Now showing items 1-20 of 52

  • 3D mapování elektrické aktivity mozku 

   Author: Václava Piorecká; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Elektroecefalografie (EEG) je metodou funkcního vyšetrení elektrické aktivity mozku. Jedním z odvetví analýzy EEG je farmako-EEG. Farmako-EEG studuje elektrickou aktivitu mozku po podání léciv. Úcinek léciv je nejprve ...
  • Analysis of Neural Activity in the Human Basal Ganglia: From Micro to Macro 

   Author: Ondřej Klempíř; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-27)
   Hluboká mozková stimulace (DBS) lidsk ˝ch bazálních ganglií je mezinárodne uznávanou lécebnou metodou pro vybrané pacienty s poruchami pohybu. Anal˝za aktivity mozku související s oblastí bazálních gangliích je nutná na ...
  • Analýza dat simultánního nahrávání EEG a fMRI 

   Author: Marek Piorecký; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Vaculín Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Mozek je velmi složitý orgán, který ovlivnuje funkce celého lidského organismu. Narušením integrity neuronové aktivity dochází k patologickým projevum. Jedním z techto patologických projevu ve spánku je námesícnost ...
  • Analýza očních pohybů při excentrické rotaci člověka 

   Author: Petr Volf; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   Tato práce se zabývá metodami vyšetření vestibulárního systému za využití očních pohybů v důsledku vestibulookulárního reflexu. V rámci výzkumu excentricity pohybu hlavy při pulzním rotačním testu bylo navrženo zařízení ...
  • Bezpečnost přepravy poštovních zásilek 

   Author: Petr Šlechta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Liška Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
   Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky ...
  • Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms 

   Author: Jakub Zajíc; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Přibyl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-13)
   Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných ...
  • Diagnostické přístroje v kardiologii 

   Author: Vojtěch Kamenský; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-28)
   Při hodnocení zdravotnických technologií je důležité hodnotit náklady a efekty v dlouhodobém horizontu tak, abychom zachytili celý vliv diagnostických nebo terapeutických intervencí na výstupy péče. Práce se zaměřuje na ...
  • Dynamická kultivace kmenových buněk na titanových matricích 

   Author: Jana Štěpanovská; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-26)
   Mnoho traumatických i netraumatických poškození kostí vyžaduje léčbu pomocí kostních náhrad nebo štěpů, dle rozsahu defektu a ztráty objemu kosti. Nejčastěji používaným materiálem pro kostní implantáty jsou slitiny titanu, ...
  • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

   Author: Sedova Ksenia; Supervisor: Tyšler Milan; Opponent: Nováková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an
  • Faktory ovlivňující vznik a průběh epidemií a pandemií v současném světe 

   Author: Barbora Drnková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Epidemie a pandemie hrají významnou úlohu v dějinách lidstva, neboť nejedenkrát měly na svědomí více životů než například světový válečný konflikt, a podstatně ovlivnily život všech lidí v postižených oblastech a leckdy i ...
  • Hodnocení efektu terapie s využitím vyvíjeného interaktivního systému pro trénink stability 

   Author: Markéta Janatová; Supervisor: Jeřábek Jaroslav; Opponent: Jerhot Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
   Pro optimální efektivitu rehabilitace motorického deficitu u neurologických pacientů je zapotřebí pravidelný motorický trénink. Bez přímého dohledu terapeuta však mohou pacienti provádět trénink nesprávně, což může vést k ...
  • Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací 

   Author: Jana Hudzietzová; Supervisor: Sabol Jozef; Opponent: Zölzer Friedo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá hodnocením radiační zátěže rukou personálu nukleární medicíny při manipulacích s vybranými radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací.Pro stanovení ozáření kůže ruky byly použity termoluminiscenční ...
  • Informační válka na Ukrajině 2013-2020 

   Author: Jan Měřička; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Ukrajina se stala na přelomu let 2013 a 2014 místem konfliktu v Evropě s dopadem na světové mezinárodní vztahy i místní obyvatelstvo. Tato disertační práce shrnuje závěry výzkumu, který se soustředil na dopad informační ...
  • Interactions of nitrogen-vacancy centers with charged surfaces of functionalized nanodiamond particles for the detection of cellular processes 

   Author: Petráková Vladimíra; Supervisor: Nesládek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou 

   Author: Iveta Klementová; Supervisor: Kročová Šárka; Opponent: Rážová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Předložená disertační práce se zabývá krizovými procesy při zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou. Cílem této práce je popsat rizika, která vedou k přerušení dodávky pitné vody, analyzovat silné a slabé stránky ...
  • Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách 

   Author: Josef Bernátek; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Krulík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-24)
   Disertační práce pojednává o problematice kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury České republiky, identifikuje nedostatky v jejím zabezpečení a stanovuje legislativní, administrativní a technická ...
  • Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging 

   Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
  • Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signálů 

   Author: Slávka Neťuková; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   S rostoucím věkem u seniorů dochází častěji k pádům. Běžně používanou metodou určování rizika pádu je test Timed Up & Go (TUG), u kterého je hodnocen čas, za který subjekt vstane ze židle, ujde rovně 3 metry, otočí se, jde ...
  • Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky 

   Author: Gleb Donin; Supervisor: Kneppo Peter; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce je věnována problematice hodnocení efektivity uskutečněných nákupů zdravotnických přístrojů v ČR. Cílem práce bylo prozkoumat a navrhnout zásadní přístupy a metodologickou základnou pro účely hodnocení efektivity ...
  • Měření a analýza motorických evokovaných potenciálů u dystonických syndromů 

   Author: Václav Čejka; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Havránková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Hluboká mozková stimulace (DBS) vnitřního pallida se u farmakorezistentních dystonických syndromů stala rutinní léčebnou metodou. Cílem disertační práce je přispět k identifikaci elektrofyziologických biomarkerů, které ...