• Systém pro monitorování a zobrazení elektrického vektoru srdečního on line - HW 

   Autor: Podžorský Milan; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-05)
   V této diplomové práci je úkolem zesílit povrchové biopotenciály ze sedmi elektrod podle Franka, pomocí zesilovačů s vysokým vstupním odporem tak, aby nezatěžovaly snímaný signál a s použitím izolačních zesilovačů zajistit ...
  • Rentgenové lasery pro biologické aplikace 

   Autor: Vyšín Luděk; Vedoucí práce: Juha Libor; Oponent práce: Mocek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   V teoretické části této práci jsem podal stručný přehled zdrojů rentgenového (rtg) a extrémního ultrafialového (XUV) záření. Důraz jsem kladl především na problematiku rychlého kapilárního výboje generujícího koherentní ...
  • Měření a zpracování termografických dat v lékařství 

   Autor: Březina Jaroslav; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato diplomová práce má za cíl vytvořit pilotní studii v analýze a interpretaci termografických parametrů u pacientů ze skupiny hereditárních neuropatií (Charcot-Marie-Tooth), u kterých vzhledem k častému postižení autonomních ...
  • Vybrané magnetické nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biomedicíně a lékařství. 

   Autor: Nováková Martina; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Bouda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanočástice a nanomateriály jsou v poslední době nejrychleji se rozvíjejícím polem vědy. Nanočástice mají unikátní rozměry, se kterými souvisí jejich fyzikální i chemické vlastnosti. Vhodná kombinace rozměru částic, ...
  • Vybrané nanočástice a nanostruktury pro aplikace v biologii, biomedicíně 

   Autor: Buřičová Pavla; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Weiserová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Nanotechnologie se ukazují neobyčejně efektní technologiemi, od kterých se očekává, že budou mít v současnosti i v budoucnu, obrovský dopad v lékařské oblasti. Využití nanočástic například vboji proti infekcím, zamezením ...
  • Využití termovize u pacientů s revmatoidní artritidou 

   Autor: Horáková Zuzana; Vedoucí práce: Brada Jiří; Oponent práce: Šedová Liliana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Diplomová práce se zabývá termovizním měřením pacientů, kteří trpí různými formami artritidy. Revmatoidní artritida je chronické systémové onemocn ění, které postihuje především klouby. Cílem práce je ověřit možnost využití ...
  • Identifikace osoby na základě otisku prstů 

   Autor: Hudák Viktor; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Janda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Předmětem této práce je identifikace osoby pomocí otisků prstu. Je zde popsán postupný vývoj této metody v historii. Poté je zaměřena pozornost na popis a realizaci dvou metod, které lze pro identifikaci pomocí otisku prstu ...
  • Vytváření objektů a dynamických 2D a 3D scén pro využití při rehabilitaci závrativých stavů 

   Autor: Buřil Jan; Vedoucí práce: Hána Karel; Oponent práce: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tatopráce se zabývá sestavenímsoftwaru pro řízenou 2D i 3D vizualizaci ovládanou pomocí jednoduché hardwarovénebo softwarovépomůcky. Klade si za cíl tento software na zakladě konzultací slékařem uvést do klinické prakce, ...
  • Laserové TiN a TiO2 vrstvy pro medicínu a senzoriku 

   Autor: Kukla Jan; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Oxid titaničitý se používá pro mnoho aplikací, jako pigment v barvách, textiliích, jako tenké antireflexní vrstvy na brýlích, pro úpravu odpadních vod a v jiných aplikacích. Jeho využití v lékařském sektoru je založeno na ...
  • Stanovení parametrů chemických senzorů a výběr pro multisenzor 

   Autor: Nápravník Jakub; Vedoucí práce: Myslík Vladimír; Oponent práce: Jirásek Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato práce se zabývá posuzováním chemických vodivostních senzorů na bázi tenkých vrstev připravených z organických i anorganických materiálů. Tyto senzory, které jsou používány pro detekci plynů a par, jsou zkoumány z ...
  • Studium volných objemů v iontově propustných membránách metodou pozitronové anihilace 

   Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Čížek Jakub; Oponent práce: Procházka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílem této práce je prostudovat změny distribuce velikostí volných objemův ionomeru Nafion? v závislosti na míře hydratace. K tomuto účelu je použita moderní nedestruktivní metoda pozitronové anihilační spektroskopie, která ...
  • Systém zajištění jakosti pro digitální radiodiagnostické přístroje 

   Autor: Ulman Ondřej; Vedoucí práce: Vondráček Vladimír; Oponent práce: Judas Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Cílemdiplomovépráce jevytvořenísouborutestů pro ZPS pro přímou digitální skiagrafii, včetně navržení jejich frekvence a tolerance sledovaných parametrů. Na základěseznámení se sproblematikou, legislativou, normami, ...
  • Aliasing a možnosti jeho potlačení u zobrazovacích systémů 

   Autor: Pršanec Peter; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Hlavným úkolom tejto práce bol teoretický popis aliasing efektu, popis podmienok potrebných ku správnej rekonštrukcii výstupného obrazu a popis metód a prostriedkov vedúcich k predchádzaniu a eliminácií tohto javu. ...
  • Vývoj neutronového stínění pro podzemní experiment PICASSO pomocí Monte-Carlo výpočtů 

   Autor: Biskup Bartoloměj; Vedoucí práce: Štekl Ivan; Oponent práce: Suk Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Diplomová práce se věnuje obecně problematice temné hmoty a především experimentálním metodám detekce neutralina jako jednoho z kandidátů temné hmoty. V práci jsou uvedeny nejdůležitější experimenty v dané oblasti a přehled ...
  • Softwarová korekce obrazů a obrazových sekvencí 

   Autor: Kaláb Vojtěch; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Odstrčilík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá korekcí obrazových vad objektivůdigitálních fotoaparátůakamer. Tyto vady jsou chromatická aberace, geometrického zkreslení (radiální zkreslení ?soudkovité a poduškovité), perspektivního zkreslení, ...
  • Paralelní zpracování signálů pomocí grafických adaptérů 

   Autor: Gavalec Michal; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití moderních grafických adaptérů pro obecné výpočty, zejména pro zpracování signálu. Nejdříve je stručně vysvětlena problematika obecných výpočtů na grafickém procesoru. Pak jsou uvedeny ...
  • Programové nástroje pro modelování neuronových obvodů 

   Autor: Řezáčová Vladimíra; Vedoucí práce: Maršálek Petr; Oponent práce: Zápotocký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V problematice se zajímáme především o způsob, jakým octomilka používá senzorické vstupy z křídel a z halter k rychlému manévrování během letu. Jako prostředek bylo využito matematických modelů zpětnovazebného neuronového ...
  • Využití termovize pro studium teplotního pole periferií lidského těla 

   Autor: Vondruška Tomáš; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Čakrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Termografie -metoda, která nebyla vminulosti příliš využívána. Zpočátku byla tato metoda měření nepřesná a technika využívající tuto metodu byla velice nákladná. Vposlední době se však rozšířila od armádního využití pomnoho ...
  • Kamerový systém pro analýzu pohybu 

   Autor: Rozinek Ondřej; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Schwarz Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce je vytvořit aplikaci v softwarovém prostředí MATLAB pro analýzu pohybu s využitím dvou kamer. Dvě synchronizované videosekvence jsou získány z dvou kamer s full HD rozlišením, kde jsou označeny anatomicky ...
  • Studium metody Rtg zobrazování tkání s akustickou modulací 

   Autor: Sebroňová Eva; Vedoucí práce: Rose-Petruck Christoph; Oponent práce: Kálal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Mnoho nemocí způsobuje změny v mechanických vlasnostech tkání. Tyto změny jsou způsobeny vyloučením tekutin z vaskulárního systému do extracelulárního a/nebo intracelulárního prostoru, nebo ztrátou lymfatického systému v ...