Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 117

  • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

   Autor: Škerlik Matej; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...
  • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

   Autor: Kurimaiová Tereza; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Kennedy James
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...
  • Detekce rychlých iontů z laserového plazmatu 

   Autor: Istokskaia Valeriia; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Laserem urychlené iontové svazky mohou být potenciálně využity v multidisciplinárních oblastech, např. v jaderné fyzice, vědě o materiálech nebo při protonové terapii. Pro tyto účely musí být svazky dobře charakterizovány. ...
  • Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC 

   Autor: Agafonova Veronika; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších sond ...
  • Křemíkové pixelové detektory pro radiační zobrazování 

   Autor: Kuklová Mahulena; Vedoucí práce: Havránek Miroslav; Oponent práce: Voleš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Polovodičové pixelové detektory jsou spolehlivými nástroji, které jsou v radiačním zobrazování schopné poskytnout dvoudimenzionální informaci o poloze dopadající částice. V praxi je pro výrobu polovodičových detektorů ...
  • Aplikace invariantů Lieových algeber pro charakterizování kontrakcí 

   Autor: Lokvenc Pavel; Vedoucí práce: Novotný Petr; Oponent práce: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Práce obsahuje stručný úvod do teorie Lieových algeber. Je zde definice známých invariantů, jejichž hodnoty jsou vypočteny pro všechny neizomorfní Lieovy algebry do dimenze čtyři. Spojitá kontrakce je řádně definována a ...
  • Vysokoteplotní vakuové zařízení 

   Autor: Cihlář Michal; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem jevů, které doprovázejí dosahovaní vysokých teplot ve vakuu a návrhem jednoduché vakuové pece. Nejprve jsou popsány různé způsoby předávání tepla a jejich závislost na tlaku. Následně ...
  • Aplikace těžkých ramen, škálování a stabilních zákonů ve finančních trzích 

   Autor: Tabachová Zlata; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Franz-Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
   Finanční trhy jsou specifickým příkladem komplexních dynamických systémů. Mezi jejich typické vlastnosti patří, sobě-podobné chování, cyklická opakování nebo, že jsou zaznamenávány ve formě časových řad. Cílem analýzy ...
  • Exkluzivní fotoprodukce vektorového mezonu Psi(2s) ve srážkách olovo - olovo na experimentu ALICE s daty z Run 2 

   Autor: Gajdošová Zuzana; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Na studium vnitřní struktury nukleonů je potřeba mít výkonný urychlovač, který by mohl srážet těžké ionty o energiích nekolik TeV. Studium tohoto typu srážek je prováděno na Velkém hadronovém urychlovači v CERNu při ...
  • Produkce jetů s vysokou příčnou hybností v hadron-hadronových srážkách 

   Autor: Marek Lukáš; Vedoucí práce: Hubáček Zdeněk; Oponent práce: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato práce pojednává o jetech s vysokou příčnou hybností v hadronových srážkách se zaměřením na chybu teoretické předpovědi inklusivního diferenciálního jetového účinného průřezu. Data jsou získána z detektoru ATLAS při ...
  • Vlastnosti jetů v procesech na urychlovači LHC 

   Autor: Sedláček Ondřej; Vedoucí práce: Taševský Marek; Oponent práce: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Jety jsou nedílnou součástí mnoha analýz experimentálních dat vysokoenergetických srážek leptonů, hadronů i jader. Difrakční procesy tvoří významnou část celkového účinného průřezu vysokoenergetických neelastických ...
  • Modely kvazikrystalu se soběpodobností 

   Autor: Mazáč Jan; Vedoucí práce: Masáková Zuzana; Oponent práce: Háková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Uznávaným matematickým modelem pro kvazikrystaly jsou tzv. cut-and-project (C\&P) množiny. C\&P schéma $({\mathcal L},\pi_1,\pi_2)$ je dáno mříží ${\mathcal L}$ v $\R^s$ a projekcemi $\pi_1$, $\pi_2$ na dva vhodně orientované ...
  • Arnowittova-Deserova-Misnerova formulace gravitační dynamiky 

   Autor: Štěrba Daniel; Vedoucí práce: Hlavatý Ladislav; Oponent práce: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Arnowittův-Deserův-Misnerův formalismus je označení pro hamiltonovskou formulaci obecné relativity. Popisuje dynamiku gravitačního pole jako hamiltonovský systém, což umožňuje využívat známých výsledků z oblasti klasické ...
  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Autor: Kováč Juraj; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...
  • Stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Autor: Půček Jan; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium efektů při nesplnění podmínky faktorizovatelnosti svazku v průběhu VdM skenu. V úvodu této práce byly vysvětleny srážky na urychlovačích a byly přidány detaily o CERNu i experimentu ...
  • Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP 

   Autor: Brouzdová Kateřina; Vedoucí práce: Dryák Pavel; Oponent práce: Kovář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o daném HPGe detektoru, s kterým jsem měla možnost pracovat na Českém Metrologickým Institutu v Praze. Cílem této bakalářské práce je experimentální stanovení účinnosti detekce gama záření ...
  • Symetrie diferenciálních rovnic a kvalitativní chování difuze 

   Autor: Tichý Michal; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   V práci se nejprve seznámíme se symetriemi obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu a ukážeme si, jak je možné jich využít k nalezení řešení těchto rovnic. Poté tuto metodu rozšíříme na obyčejné diferenciální rovnice ...
  • Experimentální studium elektrických a optických vlastností tubulinu a mikrotubulu in vitro a in vivo 

   Autor: Vlk Aleš; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Cifra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této práce je seznámení se s vlastnostmi a úlohou mikrotubulů v živých organismech a dále studium závislostí kapacity, odporu, impedance a fázového posuvu roztoků hovězího sérového albuminu a tubulinu na jejich ...
  • Variační problémy na optimální geometrii ve fyzice 

   Autor: Šmejkal Jan; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato práce si klade za cíl poskytnout vhled do metod tvarové optimalizace. Tři problémy, jeden z elektrostatiky, druhý z kvantové mechaniky a třetí z dynamiky kontinua jsou uvažovány. Představíme objem zachovávající ...
  • Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů 

   Autor: Moravcová Zuzana; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou ...