Now showing items 1-20 of 83

  • Aktivační a prahové reakce v poli urychlovačem řízeného zdroje rychlých neutonů s p + Be reakcí 

   Author: Kateřina Orságová; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Na Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky jsou provozovány urychlovačem řízené zdroje rychlých neutronů. V bakalářské práci byly technikou aktivačních fólií zkoumány parametry nového neutronového pole, produkovaného ...
  • Analýza citlivostí a nejistot koeficientu násobení palivových mříží tlakovodních reaktorů pomocí nástrojů SCALE 

   Author: Dominik Celárek; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalárská práce se zabývá analýzou citlivostí a nejistot koeficientu násobení vybraných palivových souboru A40, P44G6 a P47E18 tlakovodních reaktoru VVER-1000 pomocí výpocetních kódu z balíku SCALE. Mezi nejduležitejší ...
  • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

   Author: Ondřej Lachout; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
  • Analýza událostí na jaderných elektrárnách 

   Author: Kubále Tomáš; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Zlámal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce popisuje přístup k jaderné bezpečnosti a uvádí vybrané metody používané k hodnocení událostí na jaderných elektrárnách. První část práce se zaměřuje na principy zajištění jaderné bezpečnosti, definici ...
  • Analýza úniku malá LOCA nebo velká LOCA 

   Author: Marková Tereza; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

   Author: Jakub Mátl; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
  • Chlazení obalového souboru CASTOR 440/84M 

   Author: Škorňa Michal; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu ...
  • Chování jaderného paliva v průběhu vyhořívání v reaktoru 

   Author: Čech Miroslav; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Chování paliva při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu 

   Author: Vrbka Pavel; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Práce se zabývá změnou vlastností palivového pokrytí při oxidaci na vzduchu za vysokých teplot. První kapitola stručně pojednává o vlastnostech zirkoniových slitin a jejich oxidaci. Druhá kapitola je věnována havarijní ...
  • Chování palivového pokrytí s ochrannou kombinovanou vrstvou v podmínkách havárie se ztrátou chladiva 

   Author: Michaela Svatošová; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Valach Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Při havárii LOCA je palivové pokrytí vystavené vysokým teplotám a vnitřnímu přetlaku, což může vést k nafukování proutku a jeho následnému přetržení nebo blokování průtoku chladiva z havarijních systémů. Obzvláště havárie ...
  • Citlivostní analýza reaktoru LVR-15 v závislosti na vstupní teplotě do reaktoru 

   Author: Kamila Oppelová; Supervisor: Ruščák Marek; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato baklárská práce se zabývá citlivostní analýzou reaktoru LVR-15 pro kampan K221, která probíhala v srpnu roku 2020. Citlivostní analýzou je myšlený proces, kdy se zvolí jeden nebo více vstupních promenných parametru a ...
  • Česká energetika a její modelování 

   Author: Šandera Jakub; Supervisor: Tichý Miloš; Opponent: Mikisek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá se zabývá energetickým modelování na území České republiky. Zpočátku je v práci popsáno energetické plánování a rozdělení energetických modelů. Dále jsou popsány vlastnosti několika energetických ...
  • Deformace palivových proutků 

   Author: Michal Ešše; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Klouzal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
  • Dynamická kalibrace regulační tyče jaderného reaktoru 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Kolros Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální chování pokročilých typů jaderného paliva 

   Author: Jakub Vrzal; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Valach Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je experimentálně popsat chování paliva se zvýšenou odolností, které zastupuje slitina FeCrAl B136Y3, při vysokoteplotní oxidaci simulující podmínky, kterým je vystaveno palivové pokrytí během ...
  • Gama spektrometrie vzorků ozářených pomocí neutronového zdroje 252-Cf 

   Author: Nella Hynková; Supervisor: Schulc Martin; Opponent: Bílý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií spektrometrie gama záření, polovodičovým HPGe detektorem a popsáním neutronových zdrojů, kde je blíže specifikován použitý neutronový zdroj 252Cf. V praktické části bylo provedeno ...
  • Hodnocení a optimalizace činností z hlediska radiační ochrany při přípravě experimentů na školním reaktoru VR-1 

   Author: Morochovič Tomáš; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Vrba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se zabývá hodnocením a optimalizací radiační ochrany. V rešeršní části jsou představeny nástroje pro modelování radiačních polí a odhadování efektivní dávky obdržené pracovníky během experimentů. Praktickou částí je ...
  • Hodnocení paliv lehkovodních malých modulárních reaktorů 

   Author: Martin Maxian; Supervisor: Vlček Daniel; Opponent: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Předmětem zájmu této bakalářské práce jsou malé modulární reaktory a jejich možná implementace do českého jaderného průmyslu. K výstavbě prvního modulárního reaktoru v České republice bylo společností ČEZ vybráno šest ...
  • Hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních 

   Author: Osičková Karolína; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Klímek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních. Nejprve jsou stručně uvedeny principy radiační ochrany a veličiny, které charakterizují míru ozáření a jeho vliv na ...
  • Jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie pro výzkum vesmíru 

   Author: Josef Sabol; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tématem bakalářské práce jsou jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie, které jsou a mohou být využity jako zdroj elektrické energie do vesmírných družic. Zaměřuje se na jejich konstrukci, princip fungování a jejich ...