Now showing items 1-20 of 197

  • Imaginární magnetické pole v relativistické kvantové mechanice 

   Author: Alexandra Ridziková; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Významnou rovnicou relativistickej kvantovej mechaniky je Diracova rovnica, ktorá nahrádza Lorentzovsky neinvariantnú Schrödingerovu rovnicu. Skúmame nesamozdružený Diracov operátor D_a s komplexným magnetickým poľom na ...
  • Studium využití záporného korónového výboje a plazmové trysky pro medicínské účely 

   Author: Laura Thonová; Supervisor: Machková Anna; Opponent: Jirešová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Plazmová medicína patří v současné době mezi rychle se rozrůstající obory plazmové vědy a plazmatické přístroje jsou tak podrobovány velkému množství jak experimentálních výzkumů, tak i klinických studií. V této práci je ...
  • Řešitelné modely v kvazi-hermitovské kvantové mechanice 

   Author: David Kramár; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Uvažujeme jednorozměrný jednoparametrický PT-symetrický operátor Hα, pro který studujeme existenci podobnostní transformace na samosdružený operátor v závislosti na reálném parametru α. Odvodíme, pro které hodnoty parametru ...
  • Spektrální analýza zakřivených metamateriálů 

   Author: Tomáš Faikl; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Některé metamateriály mají záporný index lomu a mohou vytvářet nevšední optické efekty. Tato práce se zabývá operátory vyskytující se v operátorovém přístupu k popisu metamateriálů. Nejprve odvodíme operátory z kvazistatické ...
  • Variace na harmonické téma 

   Author: Lukáš Vácha; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá lineárním harmonickým oscilátorem v klasické a zejména v kvantové mechanice. Dále zkoumá kvantově-mechanické modely s podobným potenciálem.Obsahuje také řešení spekter těchto modelů, jejich vlastnosti ...
  • Konstrukce počátečních dat pro časový vývoj Einsteinových rovnic 

   Author: Jakub Petříček; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Zatloukal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Existuje jen málo analytických řešení Einsteinových rovnic. Při zkoumání naprosté většiny astrofyzikálně zajímavých situací se při jejich řešení proto musíme uchýlit k aproximačním metodám. V takových případech, kdy je ...
  • Kvantové počítání na současných kvantových počítačích 

   Author: Ludvík Cigna; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Potoček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá problematikou kvantového počítání. To má potenciál překonat hranice efektivní řešitelnosti problémů stanovené klasickým pojetím informatiky. Začátek je věnován shrnutí základních konceptů kvantové ...
  • Role Weylovy symetrie v raných fázích vývoje vesmíru 

   Author: Kamil Mudruňka; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Weylova gravitace je alternativní teorií k Einsteinově obecné teorii relativity, jež navíc předpokládá invarianci vůči Weylově škálové transformaci. V této práci se seznámíme s předpověďmi klasické Weylovy gravitace, zejména ...
  • Kategorie Courantových algebroidů 

   Author: Michael Píro; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá Courantovými algebroidy a jejich morfizmy. Cílem bylo prozkoumat podmínky, které musí tyto morfizmy splňovat, aby mohly spolu s algebroidy tvořit kategorii. V první části jsou zavedeny ...
  • Formulace Einsteinových rovnic pro numerickou relativitu 

   Author: Vít Beneš; Supervisor: Schmidt Josef; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Po zavedení aparátu diferenciální geometrie je provedena foliace prostoročasu na prostorupodobné nadplochy a je zavedena vnější křivost spolu s prostorovou metrikou. Z projekcí Riemannova tenzoru jsou odvozeny Codazziho, ...
  • Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD 

   Author: Vojtěch Zabloudil; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Detektor ALICE prochází zásadními vylepšeními pro následující běhy 3 a 4 (Run 3 a Run 4) během druhé dlouhé odstávky (Long Shutdown 2). Tato práce představuje nově přidaný Dopředný Difrakční Detektor (FDD) pokrývající ...
  • Azimutální asymetrie v koherentní J/Psi fotoprodukci na experimentu ALICE 

   Author: Sára Haidlová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Jeden z nejvíce studovaných problémů v kvantové chromodynamice je distribuce gluonů ve struktuře hadronů a jejich chování. Tyto distribuce mohou být studovány za použití ALICE na LHC pomocí exkluzivní J/psi fotoprodukce. ...
  • Charakterizace plazmových vln generovaných intenzívními laserovými impulzy 

   Author: David Gregocki; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Dosiahnutie generácie vysoko intenzívnych laserových impulzov umož- ňuje v dnešnej dobe vytvorenie urýchľovača častíc s vysokými gradientmi poľa, a teda s kompaktným a veľmi účinným urýchľovaním v porovnaní s konvenčnými ...
  • Aplikace relativistické dynamiky tekutin pro popis srážek těžkých iontů 

   Author: Tomáš Poledníček; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šafařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Srážky těžkých iontů nám umožňují vytvořit a zkoumat hmotu, která existovala několik mikrosekund po velkém třesku. Tato exotická tekutina se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP) a patří k hlavním směrům výzkumu v částicové ...
  • Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami 

   Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalárska práca je venovaná návrhu diagnostiky tvaru ultrakrátkeho elektrónového zväzku urýchleného pomocou brázdových vĺn v plazme za využitia vysokointenzívneho laserového impulzu. V práci je zhrnutá základná teória ...
  • Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory 

   Author: Karolína Syrokvaš; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hmotnostní spektrum patří mezi nejdůležitější pozorovatelné veličiny ve studiu původu vysokoenergetického (nad 1018 eV) kosmického záření. Tyto primární částice interagují s atmosférickými jádry a vytváří rozsáhlé spršky ...
  • Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů 

   Author: Daniel Babjak; Supervisor: Slodička Lukáš; Opponent: Opatrný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V tejto práci sa zaoberáme možnosťami zefektívnenia a kontroly fluorescencie emitovanej z jednotlivých atómov a malých atomárnych súborov s využitím priestorovej smerovosti svetla rozptýleného na kontrolovateľných priestorových ...
  • Energetická závislost hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato práce se věnuje popisu struktury hadronů a její závislosti na energii srážky. Studium struktury hadronů je realizováno pomocí procesu produkce vektorových mezonů v přiblížení barevného dipólu. V práci jsou vypočítány ...
  • Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů 

   Author: Pavel Špíšek; Supervisor: Mrázek Jaromír; Opponent: Burjan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Byly předloženy některé koncepty z oblasti jaderné astrofyziky a diskutována některá charakteristická prostředí nukleosyntézy a základní procesy v nich probíhající. Popsány byly některé základní používané termíny jako ...
  • Pokročilá rekonstrukce vertikální pozice plazmatu na tokamaku Golem 

   Author: Adéla Kubincová; Supervisor: Kudláček Ondřej; Opponent: Grover Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Při tokamakovém výboji často dochází k nežádoucím pohybů plazmatického prstence. Ty určujeme pomocí diagnostik a filtrů, které odstraní šum z naměřených dat. Jedním z těchto filtrů je právě Kalmanův filtr (KF), schopný ...