Now showing items 1-20 of 75

  • Využití regulace výkonu nových jaderných elektráren ke stabilizaci české elektrické sítě 

   Author: Lukáš Novák; Supervisor: Rečka Lukáš; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na modelování vlivu flexibilního provozu jaderných elektráren na podobu české energetiky a technicko-ekonomické charakteristiky jaderných elektráren. Rešeršní část práce je zaměřena na dvě ...
  • Problematika zabezpečení malých modulárních reaktorů 

   Author: Jana Vithová; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Horáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce poskytuje ucelený přehled malých modulárních reaktorů (SMR) a zabývá se několika konkrétními typy. Zaměřuje se nejen na technické parametry, ale i na bezpečnostní aspekty, které jsou pro SMR typické. Zkoumá ...
  • Studium reakcí neutronů důležitých pro pokročilé jaderné systémy 

   Author: Jiří Jarošík; Supervisor: Wagner Vladimír; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na možnosti experimentálního studia účinných průřezů reakcí rychlých neutronů s vybranými materiály pomocí aktivační metody. V textu jsou stručně nastíněny potřeby jaderných dat pro účely návrhu ...
  • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce p(22) + Be na neutronovém zdroji NG-2 

   Author: Kateřina Orságová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky je v provozu cyklotronem řízený generátor rychlých neutronů NG-2. Předkládaná diplomová práce podrobně charakterizuje a úspěšně završuje výzkumný projekt zaměřený na ...
  • Využití citlivostní analýzy v kódu SCALE pro optimalizaci návrhu experimentů 

   Author: Dominik Celárek; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Lüley Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-02)
   Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací experimentu s proutky ATF ve školním reaktoru VR-1. Na základě analýzy citlivostí a nejistot byla provedena podobnostní analýza s různými druhy mříží palivových souborů tlakovodního ...
  • Prostorové vlivy při měření reaktivity v podkritických stavech výzkumných reaktorů 

   Author: Petr Kladiva; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Bárta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Bylo prokázáno, že měření reaktivity v podkritických stavech je ovlivněno prostorově-energetickými jevy, které mají velký vliv při určování hodnoty reaktivity. To je důvodem, proč se tato diplomová práce zaměřuje na zkoumání ...
  • Vysokohustotní palivo pro jaderné reaktory 

   Author: Martin Přibyl; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá vysokohustotními palivy a možnostmi jejich výroby. Dále obsahuje přehled vlastností vysokohustotních paliv a jejich srovnání s vlastnostmi paliv současně používaných pro lehkovodní reaktory. ...
  • Studium mechanického chování pokrytí pokročilého jaderného paliva a jeho bezpečnostní hodnocení 

   Author: Tereza Kinkorová; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Veselý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Dobrá znalost a modelování mechanického chování jaderného paliva je jedním ze základů termomechanické analýzy při provozu i v havarijních stavech, a proto je i při vývoji a počátku používání ATF paliv nutné mít představu ...
  • Modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Tadeáš Sucharda; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Košťál Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá počítačovým modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1. Je popsána problematika normalizace výsledků Monte Carlo transportní kódů a provedena rešerše různých způsobů výkonové ...
  • Analýzy změn parametrů vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování v meziskladu pomocí kódu FRAPCON 

   Author: Jindřich Prášil; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá výpočty vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování modulem DATING. Podrobně zhodnocen byl výpočet \mbox{creepové} deformace a výpočty teplot tímto modulem. Dále byly rozebrány možnosti ...
  • Implementace metod stanovení obohacení uranových vzorků 

   Author: Branislav Belko; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Alexa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V práci sú najprv teoreticky popísané metódy stanovenia obohatenia uránu, konkrétne ide o metódu gama spektrometrie a o metódu využívajúcu DD generátor neutrónov a detekciu oneskorených neutrónov. Následne sú opísané ...
  • Využití efektivního součinitele tepelné vodivosti vyhořelého palivového souboru pro výpočet teplotního pole v obalovém souboru 

   Author: Štefan Račák; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Vlček Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením výpočtov teplotných polí vo vyhorených palivových súboroch a obalových súboroch počas suchého skladovania. K výpočtom bol použitý CFD výpočtový kód ANSYS Fluent. V práci je uvažované ...
  • Příprava makroskopických účinných průřezů pro reaktory s vysokým únikem neutronů 

   Author: Ondřej Petrášek; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Pro aktivní zóny reaktorů menších rozměrů je celozónový výpočet nodálními kódy zatížen větší nejistotou kvůli vyššímu podílu neutronů, které uniknou z aktivní zóny. Na přesnost výpočtů má vliv difúzní koeficient, resp. ...
  • Využití explicitního vyhořívání aktinoidů pro celozónové výpočty 

   Author: Miroslav Vejvoda; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Suk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Celozónové výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik jsou obvykle prováděny pomocí makrokódů, které musí poskytovat výsledky s dostatečnou přesností a navíc ve velice krátkém výpočetním čase. Kvůli tomu je v makrokódech ...
  • Návrh a předběžné bezpečnostní hodnocení deskového paliva MTR-VR pro Školní reaktor VR-1 

   Author: Jan Čada; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Na školním reaktoru VR-1 je již přes třicet let používáno jaderné palivo třídy IRT-M. Cílem diplomové práce je posoudit, zda současně používané trubkové palivo IRT-4M ruské firmy TVEL je možné nahradit deskovým palivem ...
  • Moderní metody rekonstrukce výkonu jaderných reaktorů typu VVER 

   Author: Robin Krempaský; Supervisor: Kvasnička Michal; Opponent: Kropík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Předkládaná práce se věnuje rekonstrukci výkonu aktivní zóny jaderných reaktorů VVER – metodě pro on-line stanovování rozložení výkonu aktivní zóny jaderného reaktoru s využitím dat ze simulátoru aktivní zóny a vnitroreaktorové ...
  • Spektrometrie neutronového pole urychlovačem-řízeného zdroje NG-2 s p(20)+Be reakcí 

   Author: Ján Kozic; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Káčer Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V diplomovej práci je analyzované energetické spektrum nového neutrónového poľa na báze reakcie p(20) + Be. Neutrónové pole vzniká bombardovaním urýchlených protónov izochrónnym cyklotrónom U-120M na energiu 20 MeV energeticky ...
  • Ověření deterministického provozního kódu REBUS pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15 

   Author: Jan Pinta; Supervisor: Šoltés Jaroslav; Opponent: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Hlavním smyslem této diplomové práce je ověřit použití deterministického provozního kódu REBUS-PC pro plánování vsázek na reaktoru LVR-15. V první fázi jsou nejprve popsány metody přípravy jaderných dat v uvažovaných kódech ...
  • Charakterizace únikového spektra neutronů z cyklotronu na produkci radiofarmak 

   Author: Marek Zmeškal; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Radionuklidy používané pro pozitronovou emisní tomografii jsou často vyráběny pomocí kompaktních urychlovačů jako je například IBA Cyclone 18/9. Při jejich výrobě vzniká sekundární pole neutronu, které je třeba pro výpočet ...
  • Neutronová aktivační analýza environmentálních vzorků na školním reaktoru VR-1 

   Author: Alena Krechlerová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Šturma Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá nedestruktivní neutronovou aktivační analýzou (NAA) náplavových pud a mechu pocházejících z několika lokalit v České republice, a to za účelem stanovení obsahu polutantu. Vzorky byly sesbírány na ...