MNU), aflatoxinu B1 (AFB1), 2-amino-3-metylimidazo[4,5-f]chino- linu (IQ), bleomycinu, a antimutagenníchúčinků lykopenu ...
  • Fotoluminiscence funkcionalizovaných nanočástic 

   Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Remeš Zdeněk; Oponent práce: Holovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Motivací pro studium fluorescenčních nanokrystalických diamantů je jejich potenciál pro nejrůznější aplikace v biomedicíně a to především jako fluorescenční sondy a biosenzory. Cílem této práce je studium fotoluminiscence ...
  • Vliv povrchové úpravy mikroelektrodových polí na vývoj a aktivitu sítí nervových buněk 

   Autor: Pěnka Petr; Vedoucí práce: Petrák Václav; Oponent práce: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Mikroelektrodovápole (MEA)jsou zařízení, která sepoužívajípro in vitro elektrofyziologickéstudie nervových buněk. TypickéexperimentysMEAgenerujívelkémnožství dat, ježje zapotřebí zpracovávat. Cílem práce je zaznamenat ...
  • Experimentální analýza kinematiky meziobratlového skloubení lumbální páteře 

   Autor: Tomšovský Luboš; Vedoucí práce: Otáhal Martin; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Práce se zabývá experimentální a počítačovou analýzou kinematiky meziobratlového skloubení bederní páteře L3-L5. Nejdříve je studie zaměřena na spolupráci na konstrukci unikátního zátěžového mechanismu a návrh a realizaci ...
  • Analýza morfologie řezu při operaci katarakty a jejího vlivu na parametry rohovky 

   Autor: Hedbávná Eliška; Vedoucí práce: Cendelín Jiří; Oponent práce: Píchová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce se zabývá morfologií vstupního rohovkovéhořezu při operaci katarakty. Cílem práce je porovnat dva typy nových jednorázových kovových nožů. Do studie bylo zařazeno 72 očí(66 pacientů), u nichž byla provedena operace ...
  • Rentgenová radiografie a tomografie s vysokým rozlišením a kontrastem pro aplikace ve vývojové morfologii 

   Autor: Nutilová Vendula; Vedoucí práce: Dudák Jan; Oponent práce: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Pro určování vývoje a stáří živočichů je stále standardně využíváno histologických a mikroskopických metod. Tato práce ukazuje na možnosti využití řádově méně náročné, nedestruktivní mikroradiografie a mikrotomografie. ...
  • Hodnotenie úrovní záťaže pilotov 

   Autor: Regula Marek; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Srdcová frekvencia je parameter opisujúci aktivitu ludského srdca a jeho psychofyziologický stav založený na sympatovagálnej rovnováhe autonómnej nervo vej sústavy, čo by mohlo byt užitočné pre určovanie stresu u pilotov. ...
  • Analýza dat pro modelování biomechanických zákonitostí fyzické aktivity nemocných s ICHS 

   Autor: Malá Gabriela; Vedoucí práce: Rogalewicz Vladimír; Oponent práce: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-12)
   Úvod: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je ischemické srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí. Pro včasné odhalení ISCH se provádějí ergometrické testy. Právě neinvazivní diagnóza ICHS je opřena ...
  • Návrh a testování algoritmů pro vyhodnocení kontrastní citlivosti 

   Autor: Řehounek Ondřej; Vedoucí práce: Pospíšilová Marie; Oponent práce: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Vyšetření kontrastní citlivosti může přinést významné informace o zrakových schopnostech jedince, jež se při standartním vyšetření zrakové ostrosti neprojeví. Přináší informaci o schopnosti pozorovatele rozlišit dva body ...
  • Výzkum mechanických vlastností biopolymerů 

   Autor: Zelená Anna; Vedoucí práce: Lánský Zdeněk; Oponent práce: Hendrych Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Buněčné pohyby jsou závislé na přeskupování vzájemně propojených biopolymerních sítí. Pro porozumění buněčným pohybům, jako je například buněčné dělení, je třeba nejdříve popsat mechanické vlastnosti biopolymerů zapojujících ...