Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 89

  • Studium počáteční fáze výboje v tokamacích 

   Autor: Veverka Jakub; Vedoucí práce: Stöckel Jan; Oponent práce: Mlynář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Počáteční fáze výboje je nejdůležitější částí experimentu, která rozhoduje o jeho úspěchu či neúspěchu. Efektivní generace plazmatu v zařízeních typu tokamak může záviset na mnoha parametrech, například tlaku pracovního ...
  • Studium vlastností Bs mezonu na experimentu ATLAS na LHC 

   Autor: Nguyen Zbyněk; Vedoucí práce: Jakoubek Tomáš; Oponent práce: Gallus Petr
   Bs meson je vázaný stav b antikvarku a s kvarku. Vzhledem k tomu, že slabá interakce je schopna měnit vůni kvarků, je Bs meson schopen spontánní přeměny na svou antičástici barBs. Tento proces se ukazuje jako fyzikálně ...
  • Charakterizace fluktuací okrajového plazmatu tokamaku COMPASS 

   Autor: Jiráková Kateřina; Vedoucí práce: Seidl Jakub; Oponent práce: Vondráček Petr
   Tato práce se zabývá popisem okrajového plazmatu tokamaku COMPASS. V první části je čtenáři poskytnut základní teoretický vhled do charakterizace plazmatu s důrazem na turbulentní mechanismy transportu. Poté jsou představeny ...
  • Kalibrace proudového režimu systému měření hustoty neutronového toku 

   Autor: Preclík Zdeněk; Vedoucí práce: Kropík Martin; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   V této práci je zpracována problematika kalibrace systému určeného k měření hustoty toku neutronů v proudové oblasti. Teoretická část se zabývá systémem ochran a regulace školního reaktoru VR-1, načež je pozornost soustředěna ...
  • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Autor: Kocan Michal; Vedoucí práce: Chaloupka Petr; Oponent práce: Rusňáková Olga
   Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
  • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

   Autor: Kocmánek Martin; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Chaloupka Petr
   Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...
  • Měření spekter nabitých částic na LHC při těžišťové energii 13TeV 

   Autor: Nechanský Filip; Vedoucí práce: Kepka Oldřich; Oponent práce: Bielčík Jaroslav
   Měření spekter nabitých částic je provedeno při těžišťové energii 13 TeV na experimentu ATLAS. Je to inkluzivní měření zaměřené na rychlé porovnání částicové aktivity mezi daty a teoretickými modely. Data jsou získána s ...
  • Polarizace kvarkonií 

   Autor: Harlenderová Alena; Vedoucí práce: Trzeciak Barbara Antonina; Oponent práce: Chaloupka Petr
   Těžké kvarky mohou vytvořit tzv. kvarkonium, vázaný stav těžkého kvarku a jeho antikvarku. Ačkoliv bylo první kvarkonium objeveno v roce 1974, stále není znám přesný mechanismus jejich produkce. Existuje mnoho teoretických ...
  • Studium tvrdých procesů v jádro-jaderných srážkách 

   Autor: Šaur Miroslav; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Rusňáková Olga
   Vysokoenergetickými srážkami těžkých iontů na urychlovačích LHC a RHIC lze dosáhnout hustého a horkého jaderného média složeného z volných kvarků a gluonů, takzvaného kvark-gluonového plazmatu (QGP). Jednou z metod studia ...
  • Materiály pro konstrukci reaktoru MSO při použití solní taveniny RAO-koncentrátů 

   Autor: Suleymanov Eduard; Vedoucí práce: Škoda Libor; Oponent práce: Siegl Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o technologii MSO a o problematice volby materiálu pro konstrukci reaktoru MSO s taveninou boritanové soli. Z důvodu vysokoteplotní koroze v solní tavenině stěny reaktoru silně korodují, což ...
  • Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech 

   Autor: Fialová Marie; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Krejčiřík David
   V této práci se zaměřujeme na problematiku tzv. Dirichletovského laplaciánu na omezené oblasti v rovině. Konkrétně se věnujeme kvalitativním vlastnostem množin (známých jako nodální čáry), které jsou vlastní funkcí zobrazeny ...
  • Sběr náboje z matrice pixelových detektorů 

   Autor: Renfusová Stanislava; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   Má bakalářská práce byla zaměřena na porozumění základních znalostí a principech křemíkových detektorů. Náplní mé práce bylo taktéž porozumění principům čipu Medipix a Timepix, spolu s obeznámením s touto problematikou. ...
  • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

   Autor: Šos Miroslav; Vedoucí práce: Böhm Petr; Oponent práce: Ďuran Ivan
   Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...
  • Ortogonální polynomy a Askeyova-Wilsonova algebra 

   Autor: Gromada Daniel; Vedoucí práce: Pošta Severin; Oponent práce: Hrivnák Jiří
   V práci nejprve předneseme základní poznatky z teorie ortogonálních polynomů a reprezentací algeber. Poté na příkladech ukážeme, jak spolu souvisí reprezentace algeber, Leonardovy páry a ortogonální polynomy. Z reprezentací ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Autor: Vlková Kateřina; Vedoucí práce: Čarná Mária; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Operátorový přístup k teorii metamateriálů 

   Autor: Hložek Filip; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Zabýváme se zde matematickým popisem metamateriálů pomocí operátorů. Z Maxwellových rovnic odvozujeme nejprve samosdružený operátor a potom pomocí teorie sektoriálních kvadratických forem nalezneme operátor "neviditelnosti", ...
  • Pojem skryté hermitovosti a kvantové grafy 

   Autor: Růžička František; Vedoucí práce: Znojil Miloslav; Oponent práce: Lévai Géza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Prozkoumáme se konceptem skryté hermitovosti, způsobem reprezentace kvantových pozorovatelných pomocí nesamosdružených operátorů. Zavedeme několik modelů majících vlastnost skryté hermitovosti, přičemž důraz bude kladen ...
  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Autor: Kotrbatý Jan; Vedoucí práce: Pošta Severin; Oponent práce: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...