Now showing items 50-69 of 131

  • Matematický model vnitřního ucha 

   Author: Chevko Alexei; Supervisor: Jungwirth Pavel; Opponent: Mistrík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Materiály pro konstrukci reaktoru MSO při použití solní taveniny RAO-koncentrátů 

   Author: Suleymanov Eduard; Supervisor: Škoda Libor; Opponent: Siegl Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o technologii MSO a o problematice volby materiálu pro konstrukci reaktoru MSO s taveninou boritanové soli. Z důvodu vysokoteplotní koroze v solní tavenině stěny reaktoru silně korodují, což ...
  • Materiály pro stínění záření gama při metodě BNZT 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bórová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby mozkových nádorů, zejména typu Glioblastoma Multiforme. Biologické účinky různých používaných bórových sloučenin jsou obvykle testovány na malých zvířatech. ...
  • Metody a aplikace konformní gravitace 

   Author: Filipov Lukáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jakubský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...
  • Metody matematického modelování ve finančních trzích 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova ...
  • Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou ...
  • Měření charakteristik křemíkových detektorů částic 

   Author: Horák David; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS 

   Author: Žitka Vladimír; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Hlavním tématem této práce je analýza dat z proton-protonových srážek měřených detektorem ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Cílem této analýzy je testování a ověřování platnosti Standardního modelu částicové fyziky pomocí ...
  • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

   Author: Škerlik Matej; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...
  • Měření rychlosti toku plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí pole Machových sond 

   Author: Duban Richard; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Poloidálna asymetria rýchlostí toku okrajovej plazmy je jedna z aktuálnych tém fyziky vysoko- teplotnej plazmy. Tento experiment na GOLEMe umožňuje premerať rozloženie rýchlostí toku okrajovej plazmy pozdĺž magnetických ...
  • Měření spekter nabitých částic na LHC při těžišťové energii 13TeV 

   Author: Nechanský Filip; Supervisor: Kepka Oldřich; Opponent: Bielčík Jaroslav
   Měření spekter nabitých částic je provedeno při těžišťové energii 13 TeV na experimentu ATLAS. Je to inkluzivní měření zaměřené na rychlé porovnání částicové aktivity mezi daty a teoretickými modely. Data jsou získána s ...
  • Měření toku protonů z cyklotronu U-120M pomocí aktivačních fólií 

   Author: Raskina Valentina; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-26)
   Experiment ALICE v CERN plánuje inovovat svůj vnitřní dráhový detektor. S tímto projektem je spojena celá řada testovacích studií, kdy se sleduje radiační odolnost různých částí nového detektoru (např. FPGA, kabely, ...). ...
  • Měření základních parametrů okrajového plazmatu pomocí kombinované ball-pen a Langmuirovy sondy na tokamaku GOLEM 

   Author: Mácha Petr; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Jiráková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá měřením základních parametrů okrajového plazmatu a kalibrací ball-pen sondy na tokamaku GOLEM. V první části je čtenáři poskytnut teoretický úvod do teorie plazmatu a fyziky tokamaků, se zaměřením na ...
  • Modely atmosférických spršek kosmických paprsků s velmi vysokou energií 

   Author: Rakovská Elena; Supervisor: Chudoba Jiří; Opponent: Trávníček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modely kvazikrystalu se soběpodobností 

   Author: Mazáč Jan; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Háková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Uznávaným matematickým modelem pro kvazikrystaly jsou tzv. cut-and-project (C\&P) množiny. C\&P schéma $({\mathcal L},\pi_1,\pi_2)$ je dáno mříží ${\mathcal L}$ v $\R^s$ a projekcemi $\pi_1$, $\pi_2$ na dva vhodně orientované ...
  • Modifikace supersonické trysky pro urychlování v brázdovém poli laseru s kontrolovaným vstřikováním elektronů 

   Author: Eremenko Ekaterina; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Hübner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   V práci je provedeno měření hustoty plynu nad supersonickou tryskou pomocí Mach-Zehnderova interferometru. Tryska je využívána pro experimenty laserového urychlovače částic v plazmatu na ELI-Beamlines. Bylo demonstrováno ...
  • Návrh neutronového ozařovače 

   Author: Hlaváč Martin; Supervisor: Vorobel Vít; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech 

   Author: Fialová Marie; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Krejčiřík David
   V této práci se zaměřujeme na problematiku tzv. Dirichletovského laplaciánu na omezené oblasti v rovině. Konkrétně se věnujeme kvalitativním vlastnostem množin (známých jako nodální čáry), které jsou vlastní funkcí zobrazeny ...
  • Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty 

   Author: Křivková Anna; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   První část této bakalářské práce je věnována vzniku prvků od nukleogeneze velkého třesku přes termojadernou fúzi ve hvězdách až k výbuchu supernovy. Dále jsou vysvětleny základní principy formování prvních minerálů v okolí ...
  • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

   Author: Kurimaiová Tereza; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kennedy James
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...