Now showing items 1-20 of 242

  • Charakterizace scintilačních detektorů na tokamaku GOLEM pro studium ubíhajících elektronů 

   Author: Jakub Vinklárek; Supervisor: Čeřovský Jaroslav; Opponent: Ficker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá problematikou charakterizace scintilačních detektorů pro studium ubíhajících elektronů. V první části jsou shrnuty principy detekce gamma záření, jeho interakce s scintilačními krystaly, fungování ...
  • Elektromagnetické procesy na experimentu STAR s ohledem na dynamiku vstřícných svazků 

   Author: Dominik Šmíd; Supervisor: Adam Jaroslav; Opponent: Contreras Jesus Guillermo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   Fyzika ultra periferálních srážek, ke kterým dochází na velkých vzdálenostech srážejícíh se jader, umožňuje řadu možností zkoumání elektromagnet- ických interakcí srážejících se částic. Srážky se dějí při vysokých energií ...
  • Experimentální metody v magneto-elektrických nesymetrických systémech 

   Author: Kamilla Sabirzyanova; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje studiu homogenity magnetického pole, toho docílí pomocí Faradayova jevu. Je zaměřená na analýzu vlivu polohy permanentních magnetů na polarizaci světelného paprsku. Práce je motivována ...
  • Spektroskopie nehermitovských kvantových systémů 

   Author: Matěj Herrmann; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Křelina Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Význačné body jsou jedním z hlavních důsledků zavedení nového, nehermitovského formalismu kvantové mechaniky a mají využití například ve vývoji senzorů. Význačné body byly pozorovány ve vlnovodech a v mikrodutinách. Tato ...
  • Realizace autonomního robota pro lokalizaci zdrojů ionizujícího záření s využitím detektoru Timepix 

   Author: Matěj Prokop; Supervisor: Broulím Jan; Opponent: Linhart Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
   V případě kontaminace prostředí radioaktivními látkami je třeba lokalizovat její zdroje a vyhodnotit nebezpečnost těchto zdrojů. V této práci jsme shrnuli základní vlastnosti ionizující záření a možnosti jeho detekce pomocí ...
  • Studium magneto-elektrické nereciprocity 

   Author: Milan Pavlik; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Filip Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Táto práca predstavuje základné zhrnutie poznatkov z oblasti nelineárnych teórii elektromagnetizmu a dôsledkov, ktoré z nich plynú. Špecifickým cieľom skúmania je jav dvojlomu vákua a jeho vplyv na súčasné vnímanie ...
  • Kvantové počítače pro fyziku vysokých energií 

   Author: Ondřej Brož; Supervisor: Křelina Michal; Opponent: Štefaňák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím a fungováním kvantových počítačů. Cílem bylo demonstrovat jak a proč by jejich technologie mohla být prospěšná pro fyziku částicových srážek při vysokých energiích. Práce je rozdělena ...
  • Fluktuace počtu částic ve srážkách těžkých iontů 

   Author: Vojtěch Honěk; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Fázový přechod kvark-gluonového plazmatu do stavu hadronové hmoty ve srážkách těžkých iontů je předmětem intenzivního studia urychlovače RHIC. Tato práce se zaměřuje na odvození fluktuací a korelací mezi počtem stabilních ...
  • Využití monolitických pixelových detektorů pro kosmickou dozimetrii 

   Author: Marek Strnad; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu nejnovějších experimentů, provedených na testování využitelnosti detektoru SpacePix-3 pro budoucí vesmírné mise, jako například mise LVICE^2. První experiment se zabýval měřením odezvy ...
  • Měření půvabných mezonů v experimentu ALICE 

   Author: Karla Žertová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Svoboda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Silná interakce mezi kvarky a gluony je ve standardním modelu popsána pomocí kvantové chromodynamiky (QCD), jejíž fázový diagram je předmětem zkoumání již řadu let. Tento výzkum se zaměřuje zejména na přechod mezi hadrony ...
  • Charakteristiky nehermitovských degenerací ve dvouhladinových systémech 

   Author: Štěpán Mayer; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Uhlířová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá působením laserových impulzů na hodnoty vlastních šísel dvouhladinového systému v blízkém okolí výjimečných bodů. Výjimečné body jsou body, ve kterých dochází ke slpynutí dvou a více vlastních čísel a ...
  • Studium magneto-elektrické nereciprocity 

   Author: Milan Pavlik; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Filip Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Táto práca predstavuje základné zhrnutie poznatkov z oblasti nelineárnych teórii elektromagnetizmu a dôsledkov, ktoré z nich plynú. Špecifickým cieľom skúmania je jav dvojlomu vákua a jeho vplyv na súčasné vnímanie ...
  • Stabilizace proudu plazmatem na tokamaku GOLEM 

   Author: Jan Buryanec; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Kudláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zabývá stabilizací proudu plazmatem na tokamaku GOLEM. Teoretická část obsahuje seznámení se s problematikou jaderné fúze a realizací reaktoru v pozemských podmínkách se zaměřením zejména na magnetické udržení ...
  • Studium oscilací magnetického pole na tokamaku GOLEM 

   Author: Marie Vaňáková; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Markovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předkládaná práce se zabývá konfigurací magnetických polí v zařízení typu tokamak. Zaměřuje se na poloidální složku magnetického pole, která byla zkoumána na tokamaku GOLEM. Dále se též věnuje zásobě stability, veličině, ...
  • Aplikace strojového učení při nelokálním hydrodynamickém modelování termojaderné fúze 

   Author: Aleksandr Bogdanov; Supervisor: Holec Milan; Opponent: Nikl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Interakce v laserem ohřátém plazmatu často probíhají za podmínek tzv. nelokálního transportu elektronů, kdy předpovědi klasického difuzního modelu dávají nepřesné výsledky. Za přítomnosti velkých gradientů teploty a hustoty ...
  • Generace impulzů tvrdého rentgenového záření z relativistické interakce laseru s plazmatem 

   Author: Dominik Čáp; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy urychlování elektronů laserem buzenou brázdovou vlnou (LWFA) a ilustrovat, jak se při tomto procesu generují krátké pulzy rentgenového záření. Dále jsou ...
  • Tomografická inverze viditelného záření detekovaného kamerami s vysokou snímkovací frekvencí pro studium detachmentu v tokamaku COMPASS 

   Author: Michal Odložilík; Supervisor: Cavalier Jordan; Opponent: Imríšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Nejvíce zatíženou částí tokamaku z hlediska toku částic a tepla je divertor. Aby se toto zatížení zmírnilo, zavádí se tzv. detachment, přidáním vhodných plynných příměsí do oblasti divertoru. Tyto nečistoty pak disipují ...
  • Studium interakce nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu 

   Author: Tomáš Mašek; Supervisor: Tichý Milan; Opponent: Turek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se věnuje interakci nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu. První část se zabývá základním teoretickým popisem generovaného plazmatu, přípravou tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, technologiemi ...
  • Koherentní fotoprodukce ró v kyslík-kyslíkových srážkách 

   Author: Jakub Juračka; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Adam Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů nastávající v ultra-periferních srážkách (UPCs) je často studovaným procesem, jelikož umožňuje zkoumat vnitřní strukturu jader - konkrétně jejich gluonové distribuce. Toto může ...
  • Procesy s výměnou pomeronu na experimentu STAR 

   Author: Michal Vranovský; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tématem této práce je studium procesů s výměnou Pomeronu, zvláště pak Dvojitá Pomeronová výměna. Úspěšný popis tohoto procesu by mohl znamenat krok k porozumění vázaných gluonových stavů, takzvaných glueballs. Data k analýze ...