Recently added

Now showing items 1-20 of 212

  • Testování vlastností nanovrstev připravených hybridní laserovou depozicí 

   Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Mikšovský Jan; Opponent: Tolde Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tenké vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) mají obrovský potenciál pro pokrytí materiálů a zlepšení jejich vlastností. Studiem jejich vlastností a možného dalšího využití se zabývají výzkumné instituce i průmyslové podniky ...
  • Molekulárně genetické metody studia mikrobiomu na myším modelu obezity 

   Author: Štěpánová Adéla; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Skřivanová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Obezita a metabolické poruchy s ní související jsou charakterizovány specifickými změnami ve složení a funkci intestinálního mikrobiomu, který se aktivně podílí na mnoha hostitelských fyziologických procesech. Změněná ...
  • Aplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železa 

   Author: Hadravová Hana; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se zabývá optimalizací hypertermické léčby nádorových onemocnění pomocí superparamagnetických nanočástic. Superparamagnetické nanočástice ve formě koloidního roztoku umístěné v nádorové tkáni a vystavené střídavému ...
  • Molekulárně genetické metody studia vlivu infekce Leishmania major na mikrobiom trávicího traktu myší 

   Author: Zavoloková Barbora; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Javůrková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Leishmanióza je jednou z nejvíce opomíjených nemocí. Je způsobena parazitickým prvokem rodu Leishmania. Toto onemocnění je problém v 98 zemích po celém světě. Každý rok toto onemocnění způsobí asi 50000 úmrtí. Je známo, ...
  • Nová verze webového nástroje pro kódování diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

   Author: Reimer Michal; Supervisor: Schlenker Anna; Opponent: Daňková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Mezinárodní klasifikace nemocí je publikace založená na kodifikaci a klasifikaci lidských onemocnění, poruch, příznaků a nově i příčin a okolností vedoucích k onemocnění. Je publikována Světovou zdravotnickou organizací a ...
  • Porovnání fluorescenčních spekter zdravých a nádorových buněčných kultur 

   Author: Sio Ratanak; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Macháň Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Bioflurescence je emise světla v UV, VIS a blízké IČ ve které emitují biologické materiály (buňky) při excitaci vhodnou vlnovou délkou. Přítomnost a vzájemné vazby biofluoroforů v živých organismech ovlivňují jejich emisní ...
  • Experimentální analýza mechanických vlastností buněčné membrány 

   Author: Hornát Bohumil; Supervisor: Otáhal Martin; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Studium buněčného prostředí může odhalit možnosti využití nanočástic v biomedicíně. Stav buněčné membrány může být v korelaci s vitalitou buňky. Membrána, jako vnější obálka buňky, má polo-tekutý charakter s proteiny a ...
  • Charakterizace buněčné diferenciace metodami kvantifikace proteinů mezibuněčné hmoty typických pro chrupavku 

   Author: Patrná Marta; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Bobek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Jedním znejdynamičtějise rozvíjejícíchlékařských oborů je regenerativní medicína, jejíž hlavním cílem je podpora regenerace tkáně. Cílem této diplomové práce bylo zavedení aoptimalizace nové techniky Simple Western, kterou ...
  • Sledování RNA interference pomocí luminiscenčních nanočástic 

   Author: Neuhöferová Eva; Supervisor: Benson Veronika; Opponent: Uherková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Mikro-RNA (miRNA) jsou malé nekódující molekuly, které jsou důležité pro regulaci buněčných funkcí. Deregulace hladiny určitých miRNA může být faktor přispívající ke vzniku nádoru, proto je v dnešní době zvažována genová ...
  • Mapování spektrálních EEG parametrů pro lokalizaci ložiskových lézí mozku 

   Author: Kratochvíl Jan; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-06)
   Cílem této diplomovépráce je seznámení se se moderními spektrálnímimetodami kvantitativního EEG(qEEG). Vytvořenívjazyce MATLAB?algoritmuspro mapování lokální koherence tak, aby se dal využít pro aplikaci na reálných datech ...
  • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie core-shell diamantovvých nanočástic 

   Author: Adelt Milan; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Dvořák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce uvádí studii zabývající se heterogenitou doby života fluorescence center dusík-vakance ve fluorescenčních diamantových nanočásticích. Práce dále uvádí metodologii vytvořenou pro měření a vyhodnocení ...
  • Time-of-Flight analýza reakčních produktů pro laserem buzenou proton-borovou fúzní terapii nádorů 

   Author: Fedorová Viktória; Supervisor: Scuderi Valentina; Opponent: Margarone Daniele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce je zaměřená na diagnostiku svazku generovaného interakcí laserového svazku se speciálně vyvinutým terčem dopovaném bórem a vodíkem pomocí metody měření doby letu. Proton-bórová fúzní reakce, která během ...
  • Změny struktur přední komory oka po fakoemulzifikaci a laserem asistované operaci katarakty 

   Author: Pavlíčková Kateřina; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Operace katarakty je jedním z nejčastěji prováděných zákroků v oftalmologii a stále se vyvíjejí její techniky. Je zde řada faktorů ovlivňujících úspěšnost zákroku a jeho vliv na okolní tkáně. Cílem této diplomové práce je ...
  • Rentgenová mikroradiografie a mikroCT s pixelovými polovodičovými detektory jako nástroj pro studium měkkých tkání v biomedicíně 

   Author: Boušková Kateřina; Supervisor: Krejčí František; Opponent: Zikmund Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Radiografie je zobrazovací technika založená na absorpci paprsků rentgenového záření ve zkoumanémobjektu. Tato technika jedostupná už více než 100 leta je nejvhodnějšímnástrojem pro vizualizaci kostí. Metoda umožňující ...
  • Metody pro rentgenové zobrazování struktury prostaty pro brachyterapii pomocí polovodičových pixelových detektorů registrujících jednotlivé fotony 

   Author: Trojanová Eliška; Supervisor: Jakůbek Jan; Opponent: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Práce je řešena v kontextu vývojenových zobrazovacíchmetod při diagnostice rakoviny prostaty a její léčbě pomocí brachyterapiesnízkým dávkovým příkonem. Cílem práce je ověřit použitelnost metod rentgenové radiografie s ...
  • Metody genetického inženýrství pro genetickou a funkční analýzu genů modifikujících odpověď k parazitu Leishmania major 

   Author: Pokorná Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Koubková Gizela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Tato diplomová práce analyzuje metody genetického inženýrství využívaných pro genetickou a funkční analýzu genů, které modifikují odpověď kparazitu Leishmaniamajor. První část popisuje základní metody genetického mapování ...
  • Charakterizace velikosti polydisperzních nanočástic rozličných tvarů: Komparativní studie metod AFM a DLS 

   Author: Mineva Andrea; Supervisor: Petráková Vladimíra; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Běžné materiály získávají nové vlastnosti, ať již optické, fyzikální, chemické a jiné, jsou-li vyrobeny v nanorozměrech. Tato skutečnost je převážně spojena s faktem, že takto male částice mají velký poměr plochy ku objemu ...
  • Cytogenetické metody v genotoxikologii 

   Author: Koukalová Tereza; Supervisor: Černá Marie; Opponent: Langová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním genotoxickýchúčinků mutagenů N- nitroso-N-metylurey (MNU), aflatoxinu B1 (AFB1), 2-amino-3-metylimidazo[4,5-f]chino- linu (IQ), bleomycinu, a antimutagenníchúčinků lykopenu ...
  • Fotoluminiscence funkcionalizovaných nanočástic 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Remeš Zdeněk; Opponent: Holovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Motivací pro studium fluorescenčních nanokrystalických diamantů je jejich potenciál pro nejrůznější aplikace v biomedicíně a to především jako fluorescenční sondy a biosenzory. Cílem této práce je studium fotoluminiscence ...
  • Vliv povrchové úpravy mikroelektrodových polí na vývoj a aktivitu sítí nervových buněk 

   Author: Pěnka Petr; Supervisor: Petrák Václav; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Mikroelektrodovápole (MEA)jsou zařízení, která sepoužívajípro in vitro elektrofyziologickéstudie nervových buněk. TypickéexperimentysMEAgenerujívelkémnožství dat, ježje zapotřebí zpracovávat. Cílem práce je zaznamenat ...