Now showing items 1-20 of 235

  • Fluktuace počtu částic ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Vojtěch Honěk; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Fázový přechod kvark-gluonového plazmatu do stavu hadronové hmoty ve srážkách těžkých iontů je předmětem intenzivního studia urychlovače RHIC. Tato práce se zaměřuje na odvození fluktuací a korelací mezi počtem stabilních ...
  • Využití monolitických pixelových detektorů pro kosmickou dozimetrii 

   Author: Marek Strnad; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu nejnovějších experimentů, provedených na testování využitelnosti detektoru SpacePix-3 pro budoucí vesmírné mise, jako například mise LVICE^2. První experiment se zabýval měřením odezvy ...
  • Měření půvabných mezonů v experimentu ALICE 

   Author: Karla Žertová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Svoboda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Silná interakce mezi kvarky a gluony je ve standardním modelu popsána pomocí kvantové chromodynamiky (QCD), jejíž fázový diagram je předmětem zkoumání již řadu let. Tento výzkum se zaměřuje zejména na přechod mezi hadrony ...
  • Charakteristiky nehermitovských degenerací ve dvouhladinových systémech 

   Author: Štěpán Mayer; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Uhlířová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá působením laserových impulzů na hodnoty vlastních šísel dvouhladinového systému v blízkém okolí výjimečných bodů. Výjimečné body jsou body, ve kterých dochází ke slpynutí dvou a více vlastních čísel a ...
  • Studium magneto-elektrické nereciprocity 

   Author: Milan Pavlik; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Filip Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Táto práca predstavuje základné zhrnutie poznatkov z oblasti nelineárnych teórii elektromagnetizmu a dôsledkov, ktoré z nich plynú. Špecifickým cieľom skúmania je jav dvojlomu vákua a jeho vplyv na súčasné vnímanie ...
  • Stabilizace proudu plazmatem na tokamaku GOLEM 

   Author: Jan Buryanec; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Kudláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zabývá stabilizací proudu plazmatem na tokamaku GOLEM. Teoretická část obsahuje seznámení se s problematikou jaderné fúze a realizací reaktoru v pozemských podmínkách se zaměřením zejména na magnetické udržení ...
  • Studium oscilací magnetického pole na tokamaku GOLEM 

   Author: Marie Vaňáková; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Markovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předkládaná práce se zabývá konfigurací magnetických polí v zařízení typu tokamak. Zaměřuje se na poloidální složku magnetického pole, která byla zkoumána na tokamaku GOLEM. Dále se též věnuje zásobě stability, veličině, ...
  • Aplikace strojového učení při nelokálním hydrodynamickém modelování termojaderné fúze 

   Author: Aleksandr Bogdanov; Supervisor: Holec Milan; Opponent: Nikl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Interakce v laserem ohřátém plazmatu často probíhají za podmínek tzv. nelokálního transportu elektronů, kdy předpovědi klasického difuzního modelu dávají nepřesné výsledky. Za přítomnosti velkých gradientů teploty a hustoty ...
  • Generace impulzů tvrdého rentgenového záření z relativistické interakce laseru s plazmatem 

   Author: Dominik Čáp; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy urychlování elektronů laserem buzenou brázdovou vlnou (LWFA) a ilustrovat, jak se při tomto procesu generují krátké pulzy rentgenového záření. Dále jsou ...
  • Tomografická inverze viditelného záření detekovaného kamerami s vysokou snímkovací frekvencí pro studium detachmentu v tokamaku COMPASS 

   Author: Michal Odložilík; Supervisor: Cavalier Jordan; Opponent: Imríšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Nejvíce zatíženou částí tokamaku z hlediska toku částic a tepla je divertor. Aby se toto zatížení zmírnilo, zavádí se tzv. detachment, přidáním vhodných plynných příměsí do oblasti divertoru. Tyto nečistoty pak disipují ...
  • Studium interakce nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu 

   Author: Tomáš Mašek; Supervisor: Tichý Milan; Opponent: Turek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se věnuje interakci nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu. První část se zabývá základním teoretickým popisem generovaného plazmatu, přípravou tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, technologiemi ...
  • Koherentní fotoprodukce ró v kyslík-kyslíkových srážkách 

   Author: Jakub Juračka; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Adam Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů nastávající v ultra-periferních srážkách (UPCs) je často studovaným procesem, jelikož umožňuje zkoumat vnitřní strukturu jader - konkrétně jejich gluonové distribuce. Toto může ...
  • Procesy s výměnou pomeronu na experimentu STAR 

   Author: Michal Vranovský; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tématem této práce je studium procesů s výměnou Pomeronu, zvláště pak Dvojitá Pomeronová výměna. Úspěšný popis tohoto procesu by mohl znamenat krok k porozumění vázaných gluonových stavů, takzvaných glueballs. Data k analýze ...
  • Statistická analýza konečných 2D a 3D obrazců generovaných v astrometrii a částicové fyzice 

   Author: Vojtěch Macháček; Supervisor: Závada Petr; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Současné experimenty přináší velké objemy dat, které je nutné dále statisticky zpracovat. Jednou z metod je statistická analýza konečných 2D obrazců. Díky podobné struktuře dat získaných z experimentů zaměřených na astrometrii ...
  • Vírové křivky v systémech s bodovými interakcemi 

   Author: Filip Breuer; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Šeba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   V této bakalářské práci jsou zkoumány vírové křivky v periodických systémech bodových interakcí stejné síly. V první části práce je shrnuta teorii potřebná pro dané téma. Dále byl vytvořen kód v programu Wolfram Mathematica ...
  • Asymptotické metody a jejich užití při řešení diferenciálních rovnic 

   Author: Vojtěch Kužel; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Vybíral Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Bakalářská práce se věnuje asymptotickým metodám a jejich použití při řešení diferenciálních rovnic. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje teoretický úvod do asymptotických řad a dále pokračuje popisem ...
  • Zobecněný princip neurčitosti a jeho aplikace v kosmologii 

   Author: Jan Masák; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Mignemi Salvatore
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Zobecněné relace neurčitosti jsou zobecněním standardních Heisenbergových relací z kvantové mechaniky. Snaží se zachycovat některé aspekty kvantové gravitace, jako je například existence minimální délky. Protože jsou relace ...
  • Spinory v klasické fyzice 

   Author: Vojtěch Vanc; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Spinory jsou používané v kvantové mechanice jako komplexní vektory, které se při transformacích chovají jako "odmocniny" z vektoru. V práci představíme Cliffordovu geometrickou algebru, která dokáže zacházet s těmito objekty ...
  • Řešitelné modely popsané jednodimenzionální Diracovou rovnicí a jejich aplikace ve fyzice grafénu 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Jakubský Vít; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   V této práci prozkoumáme různé typy řešitelných modelů pro jednodimenzionální Schrödingerovu a Diracovu rovnici s demonstrací na konkrétních příkladech. Hojně k tomu budeme používat Darbouxovu transformaci. Pomocí tight-binding ...
  • Laserem vytvořené, dlouhé plazmové vlnovody pro stolní plazmové urychlovače 

   Author: Martin Guldan; Supervisor: Kozlová Michaela; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
   Urychlování částic plazmovou vlnou vytvořenou intenzivním femtosekundovým svazkem představuje alternativu ke konvenčním radiofrekvenčním urychlovačům. V plazmovém urychlovači je možné vytvořit až 1000$\times$ silnější ...