Now showing items 21-40 of 54

  • Analysis of Neural Activity in the Human Basal Ganglia: From Micro to Macro 

   Author: Ondřej Klempíř; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-27)
   Hluboká mozková stimulace (DBS) lidsk ˝ch bazálních ganglií je mezinárodne uznávanou lécebnou metodou pro vybrané pacienty s poruchami pohybu. Anal˝za aktivity mozku související s oblastí bazálních gangliích je nutná na ...
  • PARAMETRY OKA A JEJICH VLIV NA ZRAKOVOU OSTROST PO OPERACI KATARAKTY 

   Author: Markéta Žáková; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Kolářová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-27)
   According to the World Health Organization (WHO), cataract is the leading cause of blindness and visual impairment throughout the world [1]. Cataract surgery continues to be chief among the most common and effective vision- ...
  • Dynamická kultivace kmenových buněk na titanových matricích 

   Author: Jana Štěpanovská; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-26)
   Mnoho traumatických i netraumatických poškození kostí vyžaduje léčbu pomocí kostních náhrad nebo štěpů, dle rozsahu defektu a ztráty objemu kosti. Nejčastěji používaným materiálem pro kostní implantáty jsou slitiny titanu, ...
  • Analýza dat simultánního nahrávání EEG a fMRI 

   Author: Marek Piorecký; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Vaculín Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-10)
   Mozek je velmi složitý orgán, který ovlivnuje funkce celého lidského organismu. Narušením integrity neuronové aktivity dochází k patologickým projevum. Jedním z techto patologických projevu ve spánku je námesícnost ...
  • Analýza očních pohybů při excentrické rotaci člověka 

   Author: Petr Volf; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   Tato práce se zabývá metodami vyšetření vestibulárního systému za využití očních pohybů v důsledku vestibulookulárního reflexu. V rámci výzkumu excentricity pohybu hlavy při pulzním rotačním testu bylo navrženo zařízení ...
  • Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signálů 

   Author: Slávka Neťuková; Supervisor: Szabó Zoltán; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-19)
   S rostoucím věkem u seniorů dochází častěji k pádům. Běžně používanou metodou určování rizika pádu je test Timed Up & Go (TUG), u kterého je hodnocen čas, za který subjekt vstane ze židle, ujde rovně 3 metry, otočí se, jde ...
  • Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms 

   Author: Jakub Zajíc; Supervisor: Pospíšilová Marie; Opponent: Přibyl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-13)
   Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných ...
  • Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci 

   Author: Martin Müller; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Duška František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Elektrická impedanční tomografie (EIT) je neinvazivní zobrazovací technika, která nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením a umožňuje monitoraci plicní ventilace v reálném čase. Cílem studie na zvířecím modelu je zjistit, ...
  • Laboratory water-window microscope based on z-pinching capillary discharge source for biological imaging 

   Author: Tomáš Parkman; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-25)
   Měkká rentgenová mikroskopie ve spektrální oblasti tzv. vodního okna (2,28–4,36 nm) je rozvíjející se zobrazovací metoda pro zkoumání biologických objektů. Díky svému prostorovému rozlišení v řádu desítek nanometrů jde o ...
  • Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století 

   Author: Václav Adámek; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
   Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v období prezidentství George ...
  • Bezpečnost přepravy poštovních zásilek 

   Author: Petr Šlechta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Liška Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-17)
   Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky ...
  • Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace 

   Author: Ondřej Gajdoš; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Šubrt Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-31)
   V současné době je snaha o neustálé zvyšování kvality poskytované péče, při kterém by současně mělo docházet k efektivnímu využívání finančních zdrojů. Jednou z typických oblastí je péče o ventilované pacienty umělou plicní ...
  • Specifikace evakuace osob z anesteziologicko-resuscitačních oddělení 

   Author: Pavel Böhm; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Pokorný Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Disertační práce se zabývá důležitým tématem evakuací anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Problematika hrozby mimořádné události zdravotnického zařízení s lůžkovou kapacitou, při níž je nutná evakuace, je významným ...
  • Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku 

   Author: Aleš Rára; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Kriticky nemocní pacienti mají často poruchu distribuce a objemu tělesných tekutin, jedním z projevů je tvorba pleurálního výpotku (pleural effusion, PLE). Podle observačních studií se u 50% až 60% pacientů na umělé plicní ...
  • Perkutánní elektrická stimulace bráničního nervu u pacientů na umělé plicní ventilaci 

   Author: Michal Soták; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Jedním z hlavních problémů kriticky nemocných pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci je rychle progredující atrofie bránice vedoucí k její dysfunkci. Předpokládá se, že v tomto procesu hraje hlavní roli jednotka ...
  • Informační válka na Ukrajině 2013-2020 

   Author: Jan Měřička; Supervisor: Eichler Jan; Opponent: Gavlas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-06)
   Ukrajina se stala na přelomu let 2013 a 2014 místem konfliktu v Evropě s dopadem na světové mezinárodní vztahy i místní obyvatelstvo. Tato disertační práce shrnuje závěry výzkumu, který se soustředil na dopad informační ...
  • Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na oxygenaci a srdeční výdej 

   Author: Jan Matějka; Supervisor: Rožánek Martin; Opponent: Kuriščák Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) patří mezi nekonvenční režimy umělé plicní ventilace s protektivním potenciálem, která je využívána pro ventilaci pacientů trpících syndromem dechové tísně dospělých (ARDS). V ...
  • Možnosti modelace rozptylu a šíření těžkého plynu v rámci chemických havárií 

   Author: Martin Staněk; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Ristvej Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-10)
   Disertační práce je zaměřena na tématiku softwarových modelací úniku, šíření a disperze nebezpečných chemických látek a směsí ve formě těžkých plynů v atmosféře. Jejím předmětem je vymezení problematiky chemické bezpečnosti ...
  • Diagnostické přístroje v kardiologii 

   Author: Vojtěch Kamenský; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-28)
   Při hodnocení zdravotnických technologií je důležité hodnotit náklady a efekty v dlouhodobém horizontu tak, abychom zachytili celý vliv diagnostických nebo terapeutických intervencí na výstupy péče. Práce se zaměřuje na ...
  • Výběr vhodných metod odhadu energetického výdeje za pomoci bezdrátových senzorových sítí 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Průcha Jaroslav; Opponent: Cmíral Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-19)
   Práce se zabývá odhadem energetického výdeje pomocí nositelné elektroniky. Nejprve je nastíněn současný stav problematiky, jsou popsány referenční metody měření energetického výdeje a metody odhadu energetického výdeje ...