Now showing items 21-40 of 67

  • Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 

   Author: Filip Brijar; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce zkoumá možnosti změny komunikace na školním rektoru VR-1. Je zde popsána stávající komunikace mezi kanály PMV, NVO a ŘP. Následuje detailní popis nové navrhované komunikace. Popisovány jsou jak změny struktury zprávy, ...
  • Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Klupák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné ...
  • Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor 

   Author: Vobr Filip; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a ...
  • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

   Author: Vlček Daniel; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...
  • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

   Author: Šikl Matěj; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...
  • Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů 

   Author: Šísl Václav; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti ...
  • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2 

   Author: Káčer Roman; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom ...
  • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

   Author: Zich Otakar; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
  • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

   Author: Cuhra Martin; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
  • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

   Author: Suk Pavel; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
  • Využití paliva na bázi TRISO částic v lehkovodních reaktorech 

   Author: Matoušek Jiří; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití paliva s TRISO částicemi v lehkovodních reaktorech. V rámci práce je popsáno palivo FCM, pro které byl vytvořen model palivového souboru ve výpočetních kódech Serpent a HELIOS. ...
  • Výpočetní nejistoty v určení inventáře vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Czakoj Tomáš; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Ve výpočetním kódu TRITON a ORIGEN-ARP byl vytvořen model výpočtu paliva Gd-2M+, pro který byl proveden odhad chyby výpočtu. Na základě tohoto modelu byl stanoven vliv provozních a výrobních nejistot na množství jednotlivých ...
  • Analýza solných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 

   Author: Šámalová Ludmila; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Hron Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací solných jaderných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 2. Kontinuální přepracování paliva bylo použito při analýze několika variant palivového cyklu solného reaktoru. Propojení ...
  • Výpočty podkritičnosti při dosahování kritického stavu vytahováním HRK pro různé typy palivových vsázek reaktoru VVER-440 

   Author: Landa Radek; Supervisor: Bajgl Josef; Opponent: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Při spouštění reaktoru na elektrárně Dukovany jsou signály ionizačních komor (IK) ovlivňovány vyhořelými kazetami umístěnými na okraji AZ. Kazety vytvářejí externí zdroj neutronů, který ovlivňuje rozložení hustoty toku ...
  • Analýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVER 

   Author: Jantač František; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Hejzlar Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Práce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a ...
  • Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí v poli neutronového zdroje NG-2 

   Author: Thomas Dominik; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce se zabývá měřením mikroskopických účinných průřezů prahových (n,xn) reakci s neutrony v energetickém rozsahu 18-33 MeV. Studovány byly reakce na 169Tm a 197Au v kvasimonoenergetickém poli urychlovačem ...
  • Využití metody Feynman-alfa k určení kinetických a dynamických parametrů školního reaktoru VR-1 

   Author: Vacek Michal; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce je rozebrat problematiku využití metody Feynman-alfa na školním reaktoru VR-1. Nejprve je metoda Feynman-alfa odvozena, následně je popsán vliv parametrů a rozbor neurčitostí při experimentech. V závěrečné ...
  • Dvoufázové proudění v ohřívaném kanále a jeho numerický výpočet 

   Author: Povolný Antonín; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh výpočtového programu pro stanovení tepelného výkonu reaktoru výpočtem z bilance na primární a sekundární straně 

   Author: Vespalec Radek; Supervisor: Šejda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza chování kontejnmentu JE s reaktorem VVER-1000 při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Kecek Adam; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)